Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1. ARTIKEL 13 SPOORWEGEN

In deze bijlage worden aanvullende gegevens opgenomen die betrekking hebben op de betaling van subsidies aan ProRail en de besteding ervan door ProRail. Deze spoorbijlage is onderdeel van de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 16) waarin een pakket maatregelen is genoemd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken. De opzet van de «Spoorbijlage» is iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren, omdat een deel van de informatie (het vroegere onderdeel D) nu reeds is opgenomen in de toelichting bij artikelonderdeel 13.02.

Specifiek voor de verantwoording voor artikel 13 Spoorwegen gaat het om de volgende aanvullende gegevens:

  • A. Een overzichtstabel waarin per begrotingsnota de mutaties tussen ontwerpbegroting en de realisatie worden gespecificeerd en toegelicht (kabinetsreactie op aanbeveling 15, laatste bullet).

  • B. Aansluiting tussen de uitgaven op artikel 13 van het Infrastructuurfonds (de betalingen door IenM aan ProRail) en de totale ontvangsten en bestedingen van ProRail (kabinetsreactie op aanbeveling 14, zevende bullet).

  • C. Een specificatie van de financiële gegevens inzake de bestedingen door ProRail (kabinetsreactie op aanbeveling 14, zesde bullet).

Onderdeel A – overzichtstabel mutaties artikel 13 Spoorwegen

Bedragen x € miljoen

   

Artikel 13.02

Artikel 13.03

Artikel 13.04

Artikel 13.07

Artikel 13.08

Totaal uitgaven

Artikel 13.09

Per saldo uitgaven

Ontwerpbegroting 2013

   

1.325

706

149

18

0

2.198

– 60

2.138

                     

Saldo 2012

Intertemporeel

 

17

– 14

7

   

10

– 19

– 9

Index 2012

Intensivering

 

45

2

   

34

81

 

81

Aanvullende post regionaal spoor

Intensivering

(1)

 

25

     

25

 

25

Overboeking naar BDU

Extensivering

(2)

– 11

       

– 11

 

– 11

Verschuiving over modaliteiten

Intertemporeel

 

– 30

       

– 30

 

– 30

Verschuiving binnen artikel 13

Intertemporeel

 

– 119

139

– 16

30

– 34

0

 

0

Desaldering spoorw.

Desaldering

 

93

1

     

94

– 94

0

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 5

153

– 9

30

0

169

– 113

56

                     

Stand eerste suppletore wet 2013

   

1.320

859

140

48

0

2.367

– 173

2.194

                     

Loonbijstelling 2013

Intensivering

 

1

       

1

 

1

Overboeking naar HXII

Extensivering

(3)

 

– 2

     

– 2

 

– 2

Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Extensivering

(4)

 

– 38

     

– 38

 

– 38

Overboeking binnen artikel 13

Neutraal

(5)

 

6

   

– 6

0

 

0

Desaldering spoorw.

Desaldering

 

– 9

54

   

6

51

– 51

0

Mutaties miljoenennota 2014

   

– 8

20

0

0

0

12

– 51

– 39

                     

Saldo 2013

Intertemporeel

 

10

18

– 10

   

18

10

28

Overboeking naar HXII

Extensivering

(6)

– 8

– 10

     

– 18

 

– 18

Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Intensivering

(7)

 

3

7

   

10

 

10

Desaldering spoorw.

Desaldering

   

2

     

2

– 2

0

Mutaties najaarsnota 2013

   

2

13

– 3

0

0

12

8

20

                     

Stand tweede suppletore wet 2013

   

1.314

892

137

48

0

2.391

– 216

2.175

                     

Saldo 2013

Intertemporeel

 

 

– 8

– 2

1

 

– 9

15

6

Overboeking van HXII

Intensivering

(8)

1

1

     

2

 

2

Overboeking binnen artikel 13

Neutraal

(9)

32

   

– 32

 

0

 

0

Desaldering spoorw.

Desaldering

 

 

1

     

1

– 1

0

Slotwetmutaties 2013

   

33

– 6

– 2

– 31

0

– 6

14

8

                     

Realisatie 2013

   

1.347

886

135

17

0

2.385

– 202

2.183

                     

Desaldering uitgaven-ontvangsten

   

– 128

– 6

0

0

0

– 134

134

0

                     

Betaling en ontvangst

   

1.219

880

135

17

0

2.251

– 68

2.183

Toelichtingen:

Ad 1) Voor regionaal spoor is € 25 miljoen opgevraagd uit de aanvullende post om dit, waar mogelijk, al in 2013 te besteden aan de volgende lijnen: Valleilijn (Barneveld – Ede), Arnhem – Doetinchem, Zwolle – Wierden en Arnhem – Elst Tiel.

