Base description which applies to whole site

1. Rechtmatigheid

De Auditdienst Rijk heeft in haar controle over 2013 bij het departement bij de aangegane verplichtingen en de uitgaven rechtmatigheidsfouten en niet-gecorrigeerde getrouwheidsfouten geconstateerd. Deze zijn weliswaar lager dan de voor de artikelen (en voor de verantwoordingsstaat als geheel) van toepassing zijnde rapporteringstoleranties, maar bedragen meer dan de materialiteitsgrens. Deze grens bepaalt of er wel of niet een verklaring met goedkeurende strekking kan worden afgegeven.

In totaal is voor een bedrag van bijna € 7,4 mln. onrechtmatigheden bij de aangegane verplichtingen geconstateerd. Deze zijn voor bijna € 1,4 mln. het gevolg van het niet correct naleven van de (Europese) aanbestedingsregelgeving. Door het niet of onvoldoende onderbouwen van de aangegane verplichting is een onrechtmatigheid van in totaal € 3,6 mln. ontstaan. Ten slotte bedraagt de meest waarschijnlijke rechtmatigheidsfout uit de steekproef op de materiële uitgaven (apparaatsartikel) € 2,4 mln. De oorzaak van deze tekortkomingen is divers.

Bij de uitgaven zijn rechtmatigheidsfouten geconstateerd tot een bedrag van ruim € 9,4 mln. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt doordat betalingen ten onrechte in 2013 zijn verricht tot een bedrag van € 7,6 mln. Daarnaast blijkt uit de steekproef op de uitgaven van het apparaatsartikel (onderdeel materiële uitgaven) een meest waarschijnlijke fout van € 1,8 mln.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Binnen het Ministerie van BZK is het beleid met betrekking tot misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) uitgewerkt door een inventarisatie en analyse op de onderdelen subsidies, personeels- en inkoopregelingen, en een overkoepelend beleidskader. Daaruit blijkt dat sprake is van een toereikend M&O-beleid. Alleen op het vlak van subsidieregelingen was sprake van een omissie in de voorbereidingsfase. Daarvoor zijn en worden nog maatregelen genomen. Zie hiervoor het onderdeel subsidiebeheer.

Licence