Base description which applies to whole site

C4. SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2012
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: hoofdstuk VII
(bedragen x € 1.000,-)

Debet:

         

Credit:

1)

Uitgaven 2012:

5.028.288

 

2)

Ontvangsten 2012:

701.140

             

3)

Liquide middelen:

21.051

       

 

       

4a)

Rekening-courant RHB Nationale Hypotheekgarantie:

50.000

 

4c)

Rekening-courant RHB Hoofdstuk 7:

4.296.477

4b)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve Asiel:

9.920

 

4d)

Rekening-courant RHB bevoorschotting BES:

16.917

             

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen):

46.315

 

6a)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden):

81.120

             
       

6b)

Begrotingsreserve Nationale Hypotheek- garantie:

50.000

       

6c)

Begrotingsreserve Asiel

9.920

             

7)

Openstaande rechten:

0

 

7a)

Tegenrekening openstaande rechten:

0

             

8)

Extra-comptabele vorderingen:

876.669

 

8a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen:

876.669

             

9a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden:

0

 

9)

Extra-comptabele schulden:

0

             

10)

Voorschotten:

2.962.245

 

10a)

Tegenrekening voorschotten:

2.962.245

             

11a)

Tegenrekening garantieverplichtingen:

441

 

11)

Garantieverplichtingen:

441

             

12a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen:

1.201.899

 

12)

Openstaande verplichtingen:

1.201.899

             

13

Deelnemingen:

0

 

13a)

Tegenrekening deelnemingen:

0

TOTAAL:

10.196.828

 

TOTAAL:

10.196.828

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2012

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

Het bedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

1) Kasbeheerders

21.047.202

2) Houders Kleine Kas

4.104

Totaal

21.051.306

Ad 1) Kasbeheerders

Deze post is gebaseerd op de verantwoording 2012 van de kasbeheerders. Deze post bestaat voornamelijk uit het banksaldo van de kasbeheerder RCN/bevoorschotting BES ad € 20 mln. en het bedrag aan contant geld ad € 0,8 mln, aanwezig in de kluis van de kasbeheerder AIVD

Ad 2) Saldo houders Kleine Kas:

Het bedrag bestaat uit voorschotverstrekkingen aan houders van een Kleine Kas en is gebaseerd op saldoverklaringen van die kashouders.

Op de Rekening-courant met de Rijks Hoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet van genoemd departement. De volgende vier Rekening-courantverhoudingen zijn opgenomen in de balans:

(Bedragen in €)

a)

Rekening-courant Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

50.000.000

b)

Rekening-courant Begrotingsreserve Asiel

9.920.000

c)

Rekening-courant Hoofdstuk 7

– 4.296.476.677

d)

Rekening-courant bevoorschotting BES

– 16.916.791

Ad a) De Rekening-courant Nationale Hypotheek Garantie:

In 2011 is de begrotingreserve NHG gevormd. Het doel hiervan is een reservering van middelen ter partiële dekking van een eventuele aanspraak op de achtervang functie van het Rijk door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Ad b) De Rekening-courant Begrotingsreserve Asiel:

In 2011 is deze begrotingsreserve gevormd met als doel om fluctuaties in de asielstroom en/of andere onverwachte tegenvallers op dit dossier te kunnen opvangen. In overleg met het ministerie van Financiën wordt per jaar bepaald welke meevallers in de reserve kunnen vloeien. In 2012 is € 9,9 mln. in de reserve gestort.

Ad c) De Rekening-courant Hoofdstuk 7:

Het saldo vertegenwoordigt de reguliere mutaties met betrekking tot Hoofdstuk 7.

Ad d) De rekening-courant Bevoorschotting BES:

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) heeft een eigen rekening-courant bij de RHB. De betalingen die de RCN verricht op Caribisch Nederland namens alle betrokken ministeries, worden maandelijks via de RHB verrekend met de betrokken ministeries.

Het bedrag is opgebouwd uit de volgende posten:

(Bedragen in €)
     

1.

Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten:

1.181.700

2.

Te vorderen van ministeries en derden

13.123.369

3.

