Base description which applies to whole site

8. BIJLAGE 1: VERDIEPINGSBIJLAGE

Budgettaire geschiedenis over het jaar 2012
(x € 1.000)

Provinciefonds

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Ontwerp-begroting en nota van wijziging

(Kamerstukken II 2011–2012, 33 000 C, nrs. 1 en 2)

1.116.489

1.116.489

1.116.489

       

1. Vastgestelde begroting

(Stb. 2012, 43)

1.116.489

1.116.489

1.116.489

       

Mutaties 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota)

Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2011–2012, 33 280 C, nrs. 1 en 2)

48.107

48.107

48.107

       

2. Vastgestelde mutatie 1e suppletoire begroting

(Stb. 2012, 445)

48.107

48.107

48.107

       

Mutaties 2e suppletoire begroting (Najaarsnota)

Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2012–2013, 33 480 C, nrs. 1 en 2)

213.252

213.252

213.252

       

3. Vastgestelde mutatie 2e suppletoire begroting

(Stb. 2013, 53)

213.252

213.252

213.252

       

Voorgestelde mutatie bij slotwet

     

Ontwerp-slotwet

308.493

308.169

308.169

       

4. Vast te stellen mutatie bij slotwet

308.493

308.169

308.169

Totaal geraamd tevens realisatie 2012 (1+2+3+4)

1.686.341

1.686.017

1.686.017

Een uitgebreide toelichting op de bovengenoemde bedragen en mutaties is te vinden in de memorie van toelichting van de ontwerpbegroting 2012 (Kamerstukken II 2011–2012, 33 000 C, nr. 2) en in de memories van toelichting van de suppletoire begrotingen 2012 (Kamerstukken II 2011–2012, 33 280 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2012–2013, 33 480 C, nr. 2) van het provinciefonds. Een uitgebreide toelichting op de mutaties bij slotwet is opgenomen in de memorie van toelichting bij genoemde wet.

Licence