Base description which applies to whole site

5. Jeugdzorg-instelling Almata

Staat van baten en lasten van de baten-lastendienst Almata 2011
(bedragen x € 1 000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie

(2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(3 = 2–1)

Realisatie 2010 (4)

Baten

       

Omzet moederdepartement

30 015

31 993

1 978

33 254

Omzet overige departementen

595

955

360

652

Omzet derden

0

604

604

214

Rentebaten

5

24

19

9

Vrijval voorzieningen

0

191

191

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

30 615

33 767

3 152

34 129

Lasten

       

Apparaatskosten

28 750

32 327

3 577

30 923

– personele kosten

18 657

19 833

1 176

18 066

– materiële kosten

10 093

11 828

1 735

9 458

– besteding vanuit bouwimpuls

0

666

666

3 399

Afschrijvingskosten

1 150

351

– 799

1 270

– immaterieel

12

24

12

19

– materieel

1 138

327

– 811

1 251

Overige lasten

690

879

189

1 474

– dotaties voorzieningen

550

890

340

1 391

– rentelasten

140

– 11

– 151

83

– bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

30 590

33 557

2 967

33 667

Saldo van baten en lasten

25

210

185

462

Toelichting op de staat van baten en lasten 2011

In april 2011 heeft de staatssecretaris van VWS de Kamer geïnformeerd over de capaciteit en toekomstige de ontwikkelingen van jeugdzorgPlus (TK 31 914, nr. 1). Voor de twee jeugdzorgPlus-instellingen Almata en De Lindenhorst betekent het dat deze op termijn zullen worden geprivatiseerd. De eerste fase van de transitie betreft het samenvoegen van de locatie Den Dolder van Almata en De Lindenhorst tot één private instelling van ongeveer 96 plaatsen en het loskoppelen van de locatie in Ossendrecht van Almata.

De financiële gevolgen van de transitie in 2011 betreffen voornamelijk de kosten voor het sociaal flankerend beleid ter voorbereiding van de transitie (€ 2,1 miljoen). Omdat in 2011 geen definitieve besluiten zijn genomen over het beëindigen van activiteiten, is in de jaarcijfers van de instellingen verder geen rekening gehouden met eventuele andere financiële gevolgen van de transitie.

Resultaat

Almata heeft in het boekjaar 2011 een positief resultaat behaald van € 0,2 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met een terugbetalingsverplichting aan VWS van bijna € 0,6 miljoen wegens te lage bezetting (met name in de vestiging Den Dolder). Deze lagere opbrengst wordt voor een deel terugverdiend door lagere variabele kosten vanwege de lagere bezetting.

Baten

De opbrengsten moederdepartement bestaan uit een bijdrage voor de exploitatiekosten en kapitaallasten, samen € 29,9 miljoen en een incidentele bijdrage voor sociaal flankerend beleid in verband met de transitie ad € 2,1 miljoen.

De opbrengsten overige departementen bestaan voornamelijk uit ESF-bijdragen (Europees Sociaal Fonds) in het kader van workwise (arbeidstoeleiding van gedetineerde jongeren) via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderwijs dat de jongeren ontvangen wordt voor circa de helft gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor de andere helft uit opbrengsten ESF. Deze opbrengsten zijn hoger dan begroot als gevolg van meevallers in de afrekening van eerdere jaren.

De opbrengst derden valt hoger uit dan begroot als gevolg van enkele incidentele meevallers, waaronder de verkoop van twee schepen via Domeinen.

De dotatie voorzieningen betreft een dotatie voor kosten van medewerkers die gebruik maken van de regeling «substantieel bezwarende functies» en een dotatie in verband met de kosten voor langdurig zieken.

Lasten

De salariskosten zijn gestegen door stijgende kosten van de arbeidsvoorwaarden (OVA 2011 is 3,1%) en door overname van de HRM-adviseurs van het RIVM, die voorheen werden ingeleend.

Verder omvatten de personele kosten zit voor € 2,1 miljoen aan kosten uitzendkrachten en voor circa € 0,5 miljoen aan sociaal flankerend beleid.

De materiële kosten zijn hoger dan begroot door de incidentele kosten van het sociaal flankerend beleid (circa € 1,6 miljoen) en omdat de ICT-kosten en de inhuur beveiliging in 2011 zijn verantwoord onder materiële kosten in plaats van overige personele kosten in 2010.

In de post besteding vanuit bouwimpuls is een bedrag van € 0,7 miljoen opgenomen in verband met de eenmalige kosten van de Rijksgebouwendienst voor de verbouwing en verbetering van het leefklimaat in de vestiging Den Dolder.

De afschrijvingskosten zijn gedaald, omdat een groot aantal activa items reeds zijn afgeschreven en het investeringsniveau de afgelopen jaren erg laag is geweest.

De rentelasten geven een negatief bedrag aan, hetgeen wordt veroorzaakt door een correctie op de stelpost van eind vorig jaar (was te hoog opgenomen).

