Base description which applies to whole site

2.2 Toelichting op de saldibalans

Algemeen

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet. Indien van de geldende voorschriften wordt afgeweken is dit nader toegelicht.

Alle bedragen zijn opgenomen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld. Door afronding van bedragen op duizenden euro’s kunnen totaaltellingen niet aansluiten bij de som der delen.

Toelichting per balanspost

Balanspost 1 Uitgaven ten laste van de begroting 2012

4.853.752

De uitgaven over 2012 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van EZ (hoofdstuk XIII), onderdeel uitgaven, artikelen 11 tot en met 18 en 40.

Balanspost 2 Ontvangsten ten gunste van de begroting 2012

12.543.580

De ontvangsten over 2012 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van EZ (hoofdstuk XIII), onderdeel ontvangsten, artikelen 11 tot en met 18 en 40.

Balanspost 3 Liquide middelen

92.890

De post liquide middelen bestaat uit de aanwezige banksaldi bij kasbeheerders inzake contante waarborgen en enkele kleine kassen. Tevens is hierin opgenomen het saldo van de bankrekening van EZ bij het Groenfonds per 31 december 2012 ad. € 84,5 mln.

Balanspost 4 Rekening-Courant Rijkshoofdboekhouding

7.538.587

Op de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding tussen het Ministerie van Economische Zaken en de Rijksschatkist van het Ministerie van Financiën per 31 december 2012 geadministreerd. Het bedrag op de saldibalans is overeenkomstig de saldo opgave per 31 december 2012 van het Ministerie van Financiën.

Toelichting:

Het saldo rekening-courant met het Ministerie van Financiën is als volgt samengesteld:

 

Vordering

Schuld

R/C RHB: Ministerie van Economische Zaken

7.087.209

 

R/C RHB: Begrotingsreserves Ministerie van Economische Zaken

451.378

 
     

Totaal

7.538.587

 

Balanspost 4a Begrotingsreserves

451.378

De begrotingsreserves zijn een meerjarige budgettaire voorziening die EZ aanhoudt op afzonderlijke rekening-couranten bij het Ministerie van Financiën.

Toelichting:

EZ maakt gebruik van negen interne begrotingsreserves. De toevoegingen aan en onttrekkingen van deze reserves die respectievelijk ten laste of ten gunste van de begroting plaatsvinden zijn in het jaarverslag toegelicht bij de aangegeven artikelen.

Deze post is per 31 december 2012 als volgt opgebouwd:

Reserves artikel 13

 

Begrotingsreserve scheepsbouwgarantie

25.000

Begrotingsreserve groeifaciliteit GO

63.523

Begrotingsreserve BMKB

30.000

Reserve artikel 14

 

Begrotingsreserve garantieregeling geothermie

11.357

Reserve artikel 15

 

Begrotingsreserve SENO/GOM

33.000

Reserves artikel 16

 

Begrotingsreserve Landbouw

46.279

Begrotingsreserve Visserij

21.891

Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit

53.523

Begrotingsreserve apurement

166.805

Totaal begrotingsreserves

451.378

Balanspost 5 Uitgaven buiten begrotingsverband

720.068

Onder de uitgaven buiten begrotingsverband zijn bedragen opgenomen die niet ten laste van de begroting behoeven te worden gebracht. Dit omdat deze uitgaven met derden zullen worden verrekend.

Toelichting:

De uitgaven buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

EU uitgaven ELGF

662.381

EU uitgaven ELFPO

25.864

Vorderingen STW en DICTU

21.500

Vordering EC

2.462

Salarisvoorschotten

1.636

Diverse

6.225

Totaal

720.068

EU uitgaven ELGF en ELFPO

De gelden die EZ voor de Europese fondsen ELGF en ELFPO voorfinanciert betreffen de declaraties van de maanden november (16/10 – 30/11) en december. De gedeclareerde bedragen van deze maanden zijn in 2013 ontvangen respectievelijk in de maanden januari en februari. De navolgende tabellen geven inzicht in de totaalbedragen van uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het ELGF en ELFPO van de jaren waarvan de declaraties nog niet door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

EU uitgaven ELGF

 

Omschrijving

Bedrag

Restant ELGF vordering voorgaand dienstjaar

1.066

 