Verstrekte subsidies uit Europese fondsen

26.482.605

4.

Intra-comptabele voorschotten

810.220

5.

Intra-comptabele debiteuren

4.716.695

Totaal

46.314.589

Ad 1. Vorderingen kasbeheerders Rijksdiensten

Dit bedrag is gebaseerd op de laatste verantwoordingen over 2012 van de Kasbeheerders. Het bestaat voornamelijk uit de posten van de volgende kasbeheerders:

RCN/bevoorschotting BES:

Vorderingen op derden: € 0,08 mln., vorderingen op departementen € 0,07 mln., te verrekenen voorschotten personeel € 0,24 mln., te verrekenen met het land Aruba € 0,15 mln. en diverse vorderingen € 0,07

mln.

AIVD:

Bevoorschotting personeel € 0,3 mln. en te verrekenen pensioenpremies € 0,07 mln.

Ad 2. Te vorderen van ministeries en derden

In dit bedrag zijn de volgende aan diverse departementen door te berekenen posten opgenomen: een bedrag van € 2,2 mln. aan het ministerie van V&J in verband met het Project Nieuwe Huisvesting (PNH), een bedrag van € 2,3 mln. aan te verrekenen salariskosten en tenslotte een bedrag van € 3,9 mln. aan door te berekenen kosten in verband met uitgevoerde dienstverleningsafspraken.

Daarnaast is in het totaalbedrag een post van € 4,5 mln. opgenomen in verband met vorderingen op andere begrotingshoofdstukken die ook in administratief beheer zijn bij het ministerie van BZK.

Ad 3. Verstrekte subsidies uit Europese fondsen

Het Programmasecretariaat Europese Fondsen beheert een viertal fondsen op het terrein van Migratiebeleid. Vanuit dit fonds worden subsidies verstrekt aan derden voor de uitvoering van programma’s. Na afronding van deze programma’s (cyclus van 3 jaar) vindt de eindafrekening plaats. Het openstaande saldo vertegenwoordigt de verstrekte subsidievoorschotten die nog moeten worden afgerekend.

Ad 4. Intra-comptabele voorschotten

Dit bedrag bestaat voornamelijk uit aan personeel verstrekte voorschotten met betrekking tot uitzendingen naar Caribisch Nederland (€ 0,5 mln.), studiekosten (€ 0,1 mln.) en salaris (€ 0,1 mln.)

Ad 5. Intra-comptabele debiteuren

Het grootste deel betreft ingestelde vorderingen op de Werkmaatschappij en diverse departementen. Het gaat daarbij om een bedrag van € 2.5 mln. aan doorberekening van uitgevoerde dienstverlening en een bedrag van € 1,1 mln. aan doorberekeningen uitzending- en detacheringkosten personeel. Tevens is een bedrag van € 0,4 mln. inbegrepen aan door derden terug te betalen subsidies.

Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Ad 6a) Ontvangsten buiten begrotingsverband

Deze balanspost is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

1.

Schulden Kasbeheerders Rijksdiensten

9.215.860

2.

Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

22.835.293

3.

Ontvangen subsidies uit Europese fondsen (PEF)

33.889.216

4.

Overige intra-comptabele schulden

15.179.609

Totaal

81.119.978

Ad 1. Schulden Kasbeheerders Rijksdiensten

Dit bedrag is gebaseerd op de laatste verantwoordingen over 2012 van de Kasbeheerders. Het bestaat voornamelijk uit de posten van de volgende kasbeheerders:

AIVD:

Nog af te dragen BTW: € 0,4 mln.

Dienst Terugkeer en Vertrek:

Ontvangen Europese subsidies voor een bedrag van € 4,8 mln.

Rijksdienst Caribisch Nederland:

Betalingen onderweg: € 1 mln., Ontvangen waarborgsommen: € 0,3 mln., Te betalen loonbelasting: € 0,9 mln., Te betalen premies zorgverzekering en pensioen: € 1,7 mln.

Ad 2. Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

Het bedrag betreft de nog af te dragen loonheffing en premies van de inhoudingen over december 2012. Deze worden in 2013 met de Belastingdienst verrekend.

