Base description which applies to whole site

4. Nederlands Vaccin Instituut

Per 1 januari 2011 zijn de taken op het gebied van vaccininkoop, onderzoek en ontwikkeling van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) overgedragen aan het RIVM (TK 22 894, nr. 254 en TK 32 589, nr. 1). Hierdoor treedt in onderstaande realisatiecijfers een trendbreuk op ten opzichte van de realisatie in 2010 (bij de balans en de staat van baten en lasten) respectievelijk de begroting 2011 (bij de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht).

De realisatiecijfers hebben alleen betrekking op productie en ondersteunende diensten. Ondanks de voortgang in (de voorbereiding van) de privatisering zijn deze onderdelen heel 2011 in publieke handen gebleven.

Staat van baten en lasten van de baten-lastendienst NVI 2011
(bedragen x € 1 000)
 

Oorspronkelijk vast gestelde begroting

(1)

Realisatie

(2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(3 = 2–1)

Realisatie 2010 (4)

Baten

       

Omzet moederdepartement

34 498

10 053

– 24 445

39 034

Omzet overige departementen

0

0

0

0

Omzet derden

120 894

18 372

– 102 522

116 115

Rentebaten

0

1

1

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

400

400

0

Totaal baten

155 392

28 826

– 126 566

155 149

Lasten

       

Apparaatskosten

149 892

50 562

– 99 330

152 476

– personele kosten

24 866

15 939

– 8 927

29 791

– materiële kosten

125 026

34 623

– 90 403

122 685

Afschrijvingskosten

5 500

4 016

– 1 484

6 330

– immaterieel

250

712

462

531

– materieel

5 250

3 304

– 1 946

5 799

Overige lasten

2 000

8 332

6 332

7 224

– dotaties voorzieningen

0

0

0

5 626

– rentelasten

2 000

1 732

– 268

1 598

– bijzondere lasten

0

6 600

6 600

0

Totaal lasten

157 392

62 910

– 94 482

166 030

Saldo van baten en lasten

– 2 000

– 34 084

– 32 084

– 10 881

Toelichting op de staat van baten en lasten 2011

Resultaat

Het verschil in de gerealiseerde baten en lasten met de begroting kent een drietal oorzaken:

  • De overheveling van de vaccinonderzoeks- en ontwikkelingstaken naar het RIVM hebben tot een afname van zowel baten (zie opbrengst moederdepartement) als lasten (zowel personeel, als materieel en andere kostensoorten) geleid.

  • Door de overheveling van de vaccin-inkooptaak naar het RIVM zijn zowel de baten (opbrengst derden) als de lasten (materiële kosten) in 2011 fors lager dan begroot en lager dan in voorgaande jaren. In 2010 waren de baten van de inkooptaak hoger dan de lasten door een tijdelijk inkoopvoordeel. Met de overheveling van de inkooptaak naar het RIVM is ook het inkoopvoordeel, dat in 2011 € 11 miljoen bedraagt, meegegaan.

  • In het exploitatieresultaat is ook € 7,5 miljoen als lasten aan incidentele uitgaven opgenomen in het kader van de transitie van het NVI (zoals in het kader van het Sociaal Plan productiedeel en de boedeloverdracht naar het RIVM). De ter zake ontvangen baten van VWS zijn, conform de regelgeving, als vermogensmutatie verwerkt.

  • Het negatieve exploitatieresultaat wordt vooral veroorzaakt door de kosten van het in stand houden van de productiefaciliteiten ten behoeve van de privatisering en de tegenvallende omzet derden bij met name de productie. Potentiële en bestaande klanten zijn, vanwege de verkoopstatus van het productiedeel, voorzichtig met het verstrekken van orders. Bovendien mochten er gedurende het jaar 2011 geen nieuwe grote verkoopcontracten worden gesloten om het verkoopproces niet te belemmeren.

Ter compensatie van het negatieve exploitatieresultaat zijn door het moederdepartement vermogensstortingen gedaan die, conform de regelgeving, niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks in het eigen vermogen terecht komen (zie ook de toelichting op de balans).

De totale omzet is als volgt onderverdeeld:

Omzet NVI 2011
(bedragen x € 1 000)
 

Bedrag

Moederdepartement

 

Eigenaar

8 858

Opdrachtgevers

1 195

 

10 053

Opbrengst derden

 

Export

6 468

RIVM

7 847

Overig

4 057

Totaal

18 372

Een nadere specificatie van de omzet in p*q kan vanwege de marktgevoeligheid van deze informatie tijdens het privatiseringsproces niet worden gegeven.

Balans van de baten-lastendienst NVI per 31 december 2011 (bedragen x € 1 000)
 

Balans 31-12-2011

Balans 31-12-2010

Activa

   

Immateriële vaste activa

7 215

7 927

Materiële vaste activa

35 611

40 735

– grond en gebouwen

2 161

0

– installaties en inventarissen

12 416

23 437

– overige materiële vaste activa

21 034

17 298

Voorraden

6 724

36 807

Debiteuren

3 595

8 949

Nog te ontvangen

1 186

5 370

Liquide middelen

692

3 025

Totaal activa

55 023

102 813

Passiva

   

Eigen vermogen

37 151

19 435

– exploitatiereserve

71 235

30 316

– onverdeeld resultaat

– 34 084

– 10 881

Voorzieningen

180

2 786

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

45 940

Crediteuren

3 308

6 116

Nog te betalen

14 384

28 536

Totaal passiva

55 023

102 813

Toelichting op de balans per 31 december 2011

Omdat de privatisering van de productiefaciliteiten ultimo 2011 nog in een voorbereidend stadium is, zijn de activa en passiva van het NVI gewaardeerd als ware sprake van continuïteit.