Boekjaar 2012, in 2011 gerealiseerde uitgaven1 (+)

583.673

Vordering 31 december 2011

584.739

 

Boekjaar 2012, in 2012 gerealiseerde uitgaven (+)

281.371

 

Ontvangsten uit ELGF boekjaar 2012 (–/–)

866.834

 

Afrekening 2010 en 2011 (–/–)

1.066

     

Te veel ontvangen boekjaar 20122

– 1.792

 

Boekjaar 2013, in 2012 gerealiseerde uitgaven (+)

664.173

Vordering 31 december 2012

662.381

1

Het boekjaar voor het ELGF loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober van het volgende jaar.

2

De jaardeclaratie is lager vastgesteld dan de maandelijkse gedeclareerde bedragen. Naar verwachting zal de Europese Commissie de jaaraangifte 2012 in 2013 definitief vaststellen en het teveel ontvangen bedrag verrekenen.

EU uitgaven ELFPO

 

Omschrijving

Bedrag

Restant ELFPO vordering voorgaand dienstjaar

4.977

 

Boekjaar 2012, in 2011 gerealiseerde uitgaven1(+)

28.775

Vordering 31 december 2011

33.752

 

Boekjaar 2012, in 2012 gerealiseerde uitgaven (+)

68.303

 

Ontvangsten uit ELFPO boekjaar 2011 (–/–)

97.319

 

Afrekening 2011 (–/–)

4.977

Teveel ontvangen boekjaar 20122

– 241

 

Boekjaar 2013, in 2012 gerealiseerde uitgaven (+)

26.105

Vordering 31 december 2012

25.864

1

Het boekjaar voor het ELFPO loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober van het volgende jaar.

2

De jaardeclaratie is lager vastgesteld dan de per kwartaal gedeclareerde bedragen. Naar verwachting zal de Europese Commissie de jaaraangifte 2012 in 2013 definitief vaststellen en het teveel ontvangen bedrag verrekenen.

Vorderingen STW en DICTU

Het betreft hier betalingen aan de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW) van € 14 mln en DICTU voor een bedrag van € 7,5 mln. Het bedrag van de STW is in 2013 terug ontvangen en het bedrag van DICTU zal in 2013 worden verrekend.

Vordering EC

Dienst Regelingen verricht uitgaven voor de bestijding van dierziekten onder andere bse. De verrichte uitgaven voor de dierziektebestrijding kunnen achteraf bij het onderdeel DG SANCO van de Europese Commissie worden gedeclareerd. Naar verwachting zal het gedeclareerde bedrag in 2013 verrekend worden.

Salarisvoorschotten

Dit betreft vooruitbetalingen aan personeel inzake salarissen en diverse vergoedingen in afwachting van definitieve verrekening.

Balanspost 6 Ontvangsten buiten begrotingsverband

210.339

Onder de ontvangsten buiten begrotingsverband zijn de bedragen opgenomen die niet ten gunste van de begroting behoeven te worden gebracht. Dit omdat deze ontvangsten zullen worden verrekend.

Toelichting:

De ontvangsten buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

 

Bedrag

Stortingen andere departementen voor uitvoering regelingen AGNL

61.670

Stortingen provincies voor ILG en andere regelingen DLG

51.143

Stortingen EU voor uitvoering regelingen DR

34.524

ELFPO werkkapitaal

34.056

Stortingen voor bommenregeling

10.493

Stortingen derden voor projecten uitvoering kerndepartement

7.140

Contante waarborgen productschappen

4.681

Verschuldigde sociale premies

1.951

Reservering SFSH

1.607

Diverse

3.075

   

Totaal

210.339

Stortingen andere departementen voor uitvoering regelingen AGNL

Agentschap NL voert een groot aantal regelingen uit voor andere departementen als Buitenlandse Zaken en VROM. De departementen stellen voor de uitvoering van hun regelingen gelden beschikbaar.

Stortingen provincies voor ILG en andere regelingen DLG

Dienst Landelijk Gebied draagt zorg voor de uitvoering van de ILG. De provincies stellen gelden beschikbaar voor deze uitvoering. Deze post betreft ook door DLG ontvangen bedragen van I&M en RWS voor de sanering van asbestwegen in Oost-Nederland en voor het project Millenwaard.