Ad 3. Ontvangen subsidies uit Europese fondsen

Het Programmasecretariaat Europese Fondsen (PEF) beheert een viertal fondsen op het terrein van Migratiebeleid. Jaarlijks ontvangt PEF vanuit Brussel subsidie om de programma’s van deze fondsen te kunnen financieren. Na afronding van deze programma’s (cyclus van 3 jaar) vindt de eindafrekening plaats.

Ad 4. Overige intra-comptabele schulden

Dit saldo bestaat voornamelijk uit financiële bijdragen voor projecten op het terrein van Migratiebeleid.

Waaronder een EU-subsidie van € 2,8 mln. voor het project Visum Informatie Systeem en een EU-subsidie van € 2,3 mln. voor het project Vernieuwing Grens Management (VGM).

Voor het project VGM zijn ook bijdragen van derden ontvangen. Het gaat om de Schipholgelden ad € 3,9 mln. en overige ketenpartners ad € 5,1 mln.

Ad 6b) Begrotingsreserve Nationale Hypotheekgarantie (NHG): € 50 mln.

In 2011 is de begrotingreserve NHG gevormd. Het doel hiervan is een reservering van middelen ter partiële dekking van een eventuele aanspraak op de achtervang functie van het Rijk door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

Ad 6c) Begrotingreserve Asiel: € 9,9 mln.

In 2011 is de deze begrotingsreserve gevormd met als doel om fluctuaties in de asielstroom en/of andere onverwachte tegenvallers op dit dossier te kunnen opvangen. In overleg met het ministerie van Financiën wordt per jaar bepaald welke meevallers in de reserve kunnen vloeien. In 2012 is € 9,9 mln. in de reserve gestort.

Ad 8. Extra-comptabele vorderingen

Ad 8a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het saldo per 31 december 2012 wordt hieronder per ontstaansjaar gespecificeerd:

Ontstaansjaar

(Bedragen in €)

Tot en met 2008

214.536

2009

3.416.948

2010

767.921

2011

670.228.628

2012

202.041.192

Totaal

876.669.225

Het saldo per 31 december 2012 wordt hieronder per artikel gespecificeerd:

Artikel

Omschrijving

(bedragen in €)

1

Openbaar bestuur en democratie

26.656

3

Woningmarkt

189.067

4

Woonomgeving en bouw

802.083

5

Integratie en maatschappelijke samenhang

3.833.241

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

38.243

8

Kwaliteit Rijksdienst

117.948

9

Uitvoering Rijkshuisvesting

3.300.000

10

Vreemdelingen

3.277.783

11

Centraal apparaat

5.084.204

14

VUT-fonds

860.000.000

Totaal

876.669.225

Toelichting:

Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Het betreft een bijdrage van de Provincie Friesland aan uitgevoerd onderzoek.

Artikel 3 Woningmarkt

Op dit artikel staat een bedrag van ca. € 0,2 mln. aan vorderingen open. Het betreft vorderingen over de periode 1992 tot en met 2012 in het kader van Eigen Woningregelingen(EW) en de Wet Bevordering Eigenwoningbezit (BEW). Deze vorderingen ontstaan als uitbetaalde bijdragen achteraf worden verlaagd op grond van wijziging van de berekeningsgegevens. Het beheer van deze vorderingen wordt uitgevoerd door Agentschap NL.

Artikel 4 Woonomgeving en bouw

Op dit artikel staat een bedrag van € 0,8 mln. aan vorderingen open. Het betreft vorderingen met ontstaansjaar 2010. De vorderingen zijn ontstaan als gevolg van afrekeningen van subsidies aan derden. Het beheer van deze vorderingen wordt uitgevoerd door Agentschap NL.

Artikel 5 Integratie en maatschappelijke samenhang

Op dit artikel staat een bedrag van ca. € 3,8 mln. aan vorderingen open. Het betreft voor een bedrag van € 3,4 mln. aan in 2009 via de Dienst Uitvoeringsorganisatie verstrekte leningen aan Inburgeringsplichtigen. Daarnaast is een vordering ingesteld op het Centraal Orgaan Asielzoekers.

