Base description which applies to whole site

3. HET INFRASTRUCTUURVERSLAG 2013

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2013 zijn opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2013 is gestart.

Mijlpalen en resultaten 2013

Beheer, onderhoud en vervanging

In 2013 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de volgende maatregelen in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitgevoerd:

Netwerk

Project

Hoofdwegennet

– Verkeersmanagement

waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare reis en route-informatie en tijdig leveren van deze informatie aan de serviceproviders.

– Regulier Beheer en Onderhoud

waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud kunstwerken en Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen en gladheidbestrijding.

– Vervanging

aanpakken levensduurproblematiek stalen bruggen en voorbereiding programma vervangingen en renovaties.

   

Spoorwegen

– Verkeersleiding en capaciteitsmanagement

– Regulier beheer en onderhoud

waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations.

– Groot onderhoud

waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen.

– Het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers en wissels en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer en treinbeheersing.

   

Hoofdvaarwegennet

– Verkeersmanagement

onder andere activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering.

– Regulier Beheer en Onderhoud

onder andere maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren.

– De programma’s NOMO AOV (achterstallig onderhoud vaarwegen) en IMPULS (plan van aanpak Beheer en Onderhoud) zijn in uitvoering.

– Gestart is met levensduurverlengend onderhoud naar aanleiding van RINK (risico inventarisatie natte kunstwerken).

– In voorbereiding zijn de vervanging en renovatie van de Nijkerkerbrug, het Wilhelminakanaal/Dr Deelenbrug en de berging van de Baltic Ace.

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenboek 2014.

Aanleg

Hieronder volgen de mijlpalen die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2013 heeft behaald binnen de verschillende netwerken.

Hoofdwegennet

Mijlpaal

Project

Oplevering

A2 Den Bosch-Eindhoven

 

A28 Utrecht-Amersfoort

 

A10 Tweede Coentunnel/A5 Westrandweg/N200 Halfweg

 

A73 Koninginnelaan

   

Start realisatie

N11 Leiden/Zoeterwoude-Alphen a/d Rijn

 

N33 Assen (zuid)-Zuidbroek

 

A9 Omlegging Badhoevedorp

Spoorwegen

Mijlpaal

Project

Oplevering

Spoorwegovergang Soestdijkseweg Bilthoven

Wormerveer verbetering inhaling (programma Regionet)

Indienststelling ecoduct Den Dolder (programma ontsnippering)

Verhogen vertreksnelheid te of vanuit Zutphen (programma Regionale lijnen)

Halte Utrecht Leidsche Rijn (onderdeel project Vleuten-Geldermalsen)

Keervoorziening Woerden Molenvliet (onderdeel project Vleuten-Geldermalsen)

NSP Rotterdam

Station Maastricht Noord (onderdeel programma Kleine Stations)

Vervanging Diezebrug te Den Bosch

Diverse projecten binnen programma Ruimte voor de Fiets

Diverse projecten binnen programma Toegankelijkheid

Diverse projecten binnen programma kleine functiewijzigingen

   

Start realisatie

Diverse projecten binnen programma Ruimte voor de Fiets

Diverse projecten binnen programma Toegankelijkheid

Diverse projecten binnen programma kleine functiewijzigingen

Diverse projecten in het kader van punctualiteits- en capaciteits-knelpunten

Diverse projecten binnen programma ontsnippering

Uitvoeringsprogramma Geluid emplacementen

Hoofdvaarwegennet

Mijlpaal

Project

Oplevering

Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes)

 

Diverse projecten in het kader van Quick-win regeling binnenhavens

 

Ligplaatsen noordelijk deel Maas (amendement ligplaatsen)

   

Start realisatie

De Zaan (Wilhelminasluis)

 

Verbreding Wilhelminakanaal bij Tilburg

 

Ombouw sluis bij Zwartsluis

 

Beter Benutten maatregelen Brabantse kanalen

Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor de lopende programma’s wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenboek 2014.

Regionale/lokale infrastructuur

Regionale/lokale infrastructuurprojecten, waarvoor nut- en noodzaak is aangetoond, komen in aanmerking voor een aparte projectsubsidie indien de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan de grenswaarde (voor de BDU-ontvangers buiten de G3 € 112,5 miljoen en voor de G3 € 225 miljoen) en het infrastructuurproject past binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid. Voor deze projecten ligt de verantwoordelijkheid voor voorbereiding, aanleg, beheer en onderhoud en exploitatie bij de betreffende regionale of lokale overheid. Voorbeelden van grote regionale/lokale infrastructuurprojecten zijn: N201, Noord-Zuidlijn en Rijn-Gouwe lijn. In artikelonderdeel 14.01 van het Infrastructuurfonds van de Rijksbegroting zijn de grote regionale/lokale projecten nader aangeduid.

Regionale/lokale infrastructuur

Mijlpaal

Project

Oplevering

Nijmegen, 2e stadsbrug

 

 

Start realisatie 1

Utrecht, Tram naar de Uithof

Rotterdamsebaan

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

1

Vanaf het moment dat het Rijk de subsidiebeschikking aan een regionaal/lokaal project heeft afgegeven valt deze in de categorie realisatie.

Licence