Base description which applies to whole site

4.5 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2013

In navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de doelmatigheidsindicatoren en kengetallen van DPC.

Indicator

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Streef-waarde

Saldo van baten en lasten

– 2,5%

4,8%

4,6%

– 2,6%

0

Fte totaal

n.v.t.

136,7

127,1

141,1

144,1

Ziekteverzuim-percentage

4.1%

4,0%

3,4%

3,8%

Maximaal 5,5%

Media-index RTV 1

13,9%

22,9%

Media-index Interactieve Media1

37,5%

24,3%

Media-index Print1

40,1%

37,0%

Rapportcijfer cursisten Academie

7,6

7,8

7,6

8,0

Norm = 7,5

Service level telefonie

83%

82%

83,0%

81,6%

80% binnen 40 seconden

Service level e-mail

89%

92%

99,9%

93,2%

95% binnen 48 uur

Burgertevredenheid telefonie

7,6

7,6

7,6

7,5

Norm = 7,5

Burgertevredenheid e-mail

7,5

7,3

7,3

7,4

Norm = 7,0

Burgertevredenheid Internet

7,3

7,5

7,2

7,3

Norm = 7,0

1

Betreft voorlopige cijfers over eerste halfjaar van 2013

Onderstaand worden enkele opmerkelijke mutaties in de indicatoren toegelicht.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten is door het verlies van € 1,0 miljoen in 2013 negatief geworden. Het verlies uit de normale bedrijfsvoering bedraagt € 0,4 miljoen, de dotatie aan de wachtgeldvoorziening bedraagt € 0,6 miljoen.

Fte totaal

De toegestane formatie van DPC bedraagt 144,1 fte. De bezetting was volgens de rapportages AZ Weloverwogen eind 2012 127,1 fte en eind 2013 141,1 fte. Dit is inclusief de externe inhuur en uitzendkrachten op ambtelijke plekken. Door de gewijzigde methodiek van het rapporteren over fte’s binnen AZ is er voor het jaar 2010 geen vergelijkbaar getal.

Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuim is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar en bevindt zich nog ruim onder de norm.

Media-inkoop

Sinds 2012 wordt gewerkt met nieuwe indices voor de bepaling van het collectieve voordeel. Dit was nodig omdat de methode van inkoop bij een aantal mediumtypen (radio, televisie, interactieve media) is gewijzigd. Zie ook de toelichting bij de begroting 2013 (Kamerstuk 33 400 III, nr. 2, blz. 12).

Media-index RTV geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte op radio en televisie in plaats van per individuele opdrachtgever. Door slimmer inkopen, een hoger inkoopvolume en hoger aandeel radio met een hogere korting is deze index met 9% gestegen.

Media-index Interactieve Media geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte op alle interactieve media. Er wordt geen inkoopvoordeel behaald wanneer mediaruimte is verkregen door middel van een veiling. Doordat meer online-mediaruimte via een veiling wordt ingekocht is de index met 13,2% gedaald.

Media-index Print geeft het bruto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte in alle printtitels en out-of-home mogelijkheden. Dit voordeel betreft de verkregen korting op de tarieven vermeld op de tariefkaart. De printomzet van de Rijksoverheid daalt, waardoor de index met 3,1% is gedaald.

Waardering Academie

Jaarlijks meet de Academie de tevredenheid van de cursisten aan alle cursussen en opleidingen die de Academie zelf uitvoert. De waardering is met 0,4 punten gestegen tot een 8,0.

Informatiedienst Rijksoverheid (voorheen Postbus 51)

In 2013 liggen de service-levels en de indicatoren inzake burgertevredenheid op of boven de streefwaarden en de gestelde normen.

Licence