Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BATEN-LASTENDIENST KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN (KLPD)

Algemeen

De bereikte resultaten en effecten worden opgenomen in het Jaarverslag Nederlandse Politie.

Het afgelopen jaar volgden de ontwikkelingen voor de Nederlandse politie, evenals voor het Korps landelijke politiediensten (KLPD), zich in hoog tempo op. Met het aantreden van het nieuwe kabinet is besloten dat er een nieuw politiebestel, onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie, komt. Hierin gaan de huidige 25 regiokorpsen, de voorziening tot samenwerking politie Nederland (vtsPN), alle bovenregionale voorzieningen en het KLPD op. Het wetsvoorstel tot invoering van deze nationale politie beschrijft dat dit nieuwe bestel zal bestaan uit tien regionale eenheden en één of meer landelijke operationele eenheden. De ondersteunende bedrijfsvoeringstaken worden, wanneer dat doelmatigheidswinst oplevert, geconcentreerd in één dienstonderdeel.

Naast de ontwikkeling naar een nationale politie zag het KLPD zich bij de start van 2010 geconfronteerd met forse bezuinigingen. In de loop van het jaar werd duidelijk dat de besteedbare middelen van het korps nog verder terug zouden lopen, enerzijds veroorzaakt door afnemende bijdragen en anderzijds door stijgende kosten voor o.a. het opvangen van de politie CAO, de premieverhoging van het ABP en het Landelijk Functiehuis Nederlandse Politie (LFNP).

Ondanks de geschetste bestuurlijke en financiële ontwikkelingen hebben in 2010 ook operationele en beheersmatige ontwikkelingen binnen het KLPD niet stilgestaan. Centraal hierin staat de korpsvisie Wat ons bindt. Met deze visie wordt door de diensten van het KLPD op vijf operationele thema’s samengewerkt.

Bedrijfsvoering

In 2010 is gestart met de reorganisatie van de bedrijfsvoeringdiensten om te komen tot een centrale bedrijfsvoering die in lijn is met de landelijke ontwikkelingen op shared services. De reorganisatie wordt uitgevoerd conform het nieuwe Landelijk Sociaal Statuut Nederlandse Politie (LSS NP). In 2011 zal de reorganisatie bedrijfsvoering worden afgerond. Hiermee is een voorschot genomen op de landelijke doelstelling bij de vorming van de nationale politie om de niet-operationele sterkte met 25% te reduceren.

Voor het KLPD is een plafond vastgesteld voor de inhuur van externe inhuur. Voor het jaar 2010 kan worden gesteld dat het korps onder het vastgestelde plafond is gebleven.

De totale bezetting per 31 december 2010 is 4 933 fte’s (exclusief aspiranten). Dit betreft 3 036 fte executief en 1 897 fte administratief technisch personeel. Hiernaast waren er per deze datum 286 fte’s aspiranten in opleiding.

Vermogensontwikkeling

Tabel weerstandsvermogen

Baten-lastendienst KLPD

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)

48%

54%

50%

55%

54%

Aandeel materiële vaste activa gefinancierd met leningen (%)

39%

18%

45%

58%

59%

Verloop voorzieningen (bedragen x € 1 000)

10 468

4 762

4 568

6 659

16 513

Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve + onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar] * 100. Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen bij het MVF/boekwaarde MVA] * 100

Langlopende schulden:

Voor de kapitaalintensieve investeringen wordt gebruik gemaakt van de leenfaciliteit bij het ministerie van Financiën. Leningen worden gedurende de looptijd afgelost. Gedurende 2010 is een lening afgeroepen voor de vervanging van de tapfaciliteit.

Voorzieningen:

Gedurende het jaar is een bedrag van € 11,0 mln. gedoteerd en € 1,2 mln. onttrokken aan de voorzieningen. Het verloop van de voorzieningen is in onderstaande tabel weergegeven:

Tabel voorzieningen
 

saldo per 31-12-2009

dotaties

onttrek- kingen

overige mutaties

saldo per 31-12-2010

Reorganisatie DNR

886

– 142

– 540

204

Toelage W&B DNR

600

600

1 200

Schade algemeen

522

522

Wet Politiegegevens (WPG)

883

– 428

– 44

411

Reorganisatie KLPD

4 290

4 399

8 689

Ambtsjubilea

5 487

5 487

Totaal voorzieningen

6 659

11 008

– 570

– 584

16 513

Liquiditeit

Het vermogen om aan de kortlopende schulden te voldoen is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel Liquiditeit

Baten-lastendienst KLPD

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Quick ratio 1

0,76

0,32

0,56

0,56

0,61

1

«Quick ratio»: debiteuren + nog te ontvangen + liquide middelen/crediteuren + nog te betalen

