Base description which applies to whole site

2.3 Saldi

Artikel 31 Voordelig eindsaldo/beginsaldo
Uitgavenraming vastgestelde begroting versus realisatie (x € 1 000)
 

Uitgaven (eindsaldo)

Ontvangsten (beginsaldo)

Stand vastgestelde begroting 2010

Realisatie 2010

Verschil (+ = meer gerealiseerd dan oorspronkelijk geraamd)

Omdat de ontvangsten uit aardgasbaten in het jaar 2010 zo zijn vastgesteld dat de uitgaven in het jaar 2010 gedekt kunnen worden is het voordelig eindsaldo niet meer relevant.

3. Saldibalans
Saldibalans per 31 december 2010 van het Fonds economische structuurversterking
(bedragen x € 1 000)

Uitgaven ten laste van de begroting

2 313 837

Ontvangsten ten gunste van de begroting

2 313 837

Rekening-courant RIC ultimo 2010

Rekening-courant RIC ultimo 2009

Extra-comptabele vordering

80 363

Tegenrekening extra-comptabele vordering

80 363

Totaal

2 394 200

Totaal

2 394 200

Toelichting (bedragen x € 1 000)

Uitgaven ten laste van de begroting (2 313 837)

Betreft de in 2010 verrekende bijdragen aan andere departementen

Rekening-courant RIC ultimo 2010 (0)

Saldo op valutadatum 31 december 2010.

Extra comptabele Vordering (Voorfinanciering 80 363)

Per 31 december 2010 lopen nog vier FES-toezeggingen waarin sprake is van voorfinanciering voor in totaal 268,1 mln.:

  • Voorfinanciering GIS van het Ministerie van VW 169 mln.

  • Beelden voor de toekomst van het Ministerie van OCW: betreft een voorfinanciering van 64,2 mln.

  • Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) van het Ministerie van VWS: betreft een voorfinanciering van 27,9 mln.

  • Internationale campus Eindhoven van het Ministerie van EZ: betreft een voorfinanciering van 7 mln.

Per 31 december 2009 is een bedrag ad 113,5 mln. feitelijk voorgefinancierd. In 2010 is hierop terugontvangen een bedrag ad 34 mln. betreffende de voorfinanciering GIS, dat conform de bestendige gedragslijn in mindering van bezwaar op artikel 11 van de FES begroting is verantwoord. Daarnaast is voor het project RSV 0,8 mln. aan voorfinanciering verstrekt. Het eindsaldo 2010 aan voorfinanciering bedraagt derhalve 80,4 mln.:

  • Voorfinanciering GIS van het Ministerie van VW 70,0 mln.

  • Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) van het Ministerie van VWS: 3,4 mln.

  • Internationale campus Eindhoven van het Ministerie van EZ 7,0 mln.

Middels de Nota van Wijziging van de begroting 2011 FES (TK 32 500 D, nr. 4) is de verleende voorfinanciering overgeheveld naar de departementale begrotingen. In het jaar 2011 verstrekt het FES derhalve geen voorfinanciering.

Ontvangsten ten gunste van de begroting (2 313 837)

Betreft de in 2010 verrekende ontvangsten.

Rekening-courant RIC ultimo 2009 (0)

Saldo op valutadatum 31 december 2009.

BIJLAGE I

Specificatie Artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie

(x € 1 000)

Raming

Realisatie

Verschil

Begr.

Art.

1.

Bsik-projecten

78 619

55 663

– 22 956

  

1.1

Impuls 2004: Kennis Bsik (leven met water en processysteeminnovatie)

– 84

4 079

4 163

VW/IF

divers

1.2

Impuls 2004: Kennis Bsik (Transumo)

2 829

5 234

2 405

VW

divers

1.3

Impuls 2004: Kennis Bsik

44 710

24 550

– 20 160

EZ

4

1.4

Impuls 2004: Kennis Bsik

10 423

7 614

– 2 809

OCW

16

1.5

Impuls 2004: Kennis Bsik

7 299

2 817

– 4 482

LNV

26

1.6

Impuls 2004: Kennis Bsik

9 328

9 797

469

VWS

42

1.7

Impuls 2004: Kennis Bsik

4 114

1 572

– 2 542

VROM

3, 10

2.

