Base description which applies to whole site

1. REALISATIE BELEIDSPRIORITEITEN

De minister-president heeft als lid van de Europese Raad deelgenomen aan diens vergaderingen en eurozone bijeenkomsten die goeddeels in het teken stonden van het herstellen van de financiële stabiliteit en het verbeteren van de groei en de concurrentiepositie van de Europese Unie. Om de financiële stabiliteit te verbeteren werd door 25 EU lidstaten het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (EMU) ondertekend. Doel is de begrotingsdiscipline aan te scherpen en te zorgen voor meer automatische sancties en strikter toezicht. Dit Verdrag is op 1 januari 2013 in werking getreden. Ook werd het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) operationeel: een noodfonds om eurolanden met problemen onder strikte voorwaarden bij te staan. Landen als Portugal en Ierland zijn met noodsteun in staat gesteld om bezuinigingen en structurele hervormingen door te voeren en zo weer de goede kant op te gaan. Eind 2012 was er overeenstemming over het uitvoeren van een toekomstig Europees bankentoezicht door de Europese Centrale Bank en werden procesafspraken gemaakt over de verdere uitbouw tot een bankenunie, onder strenge voorwaarden.

Daarnaast is verder gewerkt aan de economische groei agenda. De Europese leiders bereikten overeenstemming over een Pact voor groei en banen – een door de Europese Unie en de lidstaten te nemen maatregelenpakket voor herstel van groei, investeringen en werkgelegenheid en om de concurrentiekracht van de Europese economieën te verbeteren. De Europese Raad heeft de onderhandelingen afgerond over het toekomstige eenheidsoctrooistelsel waarna ook een akkoord is bereikt met het Europees Parlement. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor een goedkopere, eenvoudiger en doeltreffender octrooibescherming voor het bedrijfsleven in de Europese Unie. Tijdens een extra Europese Raad in november was er een eerste bespreking over het Meerjarig Financieel Kader voor 2014–2020. Hierover heeft de Europese Raad op 7-8 februari 2013 een akkoord bereikt dat voldeed aan de Nederlandse voorwaarden.

De Europese Raad in december stond in het teken van de toekomst van de EMU. De Europese leiders bespraken een rapport over dit onderwerp van de voorzitter Van Rompuy en besloten dat een aantal voorstellen nader moet worden onderzocht in overleg met de lidstaten. Hier zal in juni 2013 op worden teruggekomen.

Voorts is besloten dat Servië kandidaat-lidstaat mocht worden, zijn de toetredingsonderhandelingen met Montenegro gestart en is gewerkt aan de voorbereiding van de toetreding van Kroatië op 21 juli 2013.

De Europese Raad stond ook regelmatig stil bij de ontwikkelingen in verband met de Arabische Lente, Syrië, Iran en Mali.

Licence