Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6. Jeugdzorg-instelling De Lindenhorst

Staat van baten en lasten van de baten-lastendienst De Lindenhorst 2011
(bedragen x € 1 000)
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie

(2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(3 = 2–1)

Realisatie 2010 (4)

Baten

       

Omzet moederdepartement

9 471

10 819

1 348

10 306

Omzet overige departementen

0

0

0

0

Omzet derden

717

511

– 206

504

Rentebaten

0

3

3

0

Vrijval voorzieningen

0

140

140

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

10 188

11 473

1 285

10 810

Lasten

       

Apparaatskosten

10 037

11 159

1 122

10 540

– personele kosten

6 368

7 923

1 555

6 711

– materiële kosten

3 669

3 236

– 433

3 829

Afschrijvingskosten

130

78

– 52

123

– immaterieel

0

0

0

0

– materieel

130

78

– 52

123

Overige lasten

21

45

24

12

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

– rentelasten

21

7

– 14

12

– bijzondere lasten

0

38

38

0

Totaal lasten

10 188

11 282

1 094

10 675

Saldo van baten en lasten

0

191

191

135

Toelichting op staat van baten en lasten

Algemeen

De Lindenhorst heeft een toekenning als tijdelijke batenlasten dienst vanaf 1 februari 2009.

De staatssecretaris van VWS heeft op 13 april besloten om de twee jeugdzorgPlus-instellingen voor De Lindenhorst en de locatie Den Dolder te fuseren tot één private instelling van ongeveer 96 plaatsen (TK 31 914, nr. 1). De uiteindelijke effecten van deze operatie zijn nog onvoldoende duidelijk om al in deze jaarrekening te kwantificeren.

Resultaat

Over 2011 is een positief resultaat gerealiseerd van € 0,191 miljoen.

Baten

De begrote opbrengst moederdepartement bestaat uit de prijs per plaats voor gesloten jeugdzorg (p) vermenigvuldigd met 54 capaciteitsplaatsen (q), opgebouwd uit exploitatiekosten en kapitaalslasten (€ 9,407 miljoen). Het verschil ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door compensatie van gemaakte kosten in het kader van sociaal flankerend beleid en transitie/fusiekosten, die niet onder de reguliere bedrijfsvoering vallen. In dit verslagjaar is geen loon- en prijsbijstelling toegekend.

De opbrengst derden bestaat uit ESF-bijdragen (Europees Sociaal Fonds) in het kader van arbeidsmarkttoeleiding, de daaraan gekoppelde cofinanciering vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, opbrengst UWV- vergoeding en opbrengsten voor therapieën. Het verschil tussen begroting en realisatie is voornamelijk ontstaan door negatieve bijstellingen van de opbrengsten ESF met betrekking tot 2009, 2010 en 2011.

De vrijval uit voorzieningen betreft een herberekening van de voorziening voor medewerkers die vanwege een bezwarende functie gebruik maken van de SBF-regeling (substantieel bezwarende functies). De loonkosten zijn in de oorspronkelijke voorziening opgenomen tot aan de pensioenleeftijd van 65 jaar, maar betreffende medewerkers zullen voor hun 65ste met ontslag gaan, waarna het ABP de verplichting overneemt.

Lasten

De realisatie van de personele kosten is hoger door uitgaven van opleidingskosten en stimuleringspremies in het kader van het sociaal flankerend beleid in verband met de fusie/transitie. Door de uitstroom van personeel is de externe inhuur ook hoger dan begroot.

In de materiële kosten zijn de kosten van de dienstverleningsovereenkomsten lager dan begroot, doordat de shared service organisatie (ICT-leverancier) meerdere aanpassingen aan de ICT niet heeft gerealiseerd waardoor de kosten ook lager uitvielen.

Het verschil bij de afschrijvingskosten en rente wordt veroorzaakt door het niet volledig vervangen van de personenzoekinstallatie vanwege het onduidelijke toekomstperspectief van de huisvesting. Er is gekozen is voor een upgrade van de installatie.

De bijzondere last (circa € 0,038 miljoen) betreft een afboeking van een vordering op VWS inzake het opzetten van de bedrijfsvoering in 2010.

