Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 4. Integratie niet-westerse migranten

4.1 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Artikel 4. Integratie niet-westerse migranten (x € 1 000)
 

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

0

913 369

313 602

241 178

399 930

582 790

– 182 860

Uitgaven:

0

425 434

442 593

409 750

424 447

582 790

– 158 343

Programma:

0

425 434

442 593

409 750

424 447

582 790

– 158 343

 

Bewerkstelligen dat oud- en nieuwkomers hun inburgeringsexamen halen

0

362 739

376 324

354 241

369 937

504 243

– 134 306

  

Facilitering inburgering

0

362 739

376 324

354 241

369 937

504 243

– 134 306

        

 

  
 

Het versterken van de maatschappelijke emancipatie en het vergroten van de sociale integratie van niet-westerse migranten:

0

62 695

66 269

55 509

54 510

78 547

– 24 037

  

Facilitering remigratie

0

29 339

29 762

30 623

32 389

36 981

– 4 592

  

Overige instrumenten

0

33 356

36 507

24 886

22 121

41 566

– 19 445

Ontvangsten:

0

9 671

7 642

12 420

22 064

103 249

– 81 185

Toelichting

Verplichtingen

Bij de verplichtingen is het verschil tussen de stand vastgestelde begroting 2010 en de realisatie € 182,9 mln. De belangrijkste oorzaken worden bij de uitgaven toegelicht.

Uitgaven

Facilitering inburgering

De belangrijkste verschillen tussen ontwerpbegroting 2010 en gerealiseerde uitgaven betreffen:

  • De overheveling van € 121,7 mln naar het Gemeentefonds voor de uitvoeringskosten van inburgeringstrajecten, de kwaliteitsimpuls en projecten in het kader van het Deltaplan;

  • Het beroep op de leenfaciliteit voor inburgeringsplichtigen om hun inburgeringscursussen te financieren was € 4,0 mln minder dan geraamd.

Facilitering remigratie

In 2010 is € 4,6 mln minder uitgegeven omdat uit hoofde van de Remigratiewet minder uitkeringen zijn verstrekt dan verwacht.

Overige instrumenten

Het verschil van € 19,4 mln wordt voornamelijk verklaard door de overheveling van € 11,5 mln naar het Gemeentefonds voor de uitvoering van de lokale aanpak van Marrokkaans-Nederlandse en Antiliaanse risicojongeren. Daarnaast is voor de uitvoering van het onderzoek Survey Integratie Minderheden 2010 een budget van € 1,0 mln overgeboekt naar het beleidsartikel 5 «Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie».

Ontvangsten

In het kader van de afrekening van de BDU-SIV 2005–2009 was voor een budget van € 100,0 mln aan ontvangsten begroot in 2010. Het betreft de terugvordering van inburgeringsmiddelen waarvoor geen prestatie door de gemeenten is geleverd. Dat wil zeggen, van projecten die niet zijn aangeboden, of trajecten die zijn gestart maar waarbij geen examen is afgelegd. Door vertraging in de verantwoordingsprocedure worden de middelen niet in 2010 maar in 2011 ontvangen.

4.2 Overzicht afgeronde onderzoeken

Type

Onderwerp

Algemeen Doel of Operationeel Doel

Start

Afgerond

Vindplaats

Effecten onderzoek ex post

Jaarrapport Integratie

OD 4.2.2

Jaarlijks

 

www.CBS.nl

      

Overige evaluatie-onderzoeken

Evaluatie Wet Inburgering

OD 4.2.1

2009

2010

Kamerstukken II, 2009–2010, 31 143, nr. 84

4.3 Slotwet
Artikel 4. Integratie niet-westerse migranten (x € 1 000)
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

407 582

437 110

7 476

Mutaties Slotwet 2010

– 7 652

– 12 663

14 588

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

399 930

424 447

22 064

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De onderuitputting van de verplichtingen en uitgaven heeft met name te maken met de kabinetswisseling. Daardoor zijn er geen nieuwe initiatieven ontplooid c.q. bestaande initiatieven afgeremd. Daarnaast wordt de onderuitputting van de uitgaven verklaard doordat uit hoofde van de Remigratiewet minder uitkeringen zijn verstrekt dan was verwacht.

Ontvangsten

De meerontvangsten van € 14,6 mln worden met name verklaard door:

  • terugbetaling van het CFI voor de uitvoering van de regeling nieuwkomers (€ 7,4 mln), omdat een aantal gemeenten minder heeft gepresteerd dan verwacht;

  • afrekening/teruggave van de SVB (€ 1,0 mln);

  • afrekening UWV-bijdrage 2009 (€ 2,1 mln);

  • teruggave omdat er minder gebruik gemaakt is van de regeling nalatenschap oude vreemdelingenwet (€ 2,1 mln).

Licence