Ad 2) Deze mutatie betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar de BDU in de begroting van Hoofdstuk XII waarvan de verplichtingen al in 2012 zijn vastgelegd. Voor Spoorwegen betreft het P+R maatregelen.

Ad 3) Uit deze operationele doelstelling zijn de volgende overboekingen naar de begroting van Hoofdstuk XII aangebracht voor de gelden voor het onderzoek Roadmap ERTMS (€ 2,5 miljoen).

Ad 4) Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:

  • Vanwege de verkenning seinoptimalisatie Amersfoort (als maatregel uit het regiopakket) is circa € 0,1 miljoen overgeboekt vanuit artikel 12 (Beter Benutten) naar artikel 13 Spoorwegen.

  • Een overboeking vanuit artikel 13 (Afdekking risico's spoorprogramma's) naar artikel 17 voor de financiering van de pilot geluidsmaatregelen Lansingerland. Dit in lijn met de voortgangsinformatie die eerder aan de Tweede Kamer is gezonden (Voortgangsrapportage 31 HSL).

  • Voor de realisatie op het project Utrecht Uithof heeft de regio Utrecht al een aanzienlijk bedrag voorgefinancierd. IenM heeft eerder richting regio Utrecht aangegeven niet eerder dan in 2016 middelen beschikbaar te hebben om deze uitgaven te compenseren maar wel te zullen bezien of er mogelijkheden zijn om eerder tot betaling over te gaan. Die zijn er thans op artikel 13 Spoorwegen waar de AP (Aanvullende Post) gelden voor 2013 dit jaar nog niet tot betalingen hebben geleid.

  • Een overboeking uit artikel 13 PUV naar artikel 12 voor realisatiekosten die zijn voorzien bij het project Zuidas.

  • Afrekening Hollandse Brug OV SAAL-RRAAM: Met betrekking tot de Hollandse brug variant in relatie tot OV SAAL MT is afgesproken dat van het geraamde budget ad circa € 1,8 miljoen OV SAAL 2/3 voor haar rekening neemt (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 13) en RRAAM 1/3 (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 18). De totale realisatie bedraagt uiteindelijk € 1,7 miljoen Volgens de verdeelsleutel heeft een budgettaire compensatie plaatsgevonden van afgerond € 495.000,- vanuit OV SAAL naar RRAAM.

Ad 5) Deze mutatie betreft een kasschuif tussen de artikelonderdelen 13.03 en 13.08 om de Investeringsruimte in 2013 naar latere jaren te plaatsen, omdat deze niet meer in 2013 nodig is.

Ad 6) Op operationele doelstelling 13.02 Beheer, onderhoud en Vervanging in het Infrastructuurfonds staan ook de nog resterende gelden voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats op andere artikelen van de begroting, met name op de begroting van Hoofdstuk XII. De nu over te hevelen circa € 8,4 miljoen is ter dekking van de lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII.

De uitgaven voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht worden op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 miljoen noodzakelijk.

Ad 7) Tussen eind 2012 en medio 2013 is de pilot «Geluid Lansingerland» (HSL-Zuid, fase 1) uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen circa € 6,6 miljoen en zijn geraamd op de operationele doelstelling 17.03 (Hoge snelheidslijn). De betalingen op dit contract vinden echter plaats ten laste van operationele doelstelling 13.04 (Geïntegreerde contractvormen/PPS).

Verder is circa € 3,5 miljoen overgeboekt uit operationele doelstelling 14.03 Pakket Bereikbaarheid naar operationele doelstelling 13.03 Aanleg ten behoeve van de planuitwerkingskosten Groningen-Leeuwarden.

Ad 8) Dit betreft een correctie op de mutaties genoemd onder toelichting nummer 6.

Ad 9) Eind 2012 heeft ProRail een lening van circa € 32 miljoen afgelost. Dit heeft ProRail voorgefinancierd uit eigen (kas)middelen. In 2013 zou circa € 32 miljoen uit de begroting van IenM aan ProRail betaald worden in verband met deze aflossing. Dit bedrag was begroot op artikel 13.07. ProRail heeft aangegeven dat de productie in 2013 voorspoediger is verlopen dan eerder werd verwacht, onder meer doordat er weinig aangevraagde treinvrije perioden zijn komen te vervallen en door gunstig weer. Hierdoor konden werkzaamheden naar voren worden gehaald. Er is daarom circa € 32 miljoen vanuit 13.07 overgeheveld naar 13.02. Met deze middelen is het naar voren gehaalde onderhoud gefinancierd. De compensatie van de aflossing van de lening aan ProRail wordt uitgesteld tot voorlopig 2015.