Balans van de baten-lastendienst Almata per 31 december 2011
(bedragen x € 1 000)
 

Balans 31-12-2011

Balans 31-12-2010

Activa

   

Immateriële vaste activa

30

45

Materiële vaste activa

1 519

1 653

– grond en gebouwen

235

267

– installaties en inventarissen

139

148

– overige materiële vaste activa

1 145

1 238

Voorraden

70

80

Debiteuren

1 645

236

Nog te ontvangen

1 327

584

Liquide middelen

7 432

7 189

Totaal activa

12 023

9 787

Passiva

   

Eigen vermogen

1 602

1 392

– exploitatiereserve

1 392

931

– onverdeeld resultaat

210

461

Voorzieningen

1 580

1 464

Leningen bij het Ministerie van Financiën

122

240

Crediteuren

1 313

1 065

Nog te betalen

7 406

5 626

Totaal passiva

12 023

9 787

Toelichting op de balans per 31 december 2011

Eigen vermogen

De exploitatiereserve is opgelopen naar een bedrag van € 1,6 miljoen. De gemiddelde opbrengst over 2010 en 2011 bedraagt € 33,9 miljoen. Daarbij is 2009 buiten beschouwing gelaten aangezien dit een gebroken boekjaar was vanwege de overgang van DJI naar het Ministerie van VWS per 1 februari 2009. Het maximaal toegestane eigen vermogen bedraagt € 1,7 miljoen (5% van de gemiddelde omzet).

Voorzieningen

De voorziening voor medewerkers die gebruik maken van de regeling «substantieel bezwarende functies» / functioneel leeftijdsontslag is verhoogd, omdat er twee nieuwe deelnemers zijn. De hoogte van de voorziening moet nog herijkt worden. De reorganisatievoorziening (2008) is vrijgevallen. De voorziening personeel is opgehoogd voor enkele specifieke kwesties.

De voorraden betreffen gebruiksartikelen en brandstoffen. De waarde daalt door aanpassing kledingbeleid en verkleining van de maritieme sector.

De debiteuren zijn hoger dan gebruikelijk vanwege de claim richting VWS met betrekking tot het sociaal flankerend beleid. De nog te ontvangen bedragen betreffen ESF subsidies over de jaren 2008 t/m 2011, waarvan pas onlangs in 2012 een deel is uitbetaald. De totale vordering op VWS bedraagt € 1,5 miljoen.

De rekening courant verhouding is hoog omdat er voor aanzienlijke bedragen nog verrekeningen moeten plaatsvinden (nog te betalen bedragen)

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht van de baten-lastendienst Almata 2011
(bedragen x € 1 000)
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie

(2)

Verschil

(3) = (2)–(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2011+ stand depositorekeningen

4 135

7 189

3 054

2.

Totaal operationele kasstroom

500

797

297

 

Totaal investeringen (–/–)

– 600

– 242

358

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

150

40

– 110

3.

Totaal investeringskasstroom

– 450

– 202

248

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 953

– 352

601

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

600

0

– 600

4.

Totaal financieringskasstroom

– 353

– 352

1

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2011+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

3 832

7 432

3 600

Toelichting op het kasstroomoverzicht

In het overzicht valt op het grote verschil van de beginstand tussen begroting en realisatie. Dit wordt veroorzaakt doordat verrekeningen nogal eens laat plaatsvinden, waardoor de rekening-courantsaldi hoger uitvallen dan eigenlijk zouden moeten. Daarnaast is er voor in 2011 voor een laag bedrag geïnvesteerd in nieuwe activa verband met de komende transitie en er zijn twee schepen verkocht.

In 2011 zorgt het positieve exploitatieresultaat voor de verbetering van het rekening-courantsaldo.

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2011 van de baten-lastendienst Almata
 

2009

2010

2011

Generiek

     

1. Kostprijzen per product

     

– Kosten per behandelplek (in € regulier)

144 553

145 509

140 840

– Kosten per behandelplek (in € incidenteel)

15 897

16 827

13 778

2. Bijdrage per behandelplek (in €)

141 877

147 785

141 882

3. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

235

272

278

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

0,89%

1,35%

0,62%

       

Specifiek

     

1. Gemiddelde verblijfsduur in maanden

7

7

6

2. Geregistreerde klachten

368

367

270

3. Klachten gegrond verklaard

11,00%

5,00%

13,70%

Toelichting doelmatigheidsindicatoren

Kosten per behandelplek

De kostprijs per behandelplek (capaciteit is 202 plaatsen) is na correctie van incidentele kosten (in verband met de bouwimpuls en tweede fase sociaal flankerend beleid) afgenomen vanwege de lagere bezetting en bezuinigingen.

Totaal aantal fte

Het aantal fulltime-equivalenten (fte’s) zal snel gaan dalen in verband met de besluiten in het kader van het sociaal flankerend beleid.

Geregistreerde klachten en klachten gegrond verklaard

Het aantal klachten is gedaald in vergelijking met vorig jaar. Het aantal klachten dat gegrond verklaard is, stijgt echter. Oorzaak hiervan is de verscherpte toepassing van de regels (zaken die voorheen bemiddeld werden, worden nu eerder gegrond verklaard)

Licence