Base description which applies to whole site

1. REALISATIE BELEIDSPRIORITEITEN

Voor het Ministerie van Algemene Zaken en de Minister-President staan, overeenkomstig artikel 45 van de Grondwet, het algemene regeringsbeleid en de bevordering van de eenheid daarvan, centraal. Het regeerakkoord is daarbij leidend.

De begroting 2013 is opgesteld door het demissionaire kabinet Rutte-Verhagen. Op 5 november 2012 is vervolgens het kabinet Rutte-Asscher aangetreden.

Het kabinet Rutte-Asscher heeft zijn regeerakkoord gebaseerd op drie samenhangende pijlers: het op orde brengen van de overheidsfinanciën, een evenwichtige verdeling van lasten en het versterken van het duurzame groeivermogen van de economie. Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van het zoeken naar draagvlak voor de maatregelen die nodig zijn om deze doelen te realiseren, zowel maatschappelijk als in het parlement, en van het opstellen van de betreffende wet- en regelgeving.

Onderdelen van het regeerakkoord die in 2013 prioritaire aandacht hebben gekregen zijn onder meer de arbeidsmarkt, de pensioenen, de langdurige zorg, de woningmarkt, het onderwijs en duurzame energie. De verantwoording over de voortgang op deze onderdelen van het regeerakkoord is opgenomen in de jaarverslagen van de verschillende verantwoordelijke ministeries.

Het lidmaatschap van de Europese Raad van de Minister-President en zijn rol als voorzitter van de ministerraad bij de afstemming van de Nederlandse standpunten over Europese onderwerpen vormden een belangrijk bestanddeel van de agenda van de Minister-President. De Minister-President heeft deelgenomen aan zes bijeenkomsten van de Europese Raad en één Eurozone top. Deze bijeenkomsten stonden voor een belangrijk deel in het teken van het herstel van economische stabiliteit en het bevorderen van de groei en werkgelegenheid in Europa.

De Europese Raad bereikte in februari een akkoord over het Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2014–2020. Nederland is er daarbij in geslaagd de korting van ruim € 1 miljard per jaar te behouden. De bijeenkomsten van de Europese Raad in maart en juni waren voor een belangrijk deel gewijd aan het bespreken van het economisch en budgettair beleid van de lidstaten en aan het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. In mei nam de Europese Raad een aantal besluiten over verbeterde samenwerking op het terrein van belastingen en besprak zij de prioriteiten in het energiebeleid. In oktober besloot de Europese Raad over een aantal maatregelen om de digitale economie te versterken, de dienstensector in Europa beter te laten functioneren en innovatie te stimuleren. De Minister-President heeft hierbij ook aandacht gevraagd voor de bijdrage die de Nederlandse subsidiariteitsexercitie kan leveren aan een EU die beter werkt ten behoeve van groei en banen. De Europese Raad van december kwam een versterking van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid overeen en sprak over migratie en uitbreiding. Zowel in oktober als december sprak de Europese Raad over de verdere versterking van de Economische en Monetaire Unie, waarbij werd vastgesteld dat hierover in 2014 nader overleg dient te worden gevoerd. Tijdens meerdere bijeenkomsten besprak de Europese Raad verder de voortgang in de totstandkoming van de bankenunie, waarbij met name het akkoord in juni tussen Raad en Europees Parlement over de resolutierichtlijn en het akkoord in december in de Raad over het Europees resolutiemechanisme werden verwelkomd.

Mede ter voorbereiding van deze Europese overleggen heeft de Minister-President meerdere bezoeken aan andere lidstaten afgelegd en collega’s uit andere lidstaten in Den Haag ontvangen. De Minister-President nam verder deel aan het Oostelijk Partnerschap op 28-29 november 2013, waar associatie-akkoorden met Georgië en Moldavië werden geparafeerd, maar Oekraïne helaas niet bereid bleek een associatie-akkoord te ondertekenen.

In 2013 bezocht de premier driemaal de Nederlandse troepen in operatiegebied: anti-piraterijmissie voor de kust van Somalië; geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz/Afghanistan en Patriotmissie in Adana, Turkije. Hij nam deel aan zowel het World Economic Forum in Davos als aan het Saint Petersburg International Economic Forum, waar hij politieke en economische gesprekken voerde met regeringsleiders en business leaders. Voor het eerst leidde de premier -samen met zijn Vlaamse collega Kris Peters- een gezamenlijke Nederlands-Vlaamse handelsmissie; de bestemming was Texas. Ook leidde de premier grote handelsmissies naar China, Indonesië en Israël en de Palestijnse Gebieden. In deze reizen kwamen vanzelfsprekend ook de bilaterale politieke betrekkingen ruimschoots aan bod.

Als voorzitter van de Rijksministerraad vormen de koninkrijksrelaties ook een aandachtsgebied van de Minister-President. In dit kader heeft hij in de zomer van 2013 een bezoek gebracht aan de Caribische delen van het Koninkrijk ter bevordering van onder meer de handelsrelaties tussen de verschillende (ei)landen.

Tot slot heeft de troonswisseling op 30 april 2013 de nodige coördinerende werkzaamheden van het ministerie en de Minister-President gevraagd gedurende het eerste kwartaal van het jaar. Dit betrof onder meer communicatie, veiligheid, financiën en logistiek.

Licence