Het betreft afrekeningen van de verstrekte gelden voor de regelingen Inburgering A1PLUS en A1MIN 2011.

Artikel 6: Dienstverlenende en innovatieve overheid

Op dit artikel staat een bedrag van ca. € 0,013 mln. aan vorderingen open. Het betreft een vordering op de woningcoöperatie Ymere met betrekking tot een bijdrage aan door het ministerie van BZK uitgevoerd onderzoek. Daarnaast is een vordering opgenomen van € 0,025 mln. op de politie Gooi en Vechtstreek met betrekking tot verrekening subsidieverstrekking.

Artikel 8: Kwaliteit Rijksdienst

Op dit artikel staat een bedrag van ca. € 0,1 mln. aan vorderingen open. Het betreft de doorberekening aan diverse departementen van detacheringkosten en producten als onderzoek.

Artikel 9: Uitvoering Rijkshuisvesting

Op dit artikel is een vordering op Rijks Gebouwen Dienst opgenomen in verband met te ontvangen verkoop- en huuropbrengst van een tweetal panden.

Artikel 10: Vreemdelingen

Op dit artikel staat een bedrag van ca. € 3,2 mln. aan vorderingen open. Het gaat om nog te verrekenen bedragen uit 2012 met partners in de keten. Voor de Immigratie en Naturalisatie Dienst (€ 0,285 mln.) betreft dit een verrekening in relatie tot inzet van personeel. Met Schiphol moet nog een verrekening plaatsvinden van € 2,9 mln. over de laatste maanden van 2012.

Artikel 11: Centraal apparaat

Op dit artikel staat een bedrag van ca. € 5 mln. aan vorderingen open. Het gaat om doorberekening dienstverlening en detacheringen aan diverse departementen en baten/lasten diensten.

Een bedrag van € 2,8 mln. betreft nog te ontvangen doorberekeningen m.b.t. door het SSC-ICT geleverde dienstverlening. Een bedrag van € 1,4 mln. betreft nog te ontvangen doorberekeningen met betrekking tot door BZK geleverde (basis) diensten. Een bedrag van € 0,5 mln. betreft nog te ontvangen doorberekeningen in verband met detacheringen BZK-personeel.

Artikel 14: VUT-fonds

Het betreft leningen uit 2011 (€ 670,0 mln.) en 2012 (€ 190,0 mln.) aan het VUT fonds. Het beheer van deze vorderingen wordt uitgevoerd door de Rijkshoofdboekhouding.

Ad. 10. Openstaande voorschotten

Ad. 10a. Tegenrekening openstaande voorschotten

De saldi van de per 31 december 2012 openstaande voorschotten worden hieronder per ontstaansjaar gespecificeerd:

(Bedragen in €)

Ontstaansjaar

Stand per 1-1-2012

Verstrekt 2012

Afgerekend 2012

31-12-2012

Tot en met 2008

527.781.061

0

– 19.849.517

507.931.544

2009

549.529.303

0

– 17.783.333

531.745.970

2010

506.243.582

0

– 134.781.627

371.461.955

2011

1.078.704.180

0

– 701.017.880

377.686.300

2012

0

1.180.530.266

– 7.110.997

1.173.419.269

Totaal

2.662.258.126

1.180.530.266

880.543.354

2.962.245.038

De saldi van de per 31 december 2012 openstaande voorschotten worden hieronder per artikel gespecificeerd:

Artikel

Omschrijving

(Bedragen in €)

1

Openbaar bestuur en democratie

20.353.522

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

11.695.976

3

Woningmarkt

144.724.035

4

Woonomgeving en bouw

308.541.326

5

Integratie en maatschappelijke samenhang

1.358.940.078

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

123.616.143

7

Arbeidszaken overheid

60.721.410

8

Kwaliteit Rijksdienst

7.281.713

9

Uitvoering Rijkshuisvesting

27.404.000

10

Vreemdelingen

662.209.895

11

Centraal apparaat

11.026.934

12

Algemeen

202.286.288

14

VUT-fonds

23.443.718

Totaal:

2.962.245.038

Toelichting:

Artikel 1: Openbaar bestuur en democratie

Het leeuwendeel van deze post betreft voor een bedrag van ruim € 14 mln. de bevoorschotting van de subsidies voor politieke partijen. Daarnaast heeft ook de Oorlogsgravenstichting een voorschot van € 2,6 mln. op de subsidie voor 2012 ontvangen. Al deze voorschotten worden in 2013 afgerekend op basis van de in te dienen verantwoordingen.

