Base description which applies to whole site

4.3 Balans per 31 december 2013

(bedragen in € 1.000)
 

Balans

Balans

31-12-2013

31-12-2012

Activa

   

Immateriële activa

0

0

Materiële activa

   

• Grond en gebouwen

0

0

• Installaties en inventarissen

0

0

• Overige materiële vaste activa

0

0

Voorraden

0

0

Debiteuren

6.180

5.036

Nog te ontvangen

2.993

1.453

Liquide middelen

18.717

23.071

Totaal activa

27.889

29.560

Passiva

   

Eigen vermogen

   

• Exploitatiereserve

4.700

4.188

• Onverdeeld resultaat

– 1.024

1.512

Voorzieningen

611

435

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Crediteuren

2.185

3.770

Nog te betalen

21.419

19.655

Totaal passiva

27.889

29.560

Toelichting:

Specificatie debiteuren/nog te ontvangen
 

Debiteuren

Nog te ontvangen

Media-inkoop 1

4.966

0

AZ

1

83

Overige departementen

1.161

85

Overige agentschappen

1

0

Derden

51

2.825

Totaal

6.180

2.993

1

Niet onder te verdelen

Liquide middelen

Het betreft hier uitsluitend de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding met het Ministerie van Financiën.

Eigen vermogen

Met een gemiddelde omzet van € 79.738 over de afgelopen 3 jaar mag het eigen vermogen maximaal € 3.987 bedragen. Het eigen vermogen bedraagt € 3.676 en blijft daarmee onder het maximum.

Voorzieningen

Voorzieningen bij DPC worden getroffen voor juridische of feitelijke verplichtingen die hun oorzaak vinden op of voor de balansdatum, waarbij voor afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen zal gaan plaatsvinden waarvan de omvang nog niet vast staat, maar die wel op betrouwbare wijze kan worden geschat. In het kader van de invulling van de taakstellingen ook uit eerdere regeerakkoorden is een voorziening getroffen voor wachtgeld. In navolgende tabel wordt het verloop van deze voorziening weergeven.

Door de ingevoerde reorganisatie en in het licht van werk naar werk is de voorziening verhoogd.

(bedragen in € 1.000)
 

2013

2012

Stand per 1 januari

435

1.889

–/– Onttrekkingen

231

597

–/– Vrijval

145

946

+/+ Dotaties

551

89

Stand per 31 december

611

435

Specificatie crediteuren/nog te betalen
 

Crediteuren

Nog te betalen

Media-inkoop 1

1.546

14.558

VORA (opdrachtgever)1

0

2.320

AZ

3

0

Overige departementen

0

3.313

Overige agentschappen

0

0

Derden

636

529

Personeel DPC

0

565

Betalingen onderweg (DPC)

0

134

Totaal

2.185

21.419

1

Niet onder te verdelen

Licence