Stortingen EU voor uitvoering regelingen DR

DR heeft gelden ontvangen voor de uitvoering van regelingen die vallen onder de financiering vanuit het structuurfonds van de EU.

ELFPO werkkapitaal

In verordening (EG) nr. 1290/2005 (art 25 lid 1) is bepaald dat na vaststelling door de commissie van het programma voor plattelandsontwikkeling (2007 – 2013) een voorfinanciering van 7% zal plaatsvinden van de bijdrage uit het ELFPO voor het betreffende programma. In 2007 heeft de commissie het programma voor plattelandsontwikkeling van Nederland goedgekeurd en de voorfinanciering aan EZ betaald. Bij de afsluiting van het programma zal het werkkapitaal worden verrekend.

Stortingen voor bommenregeling

Dienst Regelingen voert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de bommenregeling uit. Voor de uitgaven van deze regeling stelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken vooraf gelden beschikbaar aan Dienst Regelingen.

Stortingen derden voor projecten uitvoering kerndepartement

Bij het kerndepartement lopen er bij diverse DG’s projecten die door derden worden mede gefinancierd. Onder andere zijn het ontvangen gelden van het Ministerie van Defensie en Buitenlandse Zaken.

Contante waarborgen productschappen

De productschappen ontvangen per bank gelden van het bedrijfsleven als zekerheidsstelling voor in- en uitvoercertificaten en uitvoerrestituties. Als aan de voorwaarden voor de certificaten en restituties is voldaan dan betalen de productschappen op verzoek van de belanghebbende de bedragen terug.

Verschuldigde sociale premies

Het gaat hier om uit de salarisadministratie voortkomende verschuldigde bedragen op het gebied van premies en andere afdrachten.

Reservering bezwaar SFSH

In het kader van de superheffing voor melkproducenten wordt het aan het ELGF verschuldigde bedrag bepaald op basis van de landelijke overschrijding van het melkquotum. De som van de door de individuele heffingplichtige verschuldigde bedragen is in de regel hoger dan de landelijke overschrijding. Regelgeving schrijft voor dat de som van de individuele heffingsopleggingen niet kleiner mag zijn dan het aan het ELGF verschuldigde bedrag. De op deze wijze ontstane extra heffing wordt het «schommelfonds» genoemd. Het «schommelfonds» kan gebruikt worden in die gevallen waarbij als gevolg van een beslissing op bezwaar aan een heffingplichtige eerder opgelegde heffing moet worden gecorrigeerd.

Balanspost 8 Extra Comptabele Vorderingen

2.762.005

De extra comptabele vorderingen hebben betrekking op nog te ontvangen middelen, welke voortvloeien uit uitgaven die ten laste van de begroting zijn gebracht en nog met derden zullen worden verrekend.

Toelichting:

De openstaande vorderingen per 31 december 2012:

 

Bedrag

Beheer Landbouw Gronden

881.863

Geconditioneerde vorderingen

801.495

Kredieten en projecten AGNL

287.596

Gestelde zekerheden

265.206

Leningen

201.819

Opgelegde boetes NMA

168.918

Vorderingen DR inzake uitvoering regelingen

66.905

Diverse vorderingen

88.203

Totaal

2.762.005

Beheer Landbouwgronden

Het saldo van de landbouwgronden bestaat voornamelijk uit een langlopend renteloos voorschot van EZ aan het Bureau Beheer Landbouwgronden van € 420 mln waarvoor door het Bureau Beheer Landbouwgronden gronden zijn verworven die na doorlevering aan eindbeheerders leiden tot doelrealisatie. Daarnaast is er een bedrag van € 373 mln nog te vorderen uit hoofde van landinrichtingsrente door grondeigenaren te betalen in afgesloten landinrichtingsprojecten, welke in het algemeen in 26 jaar worden geïnd. Voorts heeft Dienst Landelijk Gebied nog € 88 mln te vorderen uit hoofde van nog niet afgesloten landinrichtingsprojecten.