Exploitatie

Baten-lastendienst KLPD
Gespecificeerde verantwoordingsstaat 2010
Bedragen x € 1 000
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2010

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2009

Baten

    

Opbrengst moederdepartement

535 287

574 097

38 810

564 352

Opbrengst overige departementen

25 200

17 426

– 7 774

24 729

Opbrengst derden

12 527

14 954

2 427

13 873

Rentebaten

84

Vrijval uit voorzieningen

Bijzondere baten

3 997

3 997

6 055

Exploitatiebijdrage

0

 
     

Totaal baten

573 014

610 474

37 460

609 093

     

Lasten

    

Apparaatskosten

    

– personele kosten

362 229

389 865

27 636

396 108

– materiële kosten

163 706

159 123

– 4 583

165 209

Rentelasten

5 584

4 841

– 743

3 464

Afschrijvingskosten

    

– materieel

41 495

42 442

947

36 253

– immaterieel

    

Overige lasten

    

– dotaties voorzieningen

11 008

11 008

3 431

– bijzondere lasten

2 244

2 244

2 483

Totaal lasten

573 014

609 523

36 509

606 948

     

Saldo van baten en lasten

0

951

951

2 145

Toelichting:

De baten en lasten laten afwijkingen zien tussen de realisatie en de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Bij het opstellen van deze begroting is uitgegaan van de voorziene ontwikkelingen waarvan de financiële effecten waren vast te stellen. De afwijking tussen realisatie en begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door voorziene ontwikkelingen welke niet financieel waren in te schatten en onvoorziene ontwikkelingen.

Baten

De opbrengsten van het moederdepartement bestaan uit algemene en bijzondere bijdragen. De afwijking van de realisatie voor het jaar 2010 in de algemene bijdrage ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door toevoeging van de bijdrage voor het Havank-systeem (€ 3,1 mln.), loon- en prijsbijstelling 2010 (€ 2,0 mln.) en de brutering C2000 (€ 4,1 mln.).

Voor wat betreft de bijzondere bijdragen van het moederdepartement geldt dat ten opzichte van de begroting een stijging heeft plaatsgevonden door taken en projecten welke niet waren meegenomen in de begroting. Voorbeelden hiervan zijn de beheerkosten 112, impuls aspiranten en de projecten van de dienst IPOL. Deze afwijkingen dienen te worden beoordeeld in relatie tot de ontwikkelingen in de diverse kostencategorieën.

Voor wat betreft de mutatie voor de post opbrengst overige departementen geldt dat deze wordt veroorzaakt door een aantal bijdragen zoals brutering C2000, NR-THTC en RAC-centrale. Deze posten zijn in de begroting onder deze post opgenomen. In de realisatie zijn deze posten verwerkt in de algemene c.q. bijzondere bijdrage van het moederdepartement.

De overschrijding van € 2,4 mln. op de overige opbrengsten wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van dienstverlening van de tapfaciliteit.

Het totaal van de bijzondere baten bestaat onder andere voor een bedrag van € 2 mln. uit het resultaat op verkoop van activa en € 0,7 mln. teruggaaf van in de periode 2007 tot en met 2009 te veel betaalde werkgeverspremie. Dit betreft incidentele meevallers die niet zijn toe te rekenen aan de normale bedrijfsvoering van het korps. Derhalve zijn deze aangemerkt als bijzonder baten.

Lasten

De overschrijding op de personele kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op de post salarissen en sociale lasten. De ontwikkelingen ten opzichte van de begroting voor deze post zijn:

  • In de begroting is de CAO salarisverhoging van 3,25% niet meegenomen, omdat bij het opstellen van de begroting er nog geen duidelijkheid bestond over de wijze van financiering hiervan. Het effect is € 9,5 mln. Daarnaast heeft de verhoging van de pensioenpremies van het ABP een kostenstijgend effect van € 0,8 mln.;

  • In de begroting is in beperkte mate rekening gehouden met de sociale lasten over de toelagen. Het effect hiervan is € 3,9 mln.;

  • De invoering van het Landelijk Functiehuis Nederlandse Politie, welke in 2011 met terugwerkende kracht per 1 januari 2010 wordt ingevoerd, heeft een verhogend effect van € 2,1 mln.. Het uniformeren van de salarisschalen per 1 maart 2010 betekende voor het KLPD een stijging van de salarislasten met € 0,6 mln.;

  • De invoering van de verschuivingstoelage en de uitkering werving & behoud heeft geleid tot een overschrijding van deze post met € 1,9 mln.

