Base description which applies to whole site

3. EXTERNE INHUUR

D2. OVERZICHT NIET-FINANCIËLE INFORMATIE OVER INKOOP VAN ADVISEURS EN TIJDELIJK PERSONEEL

Inleiding

Het kabinet heeft in 2009 besloten een sturingsinstrumentarium voor externe inhuur in te voeren. Vanaf 2011 mogen de uitgaven externe inhuur maximaal 10% bedragen van de totale personele uitgaven. De norm heeft het karakter van »comply-or-explain».

Uitgaven voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel (inhuur externen).

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslagjaar: 2013

Uitgaven in 2013 (in € x 1.000)

Programma- en apparaatskosten

1. Interim-management

3.928

2. Organisatie- en formatieadvies

341

3. Beleidsadvies

1.479

4. Communicatieadvisering

1.115

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

6.863

5. Juridisch Advies

3.321

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

36.680

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

3.955

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

43.956

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

38.723

Ondersteuning bedrijfsvoering

38.723

Totaal uitgaven inhuur externen

89.542

Algemene toelichting op de tabel

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de uitgaven (voor de agentschappen betreft het de kosten) voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel conform de rijksbrede definitie in de Rijksbegrotingvoorschriften. De baten-lastenagentschappen die zijn opgenomen in dit overzicht betreffen BPR, DHC, RGD, RVOB, De Werkmaatschappij, FMHaaglanden, P-Direkt, Logius en SSC-ICT Den Haag.

Toelichting op de uitgaven

Bij BZK is de inhuur externen voor het kerndepartement de afgelopen jaren gedaald. Dit is echter niet het geval bij de rijksbreed opererende agentschappen van BZK. Bij deze agentschappen vindt inhuur veelal plaats ten behoeve van en in opdracht van andere departementen. Voor dergelijke externe opdrachten geldt dat uit doelmatigheidsoverwegingen gebruik gemaakt wordt van inhuur externen vanwege het tijdelijke karakter van de opdrachten en/of de gevraagde specifieke kennis en expertise. Het betreft de onderstaande agentschappen van BZK.

RGD

De Rijksgebouwendienst is een vraaggestuurde dienst, waarbij veelal specifieke en specialistische kennis nodig is. Het gaat om kennis op het terrein van vastgoed, bouw- cq installatietechniek en verschillende vormen van veiligheid voor met name kantoren, musea, paleizen en gevangenissen. De vraag naar huisvesting en huisvestingsadviezen fluctueert, zowel in aard van de benodigde specialistische kennis als in omvang. Politieke ontwikkelingen en beleidsmatige keuzes hebben ertoe geleid dat de RGD werkt met een kernformatie en daaromheen een flexibele schil van inhuur op bepaalde terreinen voor projecten.

RVOB

Het RVOB is overgeheveld van Financiën naar BZK en de samenvoeging van het RVOB met de RGD is gaande. Door deze organisatorische ontwikkelingen heeft de RVOB een marginale overschrijding van de norm gerealiseerd. Inhuur van externen heeft voornamelijk plaatsgevonden op het gebied van ICT, mede als gevolg van terughoudend personeelaannamebeleid.

De Werkmaatschappij

De Werkmaatschappij levert producten en diensten op het terrein van de bedrijfsvoering aan onderdelen van de rijksoverheid. De Werkmaatschappij heeft hoofdzakelijk ingehuurd voor productie. De Werkmaatschappij heeft een flexibele schil nodig om te voldoen aan de vraag van departementen. 10,9% van de externe inhuur is voor productie. Slechts 2,8% van de externe inhuur heeft betrekking op inhuur voor het eigen apparaat.

Het percentage voor de externe inhuur is 2.5% gedaald ten opzichte van 2012 (van 16,2% naar 13,7%). Door de geplande groei van de bedrijfseenheden zijn de kosten van het ambtelijke personeel toegenomen. Tevens zijn de kosten voor externe inhuur ten opzichte van 2012 met circa € 1 mln. gedaald.