Geconditioneerde vorderingen

De geconditioneerde vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Bedrag

Nederlandse Defensie Industrie

277.876

AgNL MKB faciliteit

256.214

Faillissementen AgNL en niet gerealiseerde omzetten

123.148

NFO NV Investeringsfaciliteiten

90.066

AgNL vorderingen uit hoofde van andere garantieregelingen

26.633

COVRA NV

18.200

United Nations Univesity

6.807

TRN Toerisme Recreatie Nederland

1.500

Diverse kredieten

1.051

Totaal

801.495

Kredieten en projecten AgNL

AGNL voert regelingen uit waarbij kredieten beschikbaar worden gesteld voor ontwikkelingen en innovatie op het gebied van technologie, nieuwe producten etc. Naast deze vorderingen zijn er ook nog te ontvangen gelden geboekt naar aanleiding van eindafrekeningen van subsidies.

Gestelde zekerheden

Dit betreffen zekerheden die bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden gevraagd. De uitvoering hiervan vindt plaats bij:

 

Bedrag

Dienst Regelingen

160.959

Productschappen Vee, Vlees en Eieren

89.040

Productschap Tuinbouw

15.207

Totaal

265.206

Leningen

De leningen kunnen als volgt geworden gespecificeerd:

 

Bedrag

WUR (Stichting DLO)

76.771

LIOF

20.088

WUR Praktijkonderzoek

16.982

Microkrediet Nederland

16.966

NIVR

15.586

Biopartner

13.524

Nedermaas

8.542

Gemengde kredieten. Gaan per 01.01.2013 over naar BUZA

8.273

Eindhoven

7.000

Marin

6.807

BOM

4.880

WUR IAC/ILRI

3.517

NESEC

1.628

Panteia

797

NOM

373

SBU

85

Totaal

201.819

Opgelegde boetes NMa

Voor de uitvoering van de mededingingswet heeft NMa boetes opgelegd die tot ontvangst zullen leiden.

Vorderingen DR inzake uitvoering regelingen

DR heeft vorderingen opgelegd voorkomend uit de provisies van agrarische schadeverzekeringen, de uitvoering van het mestbeleid, diverse heffingen uitgevoerd door het Productschap Zuivel en overige regelingen.

Balanspost 9 Extra comptabele schulden

Nihil

 

Balanspost 10 Voorschotten

11.868.158

Onder voorschotten wordt verstaan de vooruit verstrekte gelden, welke op 31 december 2012 nog niet waren verrekend.

Toelichting:

Beleidsartikelen

2008 en eerder

2009

2010

2011

2012

Totaal

11 Goed functionerende economie en markten

187

187.642

190.718

194.172

227.019

799.738

12 Een sterk innovatievermogen

109.291

82.984

201.652

552.654

658.196

1.604.777

13 Een excellent ondernemingsklimaat

19.216

13.762

27.908

60.951

129.028

250.866

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

1.628.158

633.163

718.426

736.020

873.418

4.589.184

15 Een sterke internationale concurrentiepositie

10.293

2.029

6.114

15.941

60.917

95.295

16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

22.221

21.850

34.486

210.574

272.240

561.372

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

32.691

25.048

20.723

32.604

95.788

206.854

18 Natuur en regio

1.109.712

509.776

600.287

840.980

289.500

3.350.256

40 Apparaat

           

Buiten begrotingsverband

13.221

27.959

59.616

162.549

146.472

409.817

Totaal

2.944.990

1.504.212

1.859.913

2.806.447

2.752.578

11.868.158

Verloop van de voorschotten gedurende het dienstjaar 2012

Bedrag

Beginstand 1 januari 2012

10.871.462

Verstrekte voorschotten

2.956.778

Eindafgerekende voorschotten

1.960.082

Eindstand 31 december 2012

11.868.158

Balanspost 11 Garantieverplichtingen

5.873.545

De garantieverplichtingen per 31 december 2012 zijn voorwaardelijke financiële verplichtingen aan derden die pas tot uitbetaling als bij de wederpartij zich bepaalde omstandigheden voordoen.

