Base description which applies to whole site

BIJLAGE AFKORTINGENLIJST

A.

 

ABA

Aanvullend Beleidsakkoord

ABvM

Anders Betalen voor Mobiliteit

AKI

Automatische knipperlichtinstallatie

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AOV

Achterstallig Onderhoud Vaarwegen

APB

Activiteitenplan en Begroting

ATB

Automatische treinbeïnvloeding

  

B.

 

B&O

Beheer en onderhoud

BB21

Beveiliging en besturing voor de 21e eeuw

Bev21

Beveiligingssysteem, onderdeel van BB21

BPRW

Beheerplan voor de Rijkswateren

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  

C.

 

CW

Comptabiliteitswet

  

D.

 

DAB

Dicht asfaltbeton

DAD

Departementale Audit Dienst

dB

Decibel

DBFM

Design-Build-Finance-Maintenance

DGLM

Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken

DGMo

Directoraat Generaal Mobiliteit

DGW

Directoraat Generaal Water

DMB

Driebergen, Maarssen, Bunnik

DRIP

Dynamische Route Informatie Panelen

DVM

Dynamisch Verkeers Management

  

E.

 

ELI

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EU

Europese Unie

EMC

Elektromagnetische Compatibiliteit

  

F.

 

FES

Fonds Economische Structuurversterking

  

G.

 

GSM-R

Global System for Mobile communication – Rail

  

H.

 

HSA

High Speed Alliance

HSL

Hogesnelheidslijn

HTA

Hoofdtransportas

HVWN

Hoofdvaarwegennet

HWN

Hoofdwegennet

HWS

Hoofdwatersystemen

  

I.

 

IF

Infrastructuurfonds

IIVR

Integrale Inrichting Veluwe Randmeer

IP

Infraprovider

IPG

Innovatieprogramma Geluid

IVS

Informatie en Volgsysteem voor de Scheepvaart

IVW

Inspectie Verkeer en Waterstaat

  

K.

 

KLPD

Korps Landelijke Politie Diensten

KRW

(Europese) Kaderrichtlijn Water

  

L.

 

LMCA

Landelijke markt- en capaciteitsanalyse

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LVNL

Lucht Verkeersleiding Nederland

  

M.

 

MER

Milieu Effect Rapportage

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport

MHW

Maatgevend hoog water

MJPO

Meerjarenprogramma Ontsnippering

MOBZ

Modernisering Object Bediening Zeeland

  

N.

 

NaNov

Goederenroute Elst-Deventer-Twente

NGE

Niet Gesprongen Explosief

NoMo

Nota Mobiliteit

NS

Nederlandse Spoorwegen

NSP

Nieuwe Sleutel Projecten

NUBBBV

Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen

NURG

Nadere Uitwerking Rivieren Gebied

NWO

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  

O.

 

OTB

Ontwerp Tracébesluit

OV-SAAL

Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

OVT

OV-terminal

OW

Ontgrondingenwet

  

P.

 

PAGE

Plan van Aanpak Goederen Emplacementen

PHS

Programma Hoogfrequent Spoor

PKB

Planologische Kernbeslissing

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PPC

Public Private Comparator

PPS

Publiek-private samenwerking

PSC

publieke sector comparator

  
  

R.

 

RDW

Rijksdienst voor het Wegverkeer

RGP

Regeling Grote Projecten

RIB

Railinfrabeheer

RSP

Regiospecifiek Pakket

RWS

Rijkswaterstaat

  

S.

 

SLA

Service Level Agreement

SNIP

Spelregelkader Natte Infrastructuur Projecten

SOIT

Subsidieregeling voor Openbare Inlandterminals

STS

Stoptonend sein

SUBBIED

Subsidie Baggeren Bebouwd Gebied

SVV

Structuurschema Verkeer en Vervoer

  

T.

 

TB

Trace Besluit

TK

Tweede Kamer

  

U.

 

UPGE

Uitvoeringsprogramma Geluid Emplacementen

  

V.

 

VenW

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

VINEX

Vierde nota ruimtelijke ordening extra

VPT

Vervoer per trein

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  

W.

 

Wbb

Wet bodembescherming

Wbr

Wet beheer rijkwaterstaatwerken

WoW

Wet op de waterkering

WST

Westerschelde Tunnel

WTC

World Trade Centre

Wvo

Wet verontreiniging oppervlakte wateren

Wwh

Wet op de waterhuishouding

  

Z.

 

ZOAB

Zeer Open Asfalt Beton

ZSM

Zichtbaar, Slim en Meetbaar

ZZL

Zuiderzeelijn

Licence