  • In de begroting is een aantal nieuwe taken niet meegenomen zoals het FINEC-team, Team Internationale Misdrijven en forensisch assistenten (Havank). Deze uitbreidingen betekenen een toename van de salarislast van € 1,7 mln.

Onderdeel van de personele kosten is de post inhuur van externe deskundigen. Een groot aantal extern gefinancierde projecten zorgen voor een overschrijding van € 6,7 mln. van deze post ten opzichte van de begroting. Dit zijn de projecten zoals, ABVM, ANPR, FIU/InMotion, Havank en internationale projecten bij de dienst IPOL.

Voor wat betreft de materiële component geldt dat de onderschrijding ten opzichte van de begroting onder andere wordt veroorzaakt door een lagere doorbelasting door de vtsPN. Hiervoor geldt dat dit wordt veroorzaakt door lagere projectkosten in 2010 en de eindafrekening 2009 was lager dan verwacht. Een andere belangrijke oorzaak zijn de lagere kosten van vliegend materieel doordat in 2010 minder uren zijn gevlogen dan vooraf gepland.

De hogere afschrijvingslasten ten opzichte van de begroting worden onder andere verklaard door het afboeken van activa als gevolg van de brand in het pand aan de Faunalaan te Driebergen. Daarnaast heeft extra afschrijving plaatsgevonden op de activacategorie verbindingen & automatisering die samenhangt met de voorgenomen herijking van de infrastructuur. Alsmede heeft afboeking van de post geweldsmiddelen & uitrusting plaatsgevonden in verband met de vervanging van het nieuwe dienstwapen voor de Nederlandse Politie.

Naast de hiervoor genoemde ontwikkelingen is in 2011 een bedrag van € 11,0 mln. gedoteerd aan de voorzieningen. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. In de bijzondere lasten is het resultaat op de afstoot van de oude helikopters voor een bedrag van € 1,0 mln. opgenomen.

Voor de regionale politiekorpsen zijn de afschrijvingstermijnen vastgelegd in de Regeling Harmonisatie Politie (HAP). Deze afschrijvingstermijnen wijken op onderdelen af van de afschrijvingstermijnen geldend voor een agentschap. Om vergelijkbaar te zijn met de regionale politiekorpsen worden de HAP afschrijvingstermijnen gehanteerd. De afschrijvingstermijnen van de twee regelingen zijn hieronder weergegeven.

Tabel afschrijvingstermijnen

Categorie

Levensduur in jaren

Regeling B&L

HAP

instructiemiddelen

10

huisvesting

8, 20

5, 10

10, 15

voertuigen

4, 5, 10

4, 5

3, 5, 10

vliegtuigen

10

vaartuigen

7, 10

4, 10, 20

verbindingsmiddelen

4, 5, 10

3, 5

5, 7, 10

automatisering

3, 5

3, 5

3, 5, 10

wapens en uitrusting

5, 10

operationele middelen

5, 10

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van het Korps Landelijke Politiediensten.

Baten-lastendienst KLPD
Balans per 31 december 2010
(Bedragen x € 1 000)
 

Balans 2010

Balans 2009

Activa

  

Immateriële activa

0

0

Materiële activa

189 804

204 240

– grond en gebouwen

0

0

– installaties en inventarissen

20 408

22 223

– overige materiële vaste activa

169 396

182 017

Voorraden

0

0

Debiteuren

12 290

13 944

Nog te ontvangen

0

0

Liquide middelen

57 911

67 007

Totaal activa

260 005

285 191

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

16 879

15 928

– exploitatiereserve

15 928

13 783

– verplichte reserve

0

0

– onverdeeld resultaat

951

2 145

Leningen bij het MvF

112 025

118 339

TOR-langlopend deel

0

70

Voorzieningen

16 513

6 659

Crediteuren

114 588

144 195

Nog te betalen

0

0

Totaal passiva

260 005

285 191

Toelichting:

Belangrijkste mutaties voor wat betreft de post voorzieningen in 2010 zijn een dotatie aan de reorganisatievoorziening voor een bedrag van € 4,4 mln. en het vormen van een voorziening ambtsjubilea voor een bedrag van € 5,5 mln.

Voor wat betreft de eerstgenoemde voorziening geldt dat ophoging heeft plaatsgevonden op basis van de uitkomsten van de boventalligheid (en de hiermee samenhangende afbouw) in combinatie met de noodzakelijke flankerende maatregelen. Voor wat betreft de voorziening ambtsjubilea geldt dat deze is gevormd ter dekking van de kosten van jubilea waarop medewerkers recht hebben bij een dienstverband van 12½, 25 en 40 jaar.