FMHaaglanden

FMHaaglanden is de facilitaire dienstverlener voor de Haagse kern. FMHaaglanden werkt met een flexibele schil om in te kunnen spelen op de groei en krimp die optreedt als gevolg van de uitvoering «Masterplan Den Haag». FMH heeft in 2013 een substantieel aantal maatwerkprojecten uitgevoerd, waaronder projecten zoals het nieuwe werken, het afstoten panden en complexe verhuizingen. Dit was niet realiseerbaar binnen de reguliere formatie.

P-Direkt

P-Direkt is het shared service center voor de salaris- en personeelsadministratie voor de gehele rijksdienst. Voor het beheer en onderhoud van het systeem worden, naast ambtelijk personeel, externen ingezet. Een 10%-norm voor externe inhuur heeft nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening van P-Direkt. Door de benodigde specialistische kennis kunnen directe risico’s ontstaan bij onder andere de salarisbetalingen en de beschikbaarheid van de systemen.

Door interne kwaliteitstrajecten en intensieve verzuimaanpak heeft P-Direkt meer productie gerealiseerd met het eigen personeel en is er ten opzichte van 2012 minder besteed aan inhuur externen (daling ruim 2%) voor de georganiseerde en geautomatiseerde dienstverlening.

SSC-ICT Den Haag

SSC-ICT Den Haag verzorgt de Haagse gemeenschappelijke dienstverlening voor de ICT-werkplekdiensten voor verschillende ministeries. Sinds medio 2012 is hieraan de generieke dienstverlening toegevoegd. Deze was daarvoor belegd binnen de het organisatie-onderdeel DWR van DWM. Beide administraties zijn in 2013 samengevoegd. De vaste formatie van SSC-ICT Den Haag voorziet in de reguliere dienstverlening.

Alle aanvullende klantvragen, in het bijzonder het uitvoeren van het programma Compacte Rijksdienst (4 projecten ICT infrastructuur) en (7 projecten één ICT aanbieder beleidskern), worden ingevuld met tijdelijke capaciteit. Waar mogelijk, wordt inhuur vervangen door vast personeel (verambtelijking).

Logius

Logius is de gemeenschappelijke beheerorganisatie voor overheidsbrede ICT-oplossingen. De dienst biedt een samenhangende ICT-infrastructuur en generiek toepasbare ICT-producten. Deze producten zorgen voor een efficiëntere overheid, een betere dienstverlening van de overheid aan burgers en het verminderen van onnodige administratieve lasten. Mede vanuit oogpunt van efficiency, is het bedrijfsbeleid van Logius dat alleen de primaire beheer- en exploitatietaken bij vast personeel worden belegd. Er wordt een beroep gedaan op de markt voor tijdelijk benodigde (project)capaciteit en expertise op ICT-gebied voor grote implementaties, zoals voor de projecten MijnOverheid, DigiInkoop, eHerkenningen en het SBR (Standard Business Reporting).

In de brief van 25 februari 2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 32 501, nr. 22) heeft BZK de Tweede Kamer geïnformeerd dat BZK op basis van de verwachtingen toen uit zou komen op een geraamd sturingspercentage externe inhuur 2013 van 20,7% voor heel BZK.

Het gerealiseerde percentage inhuur externen van het kerndepartement en de baten-lastenagentschappen BPR en DHC betreft 6,5%. De agentschappen met een rijksbrede dienstverlening komen over 2013 uit op een percentage inhuur van 25,0%. Het gerealiseerde percentage inhuur externen voor BZK als totaal komt in 2013 uit op 18,5%.

Sturingspercentage 2013 (in € x 1.000)

Heel BZK

Kern+BPR+DHC

Overige BLA's

Uitgaven ambtelijk personeel

395.209

159.826

235.383

Uitgaven externe inhuur

89.542

11.017

78.525

Totaal personele uitgaven

484.751

170.843

313.908

Percentage inhuur 2013

18,5%

6,5%

25,0%

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur buiten mantelcontracten

In onderstaande tabel wordt weergegeven en toegelicht in hoeveel gevallen in 2013 door BZK buiten de mantelcontracten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het Rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).

Inhuur externen buiten mantelcontracten

2013

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Licence