Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 5. Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie

5.1 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Artikel 5. Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie (x € 1 000)
 

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

7 758

14 194

9 662

11 852

4 794

3 372

1 422

Uitgaven:

11 074

8 679

10 851

8 506

9 929

8 630

1 299

Programma:

11 074

8 679

10 851

8 506

9 929

8 630

1 299

 

Tijdig inspelen op maatschappelijke veranderingen:

0

0

0

0

0

0

0

           
 

Ontsluiten van kennis en onderzoekscoördinatie:

0

0

0

0

0

0

0

           
 

Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties:

0

0

0

0

0

0

0

           
 

Versterken van de positie van de woonconsument:

1 149

1 125

1 286

790

1 485

1 363

122

  

Subsidies woonconsumentenorganisaties

1 149

1 125

1 286

790

1 485

1 363

122

           
 

Overige programmabudgetten:

9 925

7 554

9 565

7 716

8 444

7 267

1 177

  

Onderzoek

5 312

3 677

5 524

5 160

4 412

3 959

453

  

Experimenten en kennisoverdracht

4 613

3 877

4 041

2 556

4 032

3 308

724

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Uitgaven

Onderzoek

De realisatie van de uitgaven is hoger dan geraamd, vooral omdat voor de uitvoering van het onderzoek Survey Integratie Minderheden 2010 een budget van € 1,0 mln is overgeboekt vanuit het beleidsartikel 4 «Integratie niet-westerse migranten».

5.2 Overzicht afgeronde onderzoeken

Type

Onderwerp

Algemeen Doel of Operationeel Doel

Start

Afgerond

Vindplaats

Overig evaluatieonderzoek

De prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties, die voor 2010 rechtskracht hadden, worden geanalyseerd.

OD 5.2.2

Jaarlijks

 

1

Toelichting

Ad 1

In 2010 is het onderzoek «Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en corporaties in 2010» afgerond. Het onderzoek is in maart 2011 naar de Tweede Kamer verzonden. In het rapport wordt een landelijk (en regionaal) beeld geschetst van de verschillende soorten en aantallen prestatieovereenkomsten die rechtskracht hebben voor 2010. Nieuw is dat dit jaar voor het eerst ook gemeenten en corporaties zijn geënquêteerd over de samenwerking, onderlinge verhoudingen, het proces van tot stand komen van de overeenkomsten, de zich daarbij voordoende knelpunten en de invloed van externe omstandigheden op de onderhandelingen.

5.3 Slotwet
Artikel 5. Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie (Bedragen x € 1 000)
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

4 206

10 567

0

Mutaties Slotwet 2010

588

– 638

0

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

4 794

9 929

0

Licence