Artikel 2: Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Dit bedrag bestaat voornamelijk uit nog vast te stellen bedragen aan FLO- en wachtgelden over de jaren 2010 tot en met 2012. Daarmee is een bedrag van € 11,4 mln. gemoeid.

Artikel 3: Woningmarkt.

Op basis van het regeerakkoord is in 2012 door het rijk € 20 miljoen uitgetrokken om gemeenten en provincies financieel te ondersteunen bij het verstrekken van starters leningen. De bijdrage is verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en is aanvullend op het in 2011 voor dit doel verstrekte voorschot van € 40 miljoen.

Voor de afhandeling van de huurprijsgeschillen ontvangt de Huurcommissie jaarlijks een opdracht van de directie Woningmarkt dat in de vorm van een voorschot wordt verstrekt. Voor 2012 bedroeg het saldo ca € 22,3 mln. waarvan het voorschot uit voorgaande jaren ad € 3,5 mln. naar verwachting in de loop van het jaar 2013 wordt afgewikkeld.

Tevens is in voorgaande jaren een voorschot verstrekt van € 30,6 mln. aan Agentschap NL ten behoeve van de bouwlocatie Kop van Zuid. Dit voorschot zal in 2015 worden afgerekend.

Verder zijn in 2012 en eerder verstrekt aan de verschillende kennisinstellingen voor het uitvoeren van hun werkprogramma’s en hiermee voor het onderzoek in de beleidsvelden Wonen, Woonomgeving en Integratie. Zo zijn er in voorgaande jaren aan het NICIS Institute diverse voorschotten verleend van ruim € 14 mln. Deze programma’s lopen meerjarig en zullen in 2014/2015 worden verantwoord en afgewikkeld.

Artikel 4: Woonomgeving en Bouw

Op dit artikel staat in totaal ca € 308 mln. aan voorschotten die tot en met 2012 zijn verstrekt aan diverse partijen. De bulk van de voorschotten van ca. € 242 mln. loopt via Agentschap NL. Hiervan is € 210 mln. bestemd voor de Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU SIV); deze uitkering is verleend aan 31 gemeenten in het kader van het Grotestedenbeleid voor de periode 2005–2009, incl. herstel- en verlengingsafspraken 2010–2011, welke in 2013 definitief afgerekend zal worden.

Verder heeft € 31,4 mln. betrekking op de vergoeding van mensuren aan het Agentschap NL voor de jaren 2011 tot en met 2012.

Het merendeel van de overige voorschotten zijn in 2012 en eerder verstrekt aan gesubsidieerde projecten, onderzoeksopdrachten, maatwerkafspraken met gemeenten (€ 1,1 mln.) en maatschappelijke kosten/baten analyses wijkenaanpak in het kader van Woon en leefomgeving, het vergroten van de leefbaarheid in wijken en bevolkingsdaling (€ 3,0 mln.). Daarnaast zijn er voorschotten verstrekt van in totaal € 13,8 mln. voor het uitvoeren van het meerjarige programma Energiesprong. Na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie zullen de voorschotten in de loop van 2014 worden afgewikkeld.

Artikel 5: Integratie en Maatschappelijke samenhang

Van de voorschotten van ca. € 1,3 miljard, heeft € 565 mln. betrekking op oude regelingen Inburgering en regelingen in het kader van de Wet Inburgering voor de NG 31 die uiterlijk in april 2013 moeten worden afgewikkeld. Een bedrag van € 710 mln. heeft betrekking op de Inburgeringsbijdragen in het kader van de Participatiewet over de periode 2010 t/m 2012, waarvan 2010 voor een belangrijk deel is afgewikkeld en met een wijzigingsprotocol zal worden gecorrigeerd voor de overgedragen standen aan SZW. Een bedrag van € 35 mln. heeft betrekking op de bijdragen verstrekt in het kader van de Remigratiewet over 2012 en die in 2013 worden afgewikkeld.

