Base description which applies to whole site

5. Financiering van de zorguitgaven

5.1 De financiering van de zorguitgaven in 2010

De zorguitgaven worden gefinancierd uit vijf bronnen. Tabel 71 laat zowel de verdeling tussen als de ontwikkeling bij deze vijf financieringsbronnen zien. De totale gefinancierde uitgaven en de totale mutaties komen overeen met de cijfers genoemd in tabel 5 en 6.

Tabel 7 Zorguitgaven naar financieringsbronnen1 (bedragen x € 1 miljard)
 

Begroting 2010

a

Mutaties 2010

b

Jaarverslag 2010

c=a+b

AWBZ

21,8

1,2

23,0

Eigen betalingen AWBZ

1,5

0,0

1,5

AWBZ totaal

23,3

1,1

24,5

    

Zvw

32,3

0,9

33,2

Eigen betalingen Zvw

1,5

0,0

1,5

Zvw totaal

33,7

1,0

34,7

    

Begroting

3,0

– 0,1

2,9

    

Totaal

60,1

2,0

62,0

w.v. netto BKZ

57,1

1,9

59,0

Bron

VWS, NZa productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ voorlopige financieringslasten Zvw en AWBZ.

5.2 Ontvangsten, uitgaven en vermogens van de zorgfondsen (AWBZ en Zvw)

Zorgverzekeringswet

De financiering van de Zorgverzekeringswet loopt deels via verzekeraars en deels via het Zorgverzekeringsfonds (Zvf). Onderstaande tabel1 toont de ontwikkeling van de uitgaven en inkomsten van de Zorgverzekeringswet.

Tabel 8 Uitgaven en inkomsten zorgverzekeringswet (bedragen x € 1 miljard)
 

Begroting 2010

a

Mutaties 2010

b

Jaarverslag 2010

c=a+b

Zorgverzekeringsfonds

   

Uitgaven

19,6

0,9

20,5

– Uitkering aan verzekeraars

18,7

0,9

19,6

– Rechtstreekse uitgaven Zvf

0,9

0,1

0,9

    

Inkomsten

19,5

– 0,2

19,3

– Inkomensafhankelijke bijdrage

17,5

– 0,1

17,3

– Rijksbijdrage kinderen

2,1

0,0

2,1

– Overige baten

– 0,1

– 0,1

– 0,2

    

Saldo

– 0,1

– 1,2

– 1,3

    

Vermogenssaldo Zorgverz.fonds 2009

0,0

– 2,5

– 2,5

Vermogenssaldo Zorgverz.fonds 2010

0,0

– 3,7

– 3,7

    

Individuele verzekeraars

   

Uitgaven

34,4

1,1

35,5

– Uitgaven zorg

32,9

0,9

33,8

– Beheerskosten/saldo

1,5

0,2

1,7

    

Inkomsten

34,4

1,1

35,5

– Uitkering van Zvf

18,7

0,9

19,6

– Nominale premie/eigenrisico

15,6

0,2

15,8

    

Bron

VWS, CPB, CVZ.

De totale uitgaven gefinancierd via het Zvf zal vermoedelijk € 0,9 miljard hoger uitkomen dan verwerkt in de begroting 2010. De uitkering uit het Zvf aan verzekeraars zal naar verwachting € 0,9 miljard hoger uitkomen. Deze bijstelling is de compensatie voor € 0,9 miljard hogere uitgaven (en onveranderde rekenpremies). De rechtstreekse betalingen van het Zvf (de academische component en internationale verdragen) komen € 0,1 miljard hoger uit. De inkomensafhankelijke bijdrage levert € 0,1 miljard minder op dan verwacht ten tijde van de begroting 2010. Dit hangt samen met lagere premiegrondslagen vanwege de economische crisis. De overige baten (rente-inkomsten, premie-vervangende bijdragen en wanbetalers) komen € 0,1 miljard lager uit, waardoor de totale inkomsten van het Zvf € 0,2 miljard lager uitkomen.