Onderdeel B – aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail

Onderdeel C – specificatie bestedingen ProRail

Onderstaand zijn de specificaties opgenomen van de bestedingen door ProRail zoals opgenomen in het overzicht bij onderdeel B. Deze gegevens zijn ontleend aan de concept jaarrekening 2013 van ProRail, welke nog niet is vastgesteld door de RvC en aandeelhouder. De vastgestelde jaarrekening van ProRail wordt nagezonden aan de Tweede Kamer.

Tabel 1: bestedingen ProRail

Bestedingen ProRail

2013

2012

Mutatie

Uitbesteed werk beheer, onderhoud en vervanging

986

967

19

Uitbesteed werk nieuwbouwprojecten

898

838

60

Apparaatskosten

423

415

8

Financiële baten en lasten

11

42

– 31

Bestedingen door ProRail

2.318

2.262

56

Nog te besteden c.q. te verrekenen

19

5

14

Ontvangen door ProRail

2.337

2.267

70

In 2013 heeft ProRail per saldo € 56 miljoen meer besteed dan in 2012. Deze € 56 miljoen is het saldo van € 31 miljoen lagere uitgaven in verband met de aflossing van een lening in 2012 en € 87 miljoen hogere uitgaven op aanleg, beheer, onderhoud en vervangingen. Dit is een stijging van gemiddeld 4% ten opzichte van 2012.

Tabel 2: uitbesteed werk beheer, onderhoud en vervanging

Uitbesteed werk beheer, onderhoud en vervanging

2013

2012

Mutatie

Grootschalig onderhoud

128

145

– 17

Kleinschalig onderhoud

277

269

8

Onderhoud transfer

74

66

8

Onderhoud Betuweroute

29

27

2

Beheer en calamiteiten

164

159

5

Verkenning, planstudie en innovatie

8

16

– 8

Beheer en onderhoud

680

682

– 2

       

Bovenbouwvernieuwingen

125

120

5

Vervanging overige systemen

220

203

17

Doorbelaste apparaatskosten

– 39

– 38

– 1

Vervangingen

306

285

21

       

Totaal

986

967

19

In 2013 heeft ProRail € 19 miljoen meer besteed dan in 2012. Dit is bijna volledig toe te schrijven aan hogere vervangingsuitgaven (stijging van 7% ten opzichte van 2012). De onderhoudsuitgaven zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Tabel 3: uitbesteed werk nieuwbouwprojecten

Uitbesteed werk nieuwbouwprojecten

2013

2012

Mutatie

MIRT-projecten

679

639

40

Omgevingswerken en FENS

312

276

36

Doorbelaste apparaatskosten

– 93

– 77

– 16

Totaal

898

838

60

In 2013 heeft ProRail € 60 miljoen meer besteed dan in 2012, een stijging van 7%.

Tabel 4: apparaatskosten

Apparaatskosten

2013

2012

Mutatie

Lonen, sociale lasten en overige personeelskosten

297

300

– 3

Externe dienstverlening (incl. inhuur)

61

58

3

Huisvestingskosten

65

57

8

Totaal

423

415

8

De stijging op apparaatskosten heeft betrekking op hogere huisvestingskosten als gevolg van toegenomen automatiserings- en beveiligingskosten en een stijging van de huur- en energiekosten.

Tabel 5: financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

2013

2012

Mutatie

Rentebaten en -lasten

11

11

0

Aflossing leningen

0

31

– 31

Totaal

11

42

– 31

De daling van € 31 miljoen is volledig toe te schrijven aan de aflossing van een lening in 2012. In 2013 zijn geen leningen afgelost.

Tabel 6: nog te besteden en te verrekenen

Nog te besteden c.q. te verrekenen

2013

2012

Mutatie

Vooruitontvangen bijdragen IenM (investeringsdeel)

106

62

44

Vooruitontvangen en nog te egaliseren bijdragen IenM (exploitatiedeel)

10

20

– 10

Nog te ontvangen bijdragen IenM (planstudies)

– 10

0

– 10

Nog te ontvangen bijdragen IenM (schuldreductie)

– 31

– 31

0

Vooruitontvangen bijdragen van IenM

75

51

24

       

Afrekening subsidie exploitatie 2013

20

0

20

Afrekening subsidie exploitatie 2012 (restant)

37

37

0

Afrekening subsidie exploitatie 2012 (geoormerkte projecten)

0

42

– 42

Afrekening subsidie exploitatie 2011

0

64

– 64

Afrekening MIRT-projecten

6

6

0

Nog te verrekenen bijdragen met IenM

63

149

– 86

       

Herkomst IenM

138

200

– 62

       

Herkomst derden

471

390

81

       

Totaal liquide middelen

609

590

19

De liquide middelen zijn met € 19 miljoen toegenomen ten opzichte van 2012. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vooruitbetalingen van projectbijdragen door decentrale overheden. De nog te besteden en te verrekenen bijdragen van IenM zijn met ruim 30% gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Licence