Artikel 6: Dienstverlenende en innovatieve overheid

De voorschotten op dit artikel betreffen voornamelijk voorschotten aan de Stichting ICTU ca. € 55,7 mln., de dienst Logius ca. € 35,9 mln. en de dienst BPR ca. € 4 mln. De voorschotten zijn verstrekt voor de ontwikkeling en het beheer van e-overheidsvoorzieningen.

Het gaat bijvoorbeeld om de uitvoering van meerjarige projecten, zoals het programma Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (€ 15,2 mln.), het beheer en de exploitatie van DigiD en DigiD Machtigen (€ 21,6 mln.) en implementatie MijnOverhied (€ 3,8 mln.). Ook heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voorschotten ontvangen in het kader van de Operatie Nationaal Uitvoerings Programma (€ 15,2 mln.). Een groot deel van deze voorschotten kan in 2013 worden afgewikkeld op basis van de te ontvangen verantwoordingsinformatie.

Artikel 7: Arbeidszaken overheid

De openstaande voorschotten op dit artikel betreffen voor een belangrijk deel de bevoorschotting van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (€ 18,9 mln.), die pensioenen betaalt aan gewezen overheidspersoneel uit de voormalige overzeese gebieden. Ook is er een voorschot betaald op de subsidie aan de Stichting CAOP (€ 7,8 mln.). Verder heeft de Stichting ICTU voorschotten ontvangen voor het beheer van de Internetspiegel (€ 7,7 mln.). In het kader van het programma Veilige Publieke Taak zijn voorschotten verstrekt tot een bedrag van ca. € 6,6 mln. In het kader van professionalisering, van burgemeesters zijn voorschotten verstrekt (1,8 mln.). Ten slotte betreft een belangrijk deel van de voorschotten op dit artikel de bevoorschotting van de Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (€ 4,6 mln.) en projecten in het kader van het programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur (0,5 mln.). Een groot deel van deze voorschotten zit op dit moment in de afhandelingsfase en wordt in 2013 afgewikkeld.

Artikel 8: Kwaliteit Rijksdienst

De grootste post betreft de subsidieverstrekking aan het A&O-fonds is ten bedrage van € 3,5 mln.

Verder is in het kader van het Informatiseringbeleid Rijk een bedrag van € 2,3 mln. aan voorschotten verstrekt aan de stichting ICTU ten behoeve van de uitvoering van meerjarige projecten op het gebied van de Digitale Informatievoorziening. Alle voorschotten zullen op basis van de afgesproken verantwoordings-informatie in 2013 worden afgewikkeld.

Artikel 9: Uitvoering Rijkshuisvesting

Deze voorschotten zijn verstrekt aan de baten/lastendienst RGD, ten behoeve van de uitvoering van hun bijzondere taken zoals ondersteuning Rijkshuisvesting, Rijksopdrachtgeverschap, Energiebesparing Rijkshuisvesting, Stimulering Architectonische kwaliteit en Beheer Monumenten. Na vaststelling van de jaarrekening van de RGD kunnen deze voorschotten worden afgerekend. Afrekening zal in 2013 plaatsvinden.

Artikel 10: Vreemdelingen

De openstaande voorschotten hebben voornamelijk betrekking op het COA voor de Opvang Asielzoekers (€ 365,3 mln) en de Immigratie en Naturalisatie Dienst (€ 285,1 mln). Na ontvangst van de jaarrekeningen zullen de voorschotten uit 2012 in 2013 worden vastgesteld en afgehandeld.

Artikel 11: Centraal apparaat

Er zijn voorschotten verstrekt ad € 0,4 mln. aan Prodemos Huis voor Democratie en Rechtstaat, bedoeld voor een onderwijsproject waarin inzicht wordt gegeven in de historische ontwikkeling in de afgelopen 200 jaar van onze Grondwet en het Democratisch bestel.