Vanwege de € 0,9 miljard hogere uitgaven en de € 0,2 miljard lagere inkomsten is het saldo van het Zvf € 1,2 miljard slechter uitgekomen; op – € 1,3 miljard in plaats van de – € 0,1 miljard uit de begroting 2010. Dit saldo van – € 1,3 miljard leidt, tezamen met het thans veel slechter ingeschatte vermogenssaldo per ultimo 2009 van – € 2,5 miljard tot een vermogenssaldo van – € 3,7 miljard per ultimo 2010. Dit is een verslechtering van € 3,7 miljard ten opzichte van de verwachting in de begroting 2010. Een fors deel van deze verslechtering heeft betrekking op 2009 en eerdere jaren.

De individuele verzekeraars hebben in 2010 naar huidige inschatting € 0,9 miljard meer uitgegeven aan zorg. Daarvoor worden ze gecompenseerd via een hogere uitkering uit het Zvf. De opbrengst van de nominale premie komt circa € 0,2 miljard hoger uit dan in de begroting 2010 ingeschatte bedrag, omdat de premies iets hoger zijn vastgesteld door de verzekeraars. Dit heeft geleid tot een € 0,2 miljard beter resultaat van verzekeraars.

AWBZ

Onderstaande tabel1 toont de ontwikkeling van de uitgaven en inkomsten van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten(AFBZ).

Tabel 9 Uitgaven en inkomsten Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (bedragen x € 1 miljard)
 

Begroting 2010

a

Mutaties 2010

b

Jaarverslag 2010

c=a+b

Uitgaven

23,3

1,1

24,5

– Zorgaanspraken en subsidies

23,1

1,1

24,2

– Beheerskosten

0,2

0,0

0,2

    

Inkomsten

21,1

– 0,2

20,8

– Procentuele premie

14,9

– 0,3

14,6

– Eigen bijdragen

1,5

0,0

1,5

– BIKK

4,9

0,0

4,9

– Overig

– 0,2

0,0

– 0,1

    

Saldo

– 2,3

– 1,4

– 3,6

    

Vermogenssaldo Algemeen Fonds 2009

– 6,2

0,1

– 6,1

Vermogenssaldo Algemeen Fonds 2010

– 8,3

– 1,4

– 9,7

Bron

VWS, CPB, CVZ.

De totale uitgaven gefinancierd via de AWBZ zijn € 1,1 miljard hoger uitgekomen dan verwerkt in de begroting 2010. De procentuele premie heeft € 0,3 miljard minder opgebracht dan opgenomen in de begroting 2010. Dit verschil is het saldo van hogere premies door hogere premiegrondslagen en lagere opbrengsten door lagere dan verwachte nabetalingen uit voorgaande jaren. De overige inkomsten komen iets beter uit vanwege lagere rentelasten. Vanwege de € 1,1 miljard hogere uitgaven en de € 0,2 miljard lagere inkomsten is het saldo van het AFBZ

€ 1,4 miljard slechter uitgekomen; op – € 3,6 miljard in plaats van de – € 2,3 miljard uit de begroting 2010. Dit saldo van – € 3,6 miljard leidt, tezamen met het gerealiseerde vermogenssaldo per ultimo 2009 van – € 6,1 miljard tot een vermogenssaldo van – € 9,7 miljard per ultimo 2010. Dit is een verslechtering van € 1,4 miljard ten opzichte van de verwachting in de begroting 2010.

5.3 Ontwikkeling premies voor AWBZ en Zvw

Tabel 10 geeft een overzicht van de premies AWBZ en Zvw conform de stand ontwerpbegroting 2010 en conform de (voorlopige) realisatie.

Tabel 10 Premieoverzicht
 

Begroting 2010

a

Mutaties 2010

b

Jaarverslag 2010

c=a+b

AWBZ

   

Procentuele premie (in %)

12,15

12,15

    

Zvw

   

Inkomensafhankelijke bijdrage regulier (in %)

7,05

7,05

Inkomensafhankelijke bijdrage laag (in %)

4,95

4,95

Nominale premie (jaarbedrag in €)

1 085

+13

1 098

Bron

VWS, CPB.

Zowel de AWBZ-premie als de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is vastgesteld op het percentage uit de ontwerpbegroting 2010. De nominale premie Zvw voor 2010 is iets hoger door de verzekeraars vastgesteld dan geraamd in de begroting 2010.

Licence