Base description which applies to whole site

2.2 Budgettaire gevolgen

Bedragen (x € 1.000)

Functionele uitgaven van de Koning

     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

n.v.t.

26.818

26.735

27.041

26.682

359

Uitgaven

n.v.t.

26.818

26.735

27.041

26.682

359

Ontvangsten

n.v.t.

116

824

301

0

301

Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting is er een verschil bij zowel de uitgaven als de ontvangsten. De hogere uitgaven zijn veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling, terwijl de ontvangsten voortvloeien uit de einddeclaratie van de functionele uitgaven 2011 zoals verwerkt bij de eerste suppletoire begroting van de Koning 2012 (Kamerstukken II, 33 280 I, nr. 2).

Onderstaande tabel maakt het verloop van de verschillende onderdelen binnen dit begrotingsartikel inzichtelijk. De realisatie betreft de gegevens zoals deze door de Dienst van het Koninklijk Huis zijn verantwoord in de eindafrekening over 2012. Om een volledig inzicht te geven in de uitputting worden deze gegevens afgezet tegen het geautoriseerde budget inclusief de mutaties die bij eerste en tweede suppletoire begroting zijn verwerkt. Zoals in de leeswijzer is gemeld, betreffen deze bedragen dus niet de begrotingsbelasting van de begroting van de Koning in 2012. Deze eindafrekening zal leiden tot een ontvangst op de begroting van de Koning in 2013, die bij de eerste suppletoire begroting zal worden verwerkt.

Functionele uitgaven 2012 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie (1)

Geautoriseerd budget (2)

Verschil (1)-(2)

Personeel Dienst van het Koninklijk Huis

17.223

17.805

– 582

Materieel Dienst van het Koninklijk Huis

8.684

8.002

682

Uitgaven voor luchtvaartuigen

782

1.107

– 325

Onderhoud Groene Draeck

47

47

0

Bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk

12

80

– 68

Totaal

26.748

27.041

– 293

Per saldo laten de functionele uitgaven over 2012 een onderuitputting zien van € 293.000. Per onderdeel van de functionele uitgaven wordt een nadere toelichting gegeven.

Personeel Dienst van het Koninklijk Huis

Deze personeelsuitgaven hebben betrekking op 245 fte; dit is exclusief 17 post-actieven. Tevens is dit exclusief de personeelsleden die worden betaald uit de B-component.

De uitgaven voor actief personeel betreffen de personeelsinzet ten behoeve van o.a. het departement van de hofmaarschalk, het koninklijk huisarchief, het koninklijk staldepartement (chauffeurs/monteurs, koetsiers en onderhoudspersoneel) en de personeelsinzet voor de facilitaire functies voor de in de Wet financieel statuut van het koninklijk huis aangewezen paleizen (paleis Huis ten Bosch, paleis Noordeinde en het Koninklijk Paleis te Amsterdam). De lagere personele uitgaven zijn het gevolg van een lagere personeelsbezetting door het aanhouden van vacatures. Dit is deels opgevangen door uitbesteding.

Materieel Dienst van het Koninklijk Huis

De materiële uitgaven hebben betrekking op uitgaven voor de instandhouding van het rijtuigenpark (auto’s, paarden en rijtuigen) en voor de gebruikskosten voor de eerder genoemde paleizen (inclusief de verwarming en verlichting voor de drie hiervoor genoemde locaties). Daarnaast bevatten zij de uitgaven voor telecommunicatie, advisering en de accountantscontrole, alsmede de uitgaven van facilitaire aard zoals voor bureauvoorzieningen. Tenslotte bevat het een tegemoetkoming in de infrastructuurkosten van Kroondomein Het Loo. De hogere materiële uitgaven zijn deels het gevolg van de eerder gemelde hogere uitbesteding/inhuur voor het opvangen van de onderbezetting op personeelsgebied. Daarnaast zijn er hogere uitgaven in het kader van de digitalisering van de dossiers.

Uitgaven voor luchtvaartuigen

De uitgaven voor luchtvaartuigen (met uitzondering van staatsbezoeken en werkbezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk) betreffen de uitgaven voor vliegkosten van de Koning alsmede de uitgaven voor privévliegkosten (m.u.v. die van de Koning en zijn echtgenote, die altijd in het kader van het openbaar belang zijn) beperkt tot de zogenaamde uitkeringsgerechtigde leden van het koninklijk huis krachtens de Wet financieel statuut van het koninklijk huis (te weten de toekomstige Koning, de afgetreden Koning en echtgenoten) tot aan het maximum van de franchise. Het betreft zowel de uitgaven voor de inzet van het regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen in beheer bij het Rijk, alsmede civiele inhuur.

Vliegkosten 2012 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie (1)

Vastgestelde begroting (2)

Verschil (1)-(2)

Openbaar belang

     

Inzet regeringsvliegtuig (PH-KBX)

461

296

165

Vastvleugelige inzet (Gulfstream)

0

35

– 35

Helikopterinzet (Alouette)

60

125

– 65

Inhuur civiele luchtvaartuigen

73

335

– 262

Subtotaal

594

791

– 197

Privé

     

Inzet regeringsvliegtuig (PH-KBX)

107

123

– 16

Vastvleugelige inzet (Gulfstream)

19

77

– 58

Helikopterinzet (Alouette)

19

37

– 18

Inhuur civiele luchtvaartuigen

43

79

– 36

Subtotaal

188

316

– 128

Totaal

782

1.107

– 325

Groene Draeck

De Groene Draeck is in 1957 door de Nederlandse bevolking aan de toenmalige kroonprinses geschonken. De Staat gaf bij deze gelegenheid mede het onderhoud van de Groene Draeck als geschenk. Het bedrag dat hiermee samenhangt wordt in deze verantwoording toegelicht. Het betreft de kosten van het reguliere onderhoud aan de Groene Draeck.

Bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk

De uitgaven die samenhangen met bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk in de vorm van reis- en verblijfkosten (inclusief de vliegkosten) vormen ook een deel van de uitgaven die binnen dit begrotingsartikel worden verantwoord. De uitgaven in 2012 betreffen de nagekomen kosten uit 2011.

Licence