Tevens is een voorschot verstrekt van € 6,2 mln. ten behoeve van de Werkmaatschappij met betrekking tot de uitvoering van dienstverleningsovereenkomsten. Op dit artikel is verder een voorschot verstrekt van € 3,3 mln. aan het ministerie van V&J in het kader van het project Nieuwbouw.

Artikel 12: Algemeen

Aan gemeenten staat nog een bedrag als voorschot open van € 197 mln. uit hoofde van bijdragen die zijn opgenomen in de verzameluitkering. Deze worden volgens de SISA-systematiek afgerekend op basis van verantwoordingsinformatie van de desbetreffende gemeenten.

Er is voor € 0,2 mln voorschot verstrekt aan Nederlandse School voor openbaar bestuur voor het programma van onderzoek en kennisdeling over sturing in de publieke sector.

Artikel 14 VUT-fonds

Het betreft de betalingen aan Loyalis over de jaren 2008 t/m 2011. Deze voorschotten worden afgerekend na ontvangst van een goedkeurend accountantsrapport.

Ad 11. Openstaande garantieverplichtingen

Ad 11a. Tegenrekening openstaande garantieverplichtingen

Het bedrag van de garantieverplichtingen in de administratie is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

     

Garanties 1 januari 2012

680.443

 

Verleende garanties in 2012

0

+

 

680.443

 
       

Vervallen garanties in 2012

239.693

–/–

Totaal openstaande garanties per 31 december 2012

440.750

 

De garanties betreffen Hypotheekgaranties. Bij beschikking van 23 augustus 1974, nr. AB74/U1271, van de Minister van Binnenlandse Zaken, is de mogelijkheid geschapen om onder bepaalde voorwaarden een hypotheekgarantie te verlenen voor tijdige betaling van rente en aflossing op een hypothecaire geldlening, die in verband met de aankoop van een woning is afgesloten. Er zijn ultimo 2012 nog 5 garanties geldig. Het theoretische risico bedraagt € 0,15 mln. Het maximale garantieplafond per 31 december 2012 bedraagt € 0,44 mln.

Specifieke garanties niet in de administratie (het betreft voorlopige cijfers uit het concept jaarverslag 2012 WSW):

Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Het Rijk en de gemeenten staan borg voor de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Voor het WSW geldt dat indien het fondsvermogen na gebruikmaking van de zekerheidsstructuur een zeker minimum heeft bereikt, zoals vastgelegd in de achtervangovereenkomst, het WSW een beroep kan doen op de achtervangers. Dit beroep is, in beginsel, ongelimiteerd. Het Rijk en de deelnemende gemeenten verstrekken in geval van eventuele liquiditeitsproblemen bij het WSW ieder voor 50% een renteloze lening aan het WSW.

Deze borgstelling vormt de tertiaire zekerheid van het fonds. De primaire zekerheid wordt gevormd door het eigen vermogen van de aangesloten corporaties. Indien de financiële positie van de corporatie, naar de eisen van kredietwaardigheid van het WSW, onvoldoende is, kan onder bepaalde voorwaarden saneringssteun worden verleend door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). De secundaire zekerheid wordt gevormd door het vermogen van het WSW. Dit vermogen is opgebouwd uit een borgstellingreserve en een obligo op corporaties. Ultimo 2012 bedroeg de borgstellingreserve € 489 mln. en het totaalbedrag aan obligo’s € 3,3 miljard. De kans dat de tertiaire zekerheid wordt aangesproken is nagenoeg nihil.

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de vermogenspositie van de stichting WSW.

