Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.6 Afhecting kabinetsdoelen Balkenende IV

De afgelopen jaren werd het beleidsverslag opgebouwd aan de hand van de kabinetsdoelstellingen van het Kabinet Balkenende IV. Met de val van dit kabinet en het aantreden van het huidige kabinet komt deze indeling te vervallen. Het begrotingsjaar 2010 kende het grootste deel van het jaar een demissionair kabinet. Alleen de eerste zeven weken regeerde het vorige kabinet missionair. Concreet betekent dit dat de initiatieven die waren aangekondigd in de beleidsagenda 2010 niet volledig tot uitvoering zijn gebracht. De afspraak om de begroting en het jaarverslag aan elkaar te spiegelen blijft echter overeind. Om toch op hoofdlijnen informatie te verschaffen over de afloop van het vorige kabinetsprogramma wordt onderstaande tabel toegepast.

Afhechting kabinetsdoelen Balkenende IV

Project/doelstelling

Beleidsartikelen/operationele doelstelling

Realisatie: Activiteiten 2010

Begroting 2010 1

(x € 1 000)

Realisatie 20101

(x € 1 000)

Programma Randstad Urgent: versterkt de concurrentiepositie van de Randstad

IF 18.04 2

De resultaten van drie jaar Randstad Urgent zijn middels de publicatie/jaarverslag «De stand van de Randstad/Randstad Urgent werkt» met de Tweede Kamer gedeeld.

1 787

1 468

18. Stapsgewijze invoering van een gedifferentieerde kilometerprijs naar tijd, plaats en milieukenmerken.

XII 34.01.03

IF 17.04

Na de controversieel – verklaring op 11 maart 2010 zijn alle activiteiten ten aanzien van het project opgeschort (certificering en aanbesteding) of stopgezet, met uitzondering van de mobiliteitsprojecten, de besprekingen in internationaal verband met betrekking tot EETS (European Electronic Toll Systems) en de halfjaarlijkse voortgangsrapportages. Op basis van het Regeerakkoord zijn de opgeschorte activiteiten definitief stopgezet en is het project verder afgebouwd.

63 162

14 022

19. Verbetering van de bereikbaarheid over weg en water door gerichte investeringen in het wegennetwerk en de binnenvaart

XII 34.01 (m.u.v. 34.01.03)

IF 12.03

IF 12.05

Het project Sneller en Beter heeft eind 2010 zijn werkzaamheden om de aanbevelingen van de Commissie Elverding om te zetten in beleid en regelgeving beëindigd. De nieuwe Tracéwet is door de Kamer controversieel verklaard. Bij nieuwe verkenningen wordt al in de geest van de aanbevelingen van deze wet geopereerd. In 2010 is de wijziging van de Tracéwet en de Crisis- en Herstelwet van kracht geworden. Ook is van het Besluit MER gewijzigd. Deze veranderingen vereenvoudigen de procedure en verkorten de doorlooptijd van de besluitvorming voor infrastructuurprojecten. In 2010 zijn 43 besluiten voor wegenprojecten genomen. In totaal is in 2010 370 nieuwe kilometer rijstrook opgeleverd.

1 659 543

1 783 760

XII 34.02

IF 15.03

IF 15.05

De verruiming van de Twentekanalen zijn medio 2010 opgeleverd. Het tracébesluit Zuid-Willemsvaart is onherroepelijk geworden en het werk is gegund.

258 189

221 185

20. Groeiambitie van 5% per jaar voor het openbaar vervoer per spoor.

XII 34.03

XII 34.04 (m.u.v. 34.04.06)

IF 13 (m.u.v. 13.02, 13.03.02 en 13.05.02)

Voor 2010 is voor het eerst in jaren sprake van een daling van het aantal reizigerskilometers per spoor. Na een vervoersgroei van 3% in 2007, 4,1% in 2008 en 0,8% in 2009 zijn er voor de eerste helft van 2010 1,2% minder reizigerskilometers gereden ten opzichte van dezelfde periode ervoor. Verklaring hiervoor zijn de economische ontwikkelingen en een aantal flinke incidenten zoals het winterweer begin 2010.

1 115 632

990 148

26. Klimaatbestendige inrichting van Nederland waarbij water een meer bepalende factor is bij ruimtelijke afwegingen, inclusief locatiekeuzes. Meer ruimte voor herstel van natuurlijke processen (bodem, water en natuur)

27. Duurzaam waterbeleid als schakel tussen ecologie en economie. Nederland (weer) aan de internationale top van innovatieve deltatechnologie.

28. Versnelling kustverdediging en versnelde aanpak van de versterking van de bij de tweede wettelijke toetsing afgekeurde primaire waterkeringen. Vernieuwd denken over water, veiligheid een plaats geven in het systeem voor bescherming tegen overstromingen.

XII 31

IF 11.03

IF 11.05

IF 16.02

IF 16.03

• Wetsontwerp Deltawet bij Tweede Kamer ingediend.

• Deltacommissaris is per 1 februari met zijn werkzaamheden gestart.

• Deltaprogramma 2011 «Werk aan de Delta» naar de Tweede Kamer gezonden.

• 36 projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma voldoen eind 2010 weer aan de veiligheidsnormen.

• Spoedwet € 100 mln. in procedure gebracht en door Tweede Kamer aangenomen.

• Suppleties voor kustlijnzorg 8,206 mln. m3.

• Aanbesteding zandmotor Delflandse kust.

1 086 696

681 268

  

Totaal gerelateerd aan kabinetsdoelen

4 184 377

3 691 852

1

Exclusief apparaatsuitgaven

2

Dit betreffen de uitgaven voor de programmadirectie Randstad Urgent. De concrete projecten die in het kader van het programma Randstad Urgent worden uitgewerkt, zijn geraamd onder de modaliteit/begrotingsartikel waar zij deel van uitmaken (meer informatie op: http://www.randstadurgent.nl/). Een aantal modaliteiten draagt bij aan en wordt verantwoord onder de andere kabinetsdoelstellingen.

De bedragen in deze tabel illustreren het financieel belang van een doelstelling of project. De begroting is ingericht op beleidsartikelen en niet op kabinetsdoelen. Deze bedragen zijn daarom indicatief en niet 1 op 1 uit de administratie te herleiden. Het is in dit overzicht mogelijk dat een bedrag ten goede komt aan meerdere doelstellingen en dus meerdere keren wordt benoemd.

Licence