Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

D3. OVERZICHT NIET-FINANCIËLE INFORMATIE OVER INKOOP VAN ADVISEURS EN TIJDELIJK PERSONEEL

Inleiding

Uitgaven voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel (inhuur externen) conform definitie Rijksbegrotingsvoorschriften 2011.

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslagjaar: 2010

Uitgaven in 2010 (in € x 1 000)

Programma- en apparaatskosten

1. Interim-management

4 205

2. Organisatie- en Formatieadvies

1 087

3. Beleidsadvies

1 341

4. Communicatieadvisering

799

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

7 432

5. Juridisch Advies

2 781

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

9 816

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

4 658

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

17 255

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

50 435

Ondersteuning bedrijfsvoering

50 435

  

Totaal uitgaven inhuur externen

75 122

Inhuur Vernieuwing Rijksdienst projecten

22 760

  

Totaal

97 882

Algemene toelichting op de tabel

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de uitgaven (voor baten-lastendiensten de kosten) voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel (inhuur externen) conform de rijksbrede definitie in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV2011). De baten-lastendiensten zijn ook opgenomen in dit overzicht. Dit betreffen het KLPD, CAS, BPR, LFR, P-Direkt, 4FM, Logius en de Werkmaatschappij.

Onder post 8 zijn behalve de uitzendkrachten ook de inzet van externe deskundigen ten behoeve van de opbouw en uitrol van Fase II van P-Direkt (€ 8 426), de inzet van externe deskundigen ten behoeve van het beheer en productie van de P-Direkt-systemen (€ 6 001) en de inzet van externe deskundigen bij P-Direkt in het kader van het meerwerk 2010 (€ 14 480) verantwoord.

Toelichting op het uitgavenniveau en de belangrijkste mutaties

P-Direkt en de Werkmaatschappij

De baten-lastendiensten P-Direkt en de Werkmaatschappij bevinden zich in een opbouwfase en hadden daardoor net als in 2009 ook in 2010 extra inhuur nodig om de taken te kunnen vervullen.

Projecten in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst

BZK continueerde in 2010 een aantal innovatieve projecten in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst. Het tijdelijke karakter van de werkzaamheden en de specifieke gevraagde kennis hebben hun weerslag op de omvang van de externe inhuur bij BZK. Vanwege het incidentele karakter van de inhuur die met de projecten in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst is gemoeid, is deze net als in 2009 in de tabel apart inzichtelijk gemaakt. Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV2011) worden deze uitgaven niet meegeteld bij de berekening van de externe inhuur voor BZK en valt daardoor ook buiten de berekening van het sturingspercentage.

Sturingsinstrument externe inhuur

In 2009 heeft het kabinet een nieuw sturingsmodel afgesproken voor externe inhuur. Hierbij mogen de uitgaven externe inhuur maximaal 13% bedragen van de totale personele uitgaven. De beheersmaatregelen die BZK genomen heeft om de uitgaven aan externe inhuur te beteugelen hebben hun vruchten afgeworpen. Het sturingspercentage over 2010 van 11,4% is ten opzichte van 2009 (12,1%) lager. BZK blijft met dit percentage van 11,4 % ruim onder de rijksbrede norm van 13%.

Sturingspercentage 2010 (in € x 1 000)

 

Uitgaven ambtelijk personeel

581 547

Uitgaven externe inhuur

75 122

Totaal personele uitgaven

656 669

Percentage inhuur 2010

11,4%

Licence