Kengetallen stichting WSW (x € 1 mln)

Jaar 2012

jaar 2011

jaar 2010

jaar 2009

jaar 2008

Gegarandeerde leningen

88.500

86.300

85.300

75.800

71.700

Eigen vermogen WSW

489

497

482

476

452

Obligoverplichtingen

3.300

3.200

3.200

2.918

2.760

Garantievermogen

3.789

3.697

3.682

3.394

3.212

Totaal aan schadebetalingen

0

0

0

0

0

Bron: jaarrekening WSW 2012/2011/2010/2009/2008

Cijfers over 2012 betreffen voorlopige cijfers

Het WSW heeft tot op heden uit hoofde van haar borgstellingsfunctie nooit schadebetalingen gedaan. Belangrijke reden hiervan is dat het CFV in de praktijk aan financieel noodlijdende corporaties saneringssteun geeft voordat ze niet meer kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen en de borgstelling van het WSW zou kunnen worden aangesproken.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is de uitvoerder van de Nationale Hypotheek garantie (NHG).

Het Rijk is de achtervanger bij het WEW. Dit betekent dat zodra het WEW onvoldoende risicovermogen heeft om aanspraken op de garantstelling te kunnen betalen, het Rijk zich verplicht heeft gesteld om achtergestelde renteloze leningen te verschaffen.

Tot 2011 was het Rijk samen met de gemeenten achtervanger. Vanaf 1 januari 2011 is alleen het Rijk achtervanger, voor de oude gevallen blijven de gemeenten verantwoordelijk voor 50% van de achtervang.

In 2012 is de aanspraak op de NHG vanwege een gedwongen verkoop sterk opgelopen tot 3.539 huishoudens (2011: 2.004 huishoudens). Deze forse toename is vooral veroorzaakt door de aanhoudende daling van woningprijzen. Dit verhoogt immers de kans dat bij verkoop de opbrengst van een woning lager is dan de resterende hypothecaire lening. Desondanks is het garantievermogen van de stichting in 2012 verder gegroeid naar ongeveer € 785 mln. De hogere verliezen over 2012 zijn dus ruimschoots gecompenseerd door de premie-inkomsten voor nieuwe garanties.

In de liquiditeitsprognose van het WEW voor de periode 2012–2017 wordt geen aanspraak op de achtervang van de overheid voorzien.

In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de vermogenspositie van het WEW.

Kengetallen stichting WEW (x € 1 mln)

Jaar 2012

jaar 2011

jaar 2010

jaar 2009

jaar 2008

Totaal aan gegarandeerde leningen

149.000

136.207

126.422

108.879

98.255

Garantievermogen

785

729

643

610

529

Totaal aan schadebetalingen

96,9

60,9

38,1

18,1

19,2

Bron: jaarrekening WEW 2012/2011/2010/2009/2008

Cijfers over 2012 betreffen voorlopige cijfers

Ad 12. Openstaande verplichtingen

Ad 12a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

De opbouw van de stand openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband (BiBV) is als volgt opgebouwd:

     

(Bedragen in €)

 

Verplichtingen 1 januari 2012

   

1.066.711.742

 

Aangegane verplichtingen in 2012

   

5.227.645.283

+

     

6.294.357.025

 

Tot betaling gekomen in 2012

5.028.287.486

     

Negatieve bijstellingen verplichtingen in eerdere begrotingsjaren

66.702.546

     
     

5.094.990.032

–/–

Totaal openstaande verplichtingen BiBV per 31 december 2012:

1.199.366.993

 

De opbouw van de stand openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband (BuBV) is als volgt opgebouwd:

     

(Bedragen in €)

 

Verplichtingen 1 januari 2012 H VII

   

1.687.430

 

Verplichtingen 1 januari 2012: transport van H IV1

   

6.330.948

 

Aangegane verplichtingen in 2012

   

29.960

+

     

8.048.338

 

Tot betang gekom in 2012

5.516.394

     

Negatieve bijstellingen verplichtingen in eerdere begrotingsjaren

0

     
     

5.516.394

–/–

Totaal openstaande verplichtingen BuBV per 31 december 2012:

2.531.944

 
1

De transitie van H IV betrekking heeft op de overgang van de Rijksdienst Caribisch Nederland van H IV naar H VII.

Recapitulatie stand openstaande verplichtingen per 31-12-2012:

 

(Bedragen in €)

Verplichtingen binnen begrotingsverband:

1.199.366.993

Verplichtingen buiten begrotingsverband:

2.531.944

Totaal balans:

1.201.898.937

Licence