Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: OVERZICHT NIET-FINANCIËLE INFORMATIE OVER INKOOP VAN ADVISEURS EN TIJDELIJK PERSONEEL (INHUUR EXTERNEN).

   

Programma- en apparaatskosten

(x € 1.000)

1

Interim management

8

2

Organisatie- en formatieadvies

3.192

3

Beleidsadvies

72

4

Communicatieadvisering

2.288

 

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

5.560

     

5

Juridisch advies/ondersteuning

130

6

Advisering/ondersteuning opdrachtgevers automatisering

84.308

7

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

4.897

 

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

89.335

     

8

Uitzendkrachten (formatie & piek)

144.395

 

Ondersteuning bedrijfsvoering

144.395

     
 

Totaal uitgaven inhuur externen

239.290

Toelichting58

Het percentage externe inhuur ligt met 10,6% boven de Roemer-norm (10%). Grotendeels is dit te verklaren door extra inhuur bij de Belastingdienst. Er zijn extra financiële middelen beschikbaar gesteld om incidentele specifieke werkzaamheden bij de Belastingdienst, zoals de uitvoering van fraudemaatregelen bij Toeslagen en de Intensivering Toezicht en Invordering (ITI) bij Belastingen, uit te voeren. In aanloop naar een structurele invulling van deze extra werkzaamheden is gebruik gemaakt van uitzendkrachten en overige externe inhuur. De kosten voor deze extra inhuur bedragen € 40 mln. en resulteren in een tijdelijke verhoging van het inhuurpercentage. Zonder deze extra inhuur zou het percentage rond de 9% uitkomen.

Er is één overschrijding van het maximumtarief van € 225 (motie De Pater). Het betreft inhuur van een adviseur met specialistische kennis van treasurysystemen in verband met het lopende project upgrade huidige treasurysysteem.

58

Bij de baten-lastenagentschappen is de inhuur bepaald op basis van kosten en niet op basis van uitgaven.

Licence