Diverse onderwijs projecten

157 009

142 666

– 14 343

  

2.1

Impuls 2001: Kennis (ICT en onderw)

47 776

47 176

– 600

OCW

3

2.2

Impuls 2001: Kennis onderzoek en innovatie

19 232

14 102

– 5 130

EZ

2

2.3

Impuls 2001: Kennis, onderzoek en innovatie (vernieuwingsimpuls)

11 866

11 853

– 13

OCW

16

2.4

Impuls 2005: VMBO/funderend onderwijs

2 197

146

– 2 051

OCW

3

2.5

Impuls 2005: VMBO/funderend onderwijs

2

 

– 2

LNV

26

2.6

Impuls 2006: Rendement en excellentie

10 320

7 436

– 2 884

OCW

7

2.7

Impuls 2006: Investeringsagenda beta en techniek

8 750

6 750

– 2 000

OCW

1, 6

2.8

Impuls 2006: Leren door te experimenteren

9 153

3 521

– 5 632

OCW

3

2.9

Impuls 2006: Fonds versterking beroepsonderwijs bedrijfsleven

15 136

14 059

– 1 077

EZ

3, 5

2.10

Impuls 2006: Beelden voor de toekomst

22 032

21 896

– 136

OCW

14

2.11

Impuls 2006: Onderwijs en ondernemerschap

7 545

8 331

786

EZ

3

2.12

Impuls 2006: Beroepsonderwijs in bedrijf

3 000

7 396

4 396

OCW

4

3.

Inn. Programma’s en toponderzoek

25 072

22 012

– 3 060

  

3.1

Impuls 2005: GATE

2 000

2 000

 

OCW

16

3.2

Impuls 2005: Haaglanden

694

1 467

773

IF

11

3.3

Impuls 2005: Phytophthora

1 204

1 204

 

LNV

26

3.4

Impuls 2005: WCFS+

8 250

9 525

1 275

EZ

2

3.5

Impuls 2005: Scheidingstechnologie 2005

4 185

 

– 4 185

EZ

2

3.6

Impuls 2005: Technostarters creatieve industrie

1 965

2 471

506

EZ

2

3.7

Impuls 2005: Potato genoom sequencing

570

500

– 70

LNV

26

3.8

Impuls 2005: TTI Groene genetica

4 915

3 488

– 1 427

LNV

26

3.9

Impuls 2005: VIA

1 289

1 357

68

JUS

13

4.

Vitale infrastructuur

1 915

1 458

– 457

  

4.1

Impuls 2005: compartimentering dijken

808

442

– 366

IF

11

4.2

Impuls 2005: XIRAF

100

314

214

JUS

13

4.3

Impuls 2005: Reconstructie 3D camerabeelden

268

339

71

JUS

13

4.4

Impuls 2005: CBRN-security

235

156

– 79

JUS

13

4.5

Impuls 2005: infra-cameratoezicht sensoring

504

207

– 297

JUS

13

5.

MS&ICT

3 116

6 222

3 106

  

5.1

Impuls 2005: Koala

60

 

– 60

VWS

42

5.2

Impuls 2005: Groeien door games

– 60

 

60

OCW

3

5.3

Impuls 2005: Leren in een virtuele wereld

120

 

– 120

OCW

3

5.4

Impuls 2005: Games to learn

134

 

– 134

OCW

3

5.5

Impuls 2005: LOGO

42

 

– 42

OCW

3

5.6

Impuls 2005: Virtuele games als uitdagend leermiddel

238

84

– 154

OCW

3

5.7

Impuls 2005: Beste zorg beloond

52

52

 

VWS

42

5.8

Impuls 2005: Slimmer veilig

149

 

– 149

BZK

25

5.9

Impuls 2005: KISS

214

214

 

JenG

2

5.10

Impuls 2005: Innovatief jongerenportaal

218

218

 

