Base description which applies to whole site

5.1 Apparaat kerndepartement

A. Apparaat kerndepartement
Beleidsartikel 8 Apparaat Kerndepartement
Bedragen x € 1.000

Algemene beleidsdoelstelling: Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1) en de baten-lastendiensten DRZ (zie de baten-lasten paragrafen).

   

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

200.712

208.773

195.796

182.512

198.523

203.021

– 4.498

               

Uitgaven

200.712

208.773

195.796

189.009

198.490

203.021

– 4.531

               

Personeel Kerndepartement

     

123.624

136.284

135.877

407

Eigen personeel

     

118.331

126.960

130.914

– 3.954

Inhuur externen

     

4.990

9.127

4.517

4.610

Overig personeel

     

303

197

446

– 249

               

Materieel Kerndepartement

     

65.385

62.206

67.144

– 4.938

waarvan ICT

     

10.321

9.756

13.122

– 3.366

waarvan bijdrage aan SSO's

     

27.716

30.699

35.517

– 4.818

waarvan overig materieel

     

27.348

21.751

18.505

3.246

               

Ontvangsten

20.975

34.960

30.793

36.539

36.211

27.346

8.865

1

Inclusief nota van wijziging Kamerstukken II 2012/2013, 33 400 nr. 8

Uitgaven

Personeel kerndepartement (+ € 0,4 mln.)

Bij de subcategorie eigen personeel is vooruitgelopen op de taakstelling, waardoor minder is uitgegeven dan geraamd. Er is meer uitgegeven aan externe inhuur dan geraamd. Bij het ramen is de scheidslijn tussen de categorieën externe inhuur en ICT soms moeilijk te maken, waardoor achteraf bezien de raming op externe inhuur te laag is en op uitgaven aan ICT juist te hoog.

Daarnaast is bij de Auditdienst Rijk extra inhuur geweest als gevolg van vraag naar controlecapaciteit voor Europese middelen, waaronder voor de Eurogroep. Dit laatste wordt doorbelast, zie de hogere ontvangsten van de Auditdienst Rijk. Per saldo is een relatief kleine overschrijding van de personele uitgaven kerndepartement gerealiseerd.

Materieel kerndepartement (– € 4,9 mln.)

Bij ICT zijn uitgaven begroot, die op externe inhuur hadden moeten staan (zie ook bij personeel). Daardoor vallen de uitgaven lager uit. Tevens is sprake van vertraging van ICT-projecten naar 2015. Dit heeft een technische oorzaak, zoals bij de digitale documenthuishouding. De bijdrage aan SSO’s is lager dan geraamd vanwege een bijstelling als gevolg van Verantwoord Begroten. Dit heeft geleid tot lagere uitgaven voor SSO’s en hogere uitgaven voor overig materieel. Per saldo zijn er minder uitgaven aan materieel dan geraamd. Vooruitlopend op de taakstellingen is alvast minder uitgegeven.

Ontvangsten

Ontvangsten (+ € 8,9 mln.)

De ontvangsten zijn hoger door extra verhuur van kantoorruimte aan de Rijksgebouwendienst in het pand aan het Korte Voorhout. Daarnaast zijn de ontvangsten hoger door het gedeeltelijk afromen van het (surplus aan) eigen vermogen van Domeinen Roerende Zaken.

B. Totaal overzicht Apparaat Financiën

Financiën is in 2013 verantwoordelijk voor het baten-lastenagentschap Domeinen Roerende Zaken. De apparaatuitgaven en -ontvangsten worden verder uitgesplitst en toegelicht in de baten-lastenparagraaf.

Voor de AFM, Waarderingskamer en DNB wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor apparaat. De onderstaande tabel geeft de totale apparaatuitgaven voor Financiën weer. Hierbij zijn de apparaatuitgaven voor het kerndepartement, de Belastingdienst, het baten-lastenagentschap en ZBO’s bij elkaar opgeteld.

Tabel 1: Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten Financiën (bedragen x € 1.000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

Totaal apparaat Financiën IX

3.168.963

3.224.531

3.069.225

3.088.424

3.207.126

           

Departement

3.107.375

3.152.582

2.998.170

3.012.807

3.143.630

Kerndepartement

200.712

208.773

195.796

189.009

198.490

Belastingdienst

2.906.663

2.943.809

2.802.374

2.823.798

2.945.140

           

Baten-lasten agentschap1

13.040

14.120

14.083

17.631

18.099

Domeinen Roerende Zaken

13.040

14.120

14.083

17.631

18.099

           

ZBO’s en RWT’s

48.548

57.829

56.972

57.986

45.397

AFM

28.931

28.666

30.505

29.721

20.500

DNB

18.950

28.496

25.800

27.710

23.701

Waarderingskamer

667

667

667

555

1.196

Bron: financiële administratie

1

Op 5 november 2012 is besloten tot een departementale herindeling met betrekking tot rijksvastgoed. De agentschap RVOB is opgenomen onder de Minister voor Wonen en Rijksdienst. Tabel 1 is overeenkomstig gewijzigd.

 

2009

2010

2011

2012

2013

Kerndepartement

200.712

208.773

195.796

189.009

198.490

           

GT

27.771

28.873

27.757

23.985

23.051

DGRB

25.868

28.978

20.949

22.390

20.384

SG cluster

133.159

136.211

132.884

128.294

141.251

DGFZ

13.914

14.711

14.206

14.340

13.804

Bron: financiële administratie

C. Taakstelling

De taakstelling die de DG’s opgelegd hebben gekregen voor de apparaatuitgaven, liep in 2013 volgens schema.

Licence