Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

3.1 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt (x € 1 000)
 

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

2 187 830

2 339 781

2 543 034

2 701 008

2 802 006

2 541 670

260 336

Uitgaven:

2 188 247

2 303 832

2 411 817

2 487 587

2 733 600

2 484 135

249 465

Programma:

2 188 247

2 303 832

2 411 817

2 487 587

2 733 600

2 484 135

249 465

 

Regelgeving ter bevordering van een evenwichtige verdeling van de woningmarkt

0

0

0

0

0

0

0

           
 

Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen en evenwichtige verdeling:

0

0

0

0

0

0

0

           
 

Garanderen betaalbaarheid wonen voor lage inkomensgroepen (vraaggericht):

2 187 978

2 303 564

2 411 277

2 486 631

2 707 970

2 466 071

241 899

  

Huursubsidie en huurtoeslag

2 135 757

2 302 248

2 406 056

2 470 933

2 679 544

2 439 624

239 920

  

Vangnetregeling

11 093

0

0

0

0

0

0

  

Eénmalige bijdrage huurbeleid

98

0

0

0

0

0

0

  

Kostenvergoeding verhuurders

0

0

0

0

0

0

0

  

Bevorderen eigen woonbezit

1 030

1 316

5 221

15 698

28 426

26 447

1 979

  

Bijdrage financiering startersleningen

40 000

0

0

0

0

0

0

           
 

Garanderen van een laagdrempelige geschillenbeslechting

0

0

0

0

24 978

15 152

9 826

  

Bekostiging huurcommissie

0

0

0

0

24 978

15 152

9 826

           
 

Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor bijzondere aandachtsgroepen, alsmede het bestrijden van onrechtmatige bewoning

0

0

0

0

0

0

0

           
 

Overige programmabudgetten:

269

268

540

956

652

2 912

– 2 260

  

Onderzoek

154

178

457

505

345

442

– 97

  

Kennisoverdracht

115

90

83

451

307

525

– 218

  

Kosten uitvoeringsorganisatie

0

0

0

0

0

1 945

– 1 945

Ontvangsten:

85 517

133 793

266 853

322 807

447 739

363 237

84 502

Toelichting

Verplichtingen

De totale verplichtingen over 2010 vallen € 260,3 mln hoger uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd. De belangrijkste verschillen betreffen:

  • De hogere realisatie aan verplichtingen en uitgaven van de huurtoeslag met € 239,9 mln – zie de toelichting bij de uitgaven;

  • Meer verplichtingenruimte op het instrument «Bevorderen eigen woningbezit», benodigd voor de toekenningen tot aan het sluiten van de regeling (€ 15,2 mln);

  • De hoger uitvallende kosten voor de Dienst van de Huurcommissie (DHC) – zie hiervoor de toelichting bij de uitgaven.

Uitgaven

Huursubsidie en huurtoeslag

De verplichtingen en uitgaven van de huurtoeslag zijn € 239,9 mln hoger uitgevallen dan in de vastgestelde begroting 2010 is voorzien. Voor zo’n € 100,0 mln betreft dit een boekhoudkundige verschuiving. Ook de ontvangsten zijn met € 100,0 mln gestegen, zodat dit geen effect heeft op het per saldo budget huurtoeslag. Deze verschuiving hangt samen met een andere opstelling van de jaarverantwoording door de belastingdienst, zodat verrekeningen van vorderingen met uit te betalen toeslagen beter in beeld worden gebracht. Het verdere deel van de overschrijding hangt samen met hoger dan verwachte voorlopige toekenningen. Dit heeft voor een deel te maken met het feit, dat bij het voorlopig toekennen door de belastingdienst regelmatig meer wordt uitgekeerd dan waar de ontvangers uiteindelijk recht op hebben. Dit wordt mede veroorzaakt doordat een hoger inkomen niet of te laat wordt doorgegeven aan de belastingdienst. Bij definitief toekennen worden te hoge voorlopige toekenningen gecorrigeerd wat in latere jaren leidt tot hogere ontvangsten.

Bekostiging huurcommissie

De uitgaven voor de bekostiging van de Dienst van de Huurcommissie (DHC) zijn € 9,8 mln hoger uitgevallen dan in de vastgestelde begroting is voorzien. Dit houdt met name verband met:

  • Het met ingang van 2010 via de begroting voor WWI lopen van de bekostiging van DHC. Hiervoor zijn budgetten structureel overgeboekt van de begroting van VROM;

  • Additionele kosten als gevolg van de inrichting van de nieuwe organisatie met bijbehorende infrastructuur en een verhoogde zaaklast.

Kosten uitvoeringsorganisaties

De in de vastgestelde begroting 2010 geraamde uitgaven zijn omgeboekt naar het instrument «Bevorderen eigen woningbezit», hiermee zijn de uitgaven zoveel als mogelijk gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten betreffen een saldo van hogere ontvangsten in verband met de bij de uitgavenmutaties toegelichte wijziging in de opstelling van de jaarverantwoording door de belastingdienst en een kleine daling van de ontvangsten door een vertraging in het invorderingstempo.

3.2 Overzicht afgeronde onderzoeken

Type

Onderwerp

Algemeen Doel of Operationeel Doel

Start

Afgerond

Vindplaats

Beleidsdoorlichting

Huurbeleid

OD 3.2.2

2009

opgeschort

      

Effectenonderzoek ex post

Evaluatie BEW 1

OD 3.2.3

2009

2011

1

BEW = Bevordering Eigen Woningbezit

Toelichting

In het kader van de Brede Heroverwegingen is er veel onderzoek gedaan waarin het ingezette beleidsinstrumentarium aan bod is gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat enkele beleidsdoorlichtingen zijn opgeschort (zie ook begroting XVIII, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 2).

3.3 Slotwet 2010
Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt (x € 1 000)
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

2 651 177

2 577 022

334 237

Mutaties Slotwet 2010

150 829

156 578

113 502

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

2 802 006

2 733 600

447 739

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en uitgaven bij de huurtoeslag zijn hoger uitgevallen dan ten tijde van de 2e suppletoire begroting 2010 is aangenomen.

Hiervan wordt € 100 mln veroorzaakt door een andere opstelling van de jaarverantwoording door de belastingdienst, zodat verrekeningen van vorderingen met uit te betalen toeslagen beter in beeld worden gebracht.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten betreffen een saldo van hogere ontvangsten in verband met de bij de uitgavenmutaties toegelichte wijziging in de opstelling van de jaarverantwoording door de belastingdienst en een kleine daling van de ontvangsten door een vertraging in het invorderingstempo.

Nadere informatie over de uitvoering van de huurtoeslag in 2010 is opgenomen in het beheersverslag van de Belastingdienst dat in het voorjaar van 2011 verschijnt.

Licence