Balans baten-lastendienst De Lindenhorst per 31 december 2011
(bedragen x € 1 000)
 

Balans 31-12-2011

Balans 31-12-2010

Activa

   

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

261

308

– grond en gebouwen

0

0

– installaties en inventarissen

179

214

– overige materiële vaste activa

82

94

Voorraden

0

0

Debiteuren

61

14

Nog te ontvangen

867

38

Vordering op het moederdepartement

446

480

Liquide middelen

724

1 579

Totaal activa

2 359

2 419

Passiva

   

Eigen vermogen

500

309

– exploitatiereserve

309

174

– onverdeeld resultaat

191

135

Voorzieningen

291

704

Leningen bij het Ministerie van Financiën

197

299

Crediteuren

224

222

Nog te betalen

1 147

885

Totaal passiva

2 359

2 419

Toelichting op de balans per 31 december 2011

Eigen vermogen

Het saldo van baten en lasten over het exploitatiejaar 2011 is in de balans opgenomen per 31 december 2011 als onverdeeld resultaat. Het totale eigen vermogen bedraagt daardoor € 0,5 miljoen en blijft daarmee onder het plafond van 5% van de gemiddelde omzet in de afgelopen drie jaar.

Voorzieningen

De onttrekking bij de voorziening betreft de loonkosten van medewerkers die vanwege een bezwarende functie gebruik maken van de SBF-regeling en de vrijval van de eerder genoemde herberekening € 0,140 miljoen). In 2011 zijn geen dotaties aan deze voorziening gedaan.

Het verschil in boekwaarde bij de activa betreft voornamelijk reguliere afschrijvingen, er hebben vrijwel geen investeringen in de activa plaatsgevonden.

De vordering op het moederdepartement betreft de vordering in het kader van de gemaakte kosten met betrekking tot het sociaal flankerend beleid.

De liquide middelen bestaan uit het rekening courant saldo bij het Ministerie van Financiën (€ 0,719 miljoen) en het saldo van de centrale kas (€ 0,005 miljoen).

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht van de baten-lastendienst De Lindenhorst 2011
(bedragen x € 1 000)
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie

(2)

Verschil

(3) = (2)–(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2011+ stand depositorekeningen

1 284

1 566

282

2.

Totaal operationele kasstroom

–200

–715

–515

 

Totaal investeringen (–/–)

– 605

– 30

575

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 605

– 30

575

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

275

0

– 275

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 102

– 102

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

330

0

– 330

4.

Totaal financieringskasstroom

503

– 102

– 605

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2011+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

982

719

– 263

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De afname van de liquiditeit wordt vrijwel volledig veroorzaakt in de operationele kasstroom door de vordering op het moederdepartement (€ 0,867 miljoen). De begrote investeringen voor 2011 hebben niet plaatsgevonden vanwege de onduidelijkheid over de toekomstige huisvesting. Hierdoor is er ook geen beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën. De aflossingen betreffen de reguliere aflossingen op de lopende leningen.

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2011 baten-lastendienst De Lindenhorst
 

2009

2010

2011

Generiek

     

1. Kostprijzen per behandelplaats

145 000

145 000

143 000

2. Bijdrage per behandelplaats

143 000

148 000

146 000

3. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

112,0

113,0

107

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

– 1,04%

1,25%

1,66%

       

Specifiek

     

1. Gemiddelde verblijfsduur in maanden

13,2

10,2

6,9

2. Geregistreerde klachten

30

20

56

3. Klachten gegrond verklaard

0

1

0

Toelichting doelmatigheidsindicatoren

In bovenstaand overzicht zijn de gegevens opgenomen vanaf 1 februari 2009, met uitzondering van de kostprijs en omzet per product. Betreffende kengetallen zijn geëxtrapoleerd naar 12 maanden ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid met 2010. De Lindenhorst was in de periode voor 1-2-2009 onderdeel van Dienst Justitiële Inrichtingen.

Kostprijs per behandelplaats

Het betreft de integrale kostprijs per plaats (54 plaatsen) –/– kapitaalslasten en incidentele kosten die gecompenseerd zijn door het moederdepartement. Er heeft zich een kleine verlaging van de kostprijs voorgedaan als gevolg van uitstroom personeel in het kader van de fusie.

Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

Het aantal fulltime-equivalenten (fte’s) is verlaagd door uitstroom van personeelsleden die gebruik hebben gemaakt van de faciliteiten van het sociaal flankerend beleid.

Gemiddelde verblijfsduur in maanden

De gemiddelde verblijfsduur van de jongeren is de afgelopen twee jaar afgenomen, doordat jongeren eerder en intensiever oefenen met vrijheden en verantwoordelijkheden door het sneller en intensiever opstarten van verlof op het moment dat de risico’s hanteerbaar zijn.

Geregistreerde klachten

Het aantal klachten is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren, voornamelijk door wijzigingen in het dagprogramma en omdat een aantal leefgroepgerelateerde klachten individueel door jongeren is ingediend.

Licence