Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

LEESWIJZER

In de leeswijzer wordt kort ingegaan op de ministeriële verantwoordelijkheid, het beleidsverslag, de begrotingsstructuur, groeiparagraaf, de diensten die een baten-lastenstelsel voeren en de opbouw van het jaarverslag.

Ministeriële verantwoordelijkheid

Op 14 oktober is het kabinet Rutte-Verhagen aangetreden. Dit heeft geleidt tot een herverdeling van beleidsaangelegenheden over andere ministeries. Deze herverdeling heeft in het jaar 2010 nog geen inhoudelijke gevolgen gehad voor de begroting van het jaar 2010. Derhalve zijn er geen inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd in de begroting dan de wijziging van de ministeriële verantwoordelijkheid. De ministeriële verantwoordelijkheid in het jaarverslag wordt ondervangen door ondertekening van de jaarverslagen door de betrokken ministers in dit geval de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie en Immigratie en Asiel.

Het beleidsverslag

In het beleidsverslag 2010 wordt teruggekeken op de resultaten uit 2010. Het beleidsverslag bestaat uit vier onderdelen: het verslag over de beleidsprioriteiten 2010, de beleidsartikelen, de niet-beleidsartikelen en de bedrijfsvoeringparagraaf.

In de paragraaf beleidsprioriteiten 2010 van het beleidsverslag is rekening gehouden met de aanwijzing van het ministerie van Financiën om vanwege het bijzondere uitvoeringsjaar 2010 zo veel mogelijk kort en bondig te zijn. Het beleidsverslag is opgebouwd uit de beleidsprioriteiten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de doelstellingen uit het beleidsprogramma van Balkenende IV die tot uitvoering zijn gekomen. Beleidsprioriteiten die controversieel zijn verklaard worden niet toegelicht.

De paragraaf Beleidsprioriteiten is aangevuld met informatie over de financiële en budgettaire consequenties van de beleidsmaatregelen die genomen zijn teneinde de beleidsprioriteiten te realiseren. De bedragen in deze tabellen illustreren het financiële belang van een kabinetsdoel.

Begrotingsstructuur

Met ingang van de begroting 2010 is de artikelindeling aangepast. Daar als uitgangspunt geldt dat het jaarverslag de spiegel is van de begroting zijn met de gegevens van de conversietabel uit de begroting de meerjarige realisatiebudgetten van de jaren 2006 t/m 2009 per artikel opgebouwd. Deze zijn te vinden in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid.

Groeiparagraaf

Met de nieuwe artikelindeling in de begroting 2010 is extra aandacht gegeven aan de koppeling meetbare gegevens (prestatie-indicatoren en kengetallen) en kabinetsdoelstellingen. De begroting is ingericht op beleidsartikelen en niet op kabinetsdoelen. De bedragen in de tabel bij de beleidsprioriteiten zijn daarom indicatief en niet 1 op 1 uit de departementale administratie te herleiden. Het is in dit overzicht mogelijk dat een bedrag ten goede komt aan meerdere doelstellingen en dus meerdere keren wordt genoemd.

Diensten die een baten-lastenstelsel voeren

In de jaarrekening is de financiële verantwoording van de baten-lastendiensten opgenomen. Beleidsmatig vallen deze baten-lastendiensten onder de operationele doelstellingen van de verschillende begrotingsartikelen. In de jaarrekening wordt voor deze diensten middels een balans, een staat van baten en lasten en een kasstroomoverzicht, financieel verantwoording afgelegd over 2010. Tevens worden de bijzonderheden ten aanzien van de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van het vermogen, de liquiditeit en de exploitatie kort toegelicht.

De activiteiten van Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) zijn met ingang van 1 oktober 2010 formeel overgegaan in het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV).

De baten-lastendiensten Logius (voorheen GBO.overheid) en 4FM (de samenwerking van de facilitaire diensten van vier departementen) zijn in 2010 met tijdelijke status van start gegaan.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in dit jaarverslag wordt verantwoord over de baten-lastendienst KLPD. Dit is het laatste verslagjaar dat deze dienst onderdeel uitmaakt van de begroting van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met ingang van het jaar 2011 wordt dit verantwoord in het departementale jaarverslag van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Opbouw Jaarverslag 2010

Het jaarverslag 2010 is als volgt opgebouwd:

 • A. een algemeen deel met de dechargeverlening;

 • B. het beleidsverslag 2010 over de prioriteiten en de beleidsartikelen. In deel B is tevens de bedrijfsvoeringparagraaf opgenomen.

 • C. de jaarrekening 2010.

  Deel C bestaat uit de verantwoordingsstaten van het departement en de baten-lastendiensten, de departementale saldibalans en het overzicht van de gefinancierde topinkomens.

 • D. de bijlagen:

  • 1. overzicht van de burgemeestersbenoemingen in 2010;

  • 2. overzicht van de toezichtrelaties en ZBO’s/RWT’s;

  • 3. overzicht niet-financiële informatie over inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel;

  • 4. afkortingenlijst;

  • 5. trefwoordenregister.

Licence