JenG

2

5.11

Impuls 2005: Multi-VIT

296

296

 

BZK

25

5.12

Impuls 2005: Remedie

120

120

 

VWS

42

5.13

Impuls 2005: Birth

350

588

238

VWS

42

5.14

Impuls 2005: MediaMania

48

57

9

OCW

3

5.15

Impuls 2005: Wereldscholen

136

136

 

OCW

3

5.16

Impuls 2005: Special learning community

34

40

6

OCW

3

5.17

Impuls 2005: Digitale leergemeenschap

81

122

41

OCW

3

5.18

Impuls 2005: Suppleo

212

379

167

OCW

3

5.19

Impuls 2005: Wisebits 2.0

61

61

 

OCW

3

5.20

Impuls 2005: Les 2.0

291

454

163

OCW

3

5.21

Impuls 2005: SVP

320

568

248

OCW

3

5.22

Impuls 2005: MS&ICT-Edu-game

 

445

445

OCW

3

5.23

Impuls 2005: MS&ICT-Game IIENS

 

315

315

OCW

3

5.24

Impuls 2005: MS&ICT-GPS? Reken maar

 

95

95

OCW

3

5.25

Impuls 2005: MS&ICT-De lange staart

 

140

140

OCW

3

5.26

Impuls 2005: MS&ICT-Community voor mobiliteitsleren

 

245

245

OCW

3

5.27

Impuls 2005: MS&ICT-Invoering landelijke digitale bereikbaarheid

 

800

800

BZK

25

5.28

Impuls 2005: MS&ICT-Pico Bello

 

559

559

VWS

42

5.29

Impuls 2005: MS&ICT-Ketenintegratie trombosedienst

 

234

234

VWS

42

6.

Overig

228 643

250 062

21 419

  

6.1

Impuls 1998: Technocentra

9 592

9 590

– 2

OCW

5

6.2

Impuls 2005: Holst Center

1 000

6 967

5 967

EZ

2

6.3

Impuls 2005: Sleutelgebieden

10 049

10 565

516

EZ

2

6.4

Impuls 2005: Topinstituut Farma

32 326

17 650

– 14 676

VWS

42

6.5

Impuls 2005: Transgene gewassen

2 283

2 100

– 183

VROM

6

6.6

Impuls 2005: Grootschalige researchfaciliteiten

3 902

3 902

 

OCW

16

6.7

Impuls 2005: Transitie samenwerking TU’s

6 066

6 066

 

OCW

7

6.8

Impuls 2005: Innovatievouchers/ IPC’s

16 176

9 637

– 6 539

EZ

2

6.9

Impuls 2005: Plantkundig onderzoek

2 913

2 301

– 612

LNV

21

6.10

Impuls 2005: Versterken buurtcommunity

 

85

85

WWI

1

6.11

Impuls 2005: Kijk mijn wijk!

 

171

171

WWI

1

6.12

Impuls 2005: Next

 

289

289

WWI

1

6.13

Impuls 2005: Welkom in onze wijk

 

68

68

WWI

1

6.14

Impuls 2005: Selflearn

 

419

419

VWS

42

6.15

Impuls 2005: Personal safety mobiel, VWS

 

341

341

VWS

42

6.16

Impuls 2005: Psychotraumatische zelfhulp

 

293

293

VWS

42

6.17

Impuls 2006: Parelsnoer

7 750

7 750

 

OCW

16

6.18

Impuls 2006: veterinaire aviaire influenza

1 470

 

– 1 470

LNV

26

6.19

Impuls 2006: TTI Watertechnologie

2 849

4 260

1 411

EZ

2

6.20

Impuls 2006: NICIS

3 638

7 017

3 379

WWI

1

6.21

Impuls 2006: CTMM

14 813

22 883

8 070

EZ

4

6.22

Impuls 2006: RSV

13 030

823

– 12 207

VWS

41

6.23

CA: Kennis voor klimaat

13 400

5 400

– 8 000

VROM

10

6.24

CA: Biomedical materials

7 918

7 664

– 254

EZ

2

6.25

CA innovatie, kennis en onderzoek: Impuls innovatie

 