Toelichting:

Beleidsartikelen

Stand per 01-01-2012

In 2012 aangegaan +

Betalingen op garantie ver-plichtingen

–/–

Intrekkingen terugbeta-lingen, en correcties

–/–

Stand per 31-12-2012

11 Goed functionerende economie en markten

90.000

   

3.000

87.000

12 Een sterk innovatievermogen

         

13 Een excellent ondernemingsklimaat

3.484.514

679.283

114.782

674.754

3.374.261

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

1.349.939

147.225

   

1.497.164

15 Een sterke internationale concurrentiepositie

         

16 Concurrerende duurzame agro-, visserij- en voedselketens

468.100

43.374

 

72.498

438.977

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

18.218

9.000

 

145

27.073

18 Natuur en regio

463.648

   

14.579

449.070

40 Apparaat

         

Totaal

5.874.420

878.883

114.782

764.976

5.873.545

Balanspost 12 Openstaande verplichtingen

20.570.981

De openstaande verplichtingen per 31 december 2012 kunnen vanaf 2013 tot betaling leiden.

Toelichting:

Beleidsartikelen

Stand per 01-01-2012

In 2012 aangegaan +

Negatieve bijstelling –/–

Uitgaven –/–

Stand per 31-12-2012

11 Goed functionerende economie en markten

32.613

228.384

3.753

233.701

23.543

12 Een sterk innovatievermogen

1.286.170

655.500

34.421

745.806

1.161.443

13 Een excellent ondernemingsklimaat

231.841

298.102

35.827

197.420

296.696

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

15.897.769

2.142.236

364.108

1.085.460

16.590.438

15 Een sterke internationale concurrentiepositie

147.969

34.622

18.183

109.355

55.052

16 Concurrerende, duurzame agro-, visserij- en voedselketens

407.324

652.740

37.614

613.752

408.698

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

743.401

796.093

– 4.858

788.385

755.967

18 Natuur en regio

1.665.377

397.333

1.109.838

480.041

472.830

40 Apparaat

9.054

485.269

4.289

485.050

4.984

Buiten begrotingsverband

730.306

399.605

76.943

251.639

801.329

Totaal

21.151.824

6.089.884

1.680.117

4.990.609

20.570.981

Op basis van het bestuursakkoord natuur en de in 2012 door rijk en provincies getekende afrondingsovereenkomsten Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zijn de restant ILG verplichtingen aan de provincies op artikel 18 komen te vervallen. Dit heeft geleid tot een negatieve bijstelling van € 1.006 mld. De restantbedragen voor afronding van het ILG waar de provincies conform de afrondingsovereenkomsten recht op hebben, worden via een decentralisatie-uitkering in het Provinciefonds uitgekeerd, voor het eerst in 2012. Daartoe worden de budgetten van de begroting van Economische Zaken overgeheveld naar de begroting van het Provinciefonds (Slotwet 2012 en Voorjaarsnota 2013). Het gaat om een totaal bedrag voor de jaren 2012–2014 van € 568 mln.

Balanspost 13 Deelnemingen

1.420.566

 

Toelichting:

De specificatie van de deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken is als volgt:

Naam

Nominaal

Betaald

 
 

Ultimo 2011

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Ultimo 2012

Deeln.%

N.V. NOM

51.880

51.880

51.880

51.880

99,9

           

N.V. BOM

19.154

19.154

21.090

21.090

57,6

           

N.V. LIOF

50.373

50.373

50.373

50.373

94,4

           

GasTerra B.V.

18.000

18.000

18.151

18.151

10

           

EBN NV

128.138

128.138

1.243.358

1.243.358

100

           

Oost N.V.

26.264

26.264

35.714

35.714

65,2

           

Totaal

293.808

293.808

1.420.566

1.420.566

 

Er hebben zich in 2012 geen wijzigingen voorgedaan.

Per balansdatum heeft de herstructurering van de BOM (conform de eisen die EZ onder andere verbonden heeft aan de deelneming van de BOM in Oss Life Sciences Park BV) gedeeltelijk zijn beslag gekregen. Het belang van 57,62% in de BOM BV is omgezet in een belang van 49,9% in de vennootschappen BOM Capital I BV en BOM Business Development & Foreign Investments BV.

De financiële afwikkeling (om het verschil om te zetten in een overeenkomst van geldlening met de provincie) is formeel nog niet geëffectueerd. Daarom is de waardering en presentatie vooralsnog niet aangepast.

Licence