Ook in het verschil in activa per ultimo 2011 ten opzichte van 2010 is het effect van de overheveling van de vaccininkoop (met name voorraden) en de vaccinonderzoek- en ontwikkeling (vaste activa) zichtbaar. Bij de passiva zien we naast het effect van de hiervoor reeds genoemde vermogensstortingen ter dekking van het exploitatietekort ook het effect van de overige vermogensstortingen terug.

Eigen vermogen

Verloop van het eigen vermogen NVI 2011
(bedragen x € 1 000)
 

Bedrag

Eigen vermogen 31-12-2010

 

19 435

Boedeloverdracht RIVM (veiligheidsvoorraad)

 

– 22 000

     

Vermogensstortingen 2011

   

Exploitatieresultaat

24 700

 

Aanvulling eigen vermogen 2010

2 500

 

Aflossing lening Ministerie van Financiën

37 000

 

Sociaal Plan

900

 

Overdracht RIVM

6 600

 

Investeringen

2 100

 

Totaal vermogenstortingen

73 800

 

Exploitatiereserve per 3-12-2011

 

71 235

Resultaat boekjaar

 

– 34 084

Eigen vermogen 31-12-2011

 

37 151

Het totale eigen vermogen komt € 31,3 hoger uit dan de toegestane 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen drie jaar (2009–2011) van € 116,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de vermogensstorting ten behoeve van de aflossing van de leenfaciliteit.

Bij de eerste suppletoire begroting 2012 zal het moederdepartement bezien hoe met dit surplus zal worden omgegaan, rekening houdend met de liquiditeitspositie en het benodigde vermogen voor de financiering van vaste activa.

Voorzieningen

De post voorzieningen per 31 december 2011 bestaat uit een voorziening voor personele afkoopsommen. In 2011 is een deel van de personele afkoopsommen uitbetaald ten laste van de voorziening.

Van de post nog te betalen heeft circa € 10,5 miljoen betrekking op VWS. Hiervan is € 6,4 miljoen terug te betalen en € 4,1 miljoen vooruitontvangen.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht van de baten-lastendienst NVI 2011
(bedragen x € 1 000)
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie

(2)

Verschil

(3) = (2)–(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2011+ stand depositorekeningen

– 1 179

3 025

4 204

2.

Totaal operationele kasstroom

3 500

– 32 013

– 35 513

 

Totaal investeringen (–/–)

– 7 500

– 5 526

1 974

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

7 345

7 345

3.

Totaal investeringskasstroom

– 7 500

1 819

9 319

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

73 800

73 800

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 5 500

– 45 940

– 40 440

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

7 500

0

– 7 500

4.

Totaal financieringskasstroom

2 000

27 860

25 860

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2011+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

– 3 179

691

3 870

Toelichting op het kasstroomoverzicht

In het kader van de privatisering zijn alle uitstaande leningen van het NVI bij het ministerie van Financiën afgelost. De totale aflossing in 2011 bedroeg € 46 miljoen en is voor € 37 miljoen gefinancierd door een eenmalige storting moederdepartement.

Vanwege de privatisering is geen nieuw beroep meer op de leenfaciliteit gedaan in 2011, maar er is nog wel – zij het in bescheidener mate dan in voorgaande jaren – geïnvesteerd.

De investeringen in de activa zijn als volgt gespecificeerd:

Investeringen 2011
(bedragen x € 1 000)
 

Bedrag

Niet-productie inventaris

62

Productie inventaris

1 247

Activa in aanbouw

4 217

Totaal

5 526

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2011 van de baten-lastendienst NVI
 

2008

2009

2010

2011

Generiek

       

1. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

391

397

367

197

2. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

– 4,32%

– 1,40%

– 7,01%

– 118,24%

In deze paragraaf is een aantal doelmatigheidsindicatoren niet meer opgenomen, omdat deze betrekking hadden op de naar het RIVM overgehevelde onderzoeks- en ontwikkelingstaken.

Ook voor de resterende indicatoren bemoeilijkt de overheveling van taken naar het RIVM de vergelijkbaarheid van 2011 ten opzichte van voorgaande jaren.

Totaal aantal fte’s (exclusief externe inhuur)

De daling van het aantal fulltime-equivalenten (fte’s) wordt veroorzaakt door de uitplaatsing van een aantal taken naar het RIVM.

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

Zie voor de toelichting op het resultaat 2011 de toelichting op de staat van baten en lasten. De «vrije val» van het percentage in 2011 wordt veroorzaakt, doordat enerzijds het resultaat negatief is beïnvloed door een aantal incidentele lasten in het kader van de transitie, waartegenover geen exploitatiebaten staan (tellereffect) en anderzijds doordat het totaal van de baten ook kleiner is geworden als gevolg van de overheveling van taken naar het RIVM (noemereffect).

Licence