1 992

1 992

OCW

9

6.26

CA Innovatie, kennis en onderzoek: Genomics

37 000

37 000

 

OCW

16

6.27

CA innovatie, kennis en onderzoek: Towards Biosolar Cells

 

2 008

2 008

LNV

26

6.28

CA Innovatie, kennis en onderzoek: Scheidingstechnologie

3 831

5 226

1 395

EZ

2

6.29

CA Innovatie, kennis en onderzoek: Hersenen en cognitie

4 000

4 000

 

OCW

16

6.30

Impuls kennis en innovatie: ITER-NL2

4 000

4 000

 

OCW

16

6.31

Impuls kennis en innovatie: Beroepsonderwijs in bedrijf (netwerkscholen)

4 404

 

– 4 404

OCW

4

6.32

Impuls kennis en innovatie: Be-basic

 

3 031

3 031

EZ

4

6.33

Impuls kennis en innovatie: HTSM

 

31

31

EZ

4

6.34

Impuls kennis en innovatie: TIFN

 

2 881

2 881

EZ

4

6.35

Impuls kennis en innovatie: Lifesciences en Health

 

5 500

5 500

VWS

42

6.36

Impuls kennis en innovatie: COMMIT

 

31

31

EZ

2

6.37

Impuls kennis en innovatie: VVEsterk

 

9 563

9 563

OCW

1

6.38

Grootsch.res.infra/lerarentekort: NCB

10 000

10 000

 

OCW

16

6.39

Grootsch.res.infra/lerarentekort: Surfnet7

11 700

11 700

 

OCW

16

6.40

Grootsch.res.infra/lerarentekort: Nanolab

4 533

12

– 4 521

EZ

2

6.41

Grootsch.res.infra/lerarentekort: MARIN

 

8 012

8 012

EZ

4

6.42

Grootsch.res.infra/lerarentekort: Deltares

 

8 936

8 936

IF

11

6.43

Grootsch.res.infra/lerarentekort: Lifelines

 

9 898

9 898

VWS

42

 

Totaal

494 374

478 083

– 16 291

  

BIJLAGE II AFKORTINGENLIJST

Afkorting

Omschrijving

ADEM

Advanced Dutch Energy Materials Innovation Lab

BIRK

Besluit Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit

BSIK

Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur

CA

Coalitieakkoord

CAT

Centre for Advanced Technology

CATO

CO2–afvang, transport en opslag

CBRN

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear

CCS

Carbon capture and storage

CTMM

Center for Translational Molecular Medicine

EOS

Energie Onderzoek Subsidie

EHS

Ecologische hoofdstructuur

FES

Fonds Economische Structuurversterking

GATE

Game research for Training and Entertainment

HST

Hoge Snelheids (vracht)Trein

HTSM

Hightech Systems and Materials

KISS

Kind Signalering Systeem

KRW

Kaderrichtlijn Water

LOGO

Loopbaan Oriëntatie door Gaming in het Onderwijs

MARIN

Maritime Research Institute Netherlands

MEP

Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie

MS&ICT

Maatschappelijke Sectoren & Informatie- en Communicatie Technologie

NCB

Nederlands Centrum voor Biodiversiteit

NICIS

Netherlands Institute for City Innovation Studies

PHS

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

PIEDWGO

Programma Innovatieve Energiebesparing en Duurzame Gebouwde Omgeving

RSV

Respiratoir Syncytieel Virus

STARS

Sensor Technology Applied in Reconfigurable systems for sustainable Security

SVP

Simulatie Voor Praktijkleren

TIFN

Top Institute voor Food and Nutrition

TTI

Technologische Top Instituten

UKR

Unieke Kansen Regeling

VIA

Veiligheidsverbetering door Information Awareness

VIT

Veiligheid, Informatie en Technologie

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

WCFS

World Food Crops Seedbank

XIRAF

XML-based indexing and querying for digital forensics

Licence