Het resultaat 2010 van ca € 1,0 mln. positief wordt na vaststelling van de jaarrekening toegevoegd aan het eigen vermogen. Over de aanwending van het eigen vermogen wordt expliciet en separaat besloten door de eigenaar van het agentschap. Het eigen vermogen dient als buffer voor incidentele onvoorziene tegenslagen.

Investeringen

Het onderstaande kasstroomoverzicht geeft de feitelijke geldstromen weer in 2010.

Baten-lastendienst KLPD
Kasstroomoverzicht per 31 december 2010
(Bedragen x € 1 000)
  

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)–(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2010 + stand depositorekeningen

34 918

73 286

38 368

2.

Totaal operationele kasstroom

42 105

21 057

– 21 048

3a.

Totaal investeringen (–/–)

– 39 000

– 29 770

9 230

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

2 000

1 320

– 680

3.

Totaal investeringskasstroom

– 37 000

– 28 450

8 550

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen (–/–)

– 13 097

– 12 814

283

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

4 000

6 500

2 500

4.

Totaal financieringskasstroom

– 9 097

– 6 314

2 783

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2010 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) (*noot: maximale roodstand 0,5 miljoen €)

30 926

59 579

28 653

De afname van de RHB met € 13,7 mln. komt voornamelijk door de afname van de kortlopende schulden met € 28,9 mln. en de toename van de voorzieningen met € 9,6 mln.

Voor wat betreft de afname van de investeringen geldt dat deze wordt veroorzaakt door een partiële investeringsstop. De hogere afroep voor wat betreft de leenfaciliteit hangt direct samen met de vervanging van de tapfaciliteit.

Doelmatigheid

Overzicht doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen per 31 december 2010

Tabel doelmatigheidsindicatoren/Kengetallen

Omschrijving Generiek Deel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

FTE-totaal (exclusief externe inhuur)

4 933

4 910

4 867

4 867

4 867

4 867

Saldo van baten en lasten (%)

       

Kwaliteitsindicator:

      

1. Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid (OPB)

83,2%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

2. Ziekteverzuim

6,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

3. Inhuur externen

3,7%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

       

Prioriteiten KLPD

Centraal staat de korpsvisie Wat ons bindt. Met deze visie wordt door de diensten van het KLPD op vijf operationele thema’s samengewerkt:

  • Nationaal en internationaal knooppunt voor informatie en intelligence;

  • Bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit en terrorisme;

  • Toezicht en opsporing op de diverse verkeersstromen;

  • Operationele ondersteuning;

  • Bewaken en beveiligen.

1. Nationaal en internationaal knooppunt voor informatie en intelligence;

Doelstelling: Het KLPD verbetert de informatiehuishouding en de intelligence op nationaal en internationaal gebied.

Op het gebied van informatie en intelligence heeft het KLPD het afgelopen jaar een aantal nationale briefings gehouden in de Raad van Korpschefs (RKC).

2. Bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit en terrorisme;

Doelstelling: Het KLPD versterkt de criminaliteitsaanpak kwalitatief.

Voor de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit is in september 2010 gestart met het FinEC programma Niet Goed Geld Terug, waarbij het KLPD zich richt op het ontnemen van financiële winsten, geld en goederen, van criminelen.

3. Toezicht en opsporing op de diverse verkeersstromen;

Doelstelling: Het KLPD verbetert de informatiepositie en de samenwerking met ketenpartners en andere korpsen op het gebied van informatie-uitwisseling.

Op het gebied van vervoersstromen heeft in 2010 drie keer de actie Waakzaam plaatsgevonden. Waakzaam is een vernieuwend concept waarbij met kennis en informatie van medewerkers uit diverse diensten – voor en achter de schermen – informatiegericht opsporing plaatsvindt op de verkeersstromen, specifiek gericht op drugs, witwassen en mensenhandel.

4. Operationele ondersteuning;

Doelstelling: Het KLPD versterkt z’n partners in de veiligheidsvoorzieningen met informatie, tactische en technische expertise, mensen en middelen.

Binnen de Dienst Operationele Samenwerking (DOS) is in 2010 één loket opgericht, een zgn. operationeel knooppunt, waar regiokorpsen en partners een ondersteuningsvraag kunnen indienen, zodat in overleg altijd ondersteuning geboden kan worden.

5. Bewaken en beveiligen;

Doelstelling: Binnen het Stelsel Bewaken en Beveiligen voorkomt en bestrijdt het KLPD terroristische dreiging of aanslagen op personen, objecten en diensten.

Op het thema bewaken en beveiligen levert de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) een bijdrage door alle beveiligingsopdrachten van de NCTb uit te voeren.

Licence