Base description which applies to whole site

Baten-lastenagentschap P-Direkt

Inleiding

P-Direkt levert efficiënte en kwalitatief hoogwaardige salaris- en personeelsdiensten. De diensten die P-Direkt beschikbaar stelt zijn daartoe op een moderne wijze ingericht en gebaseerd op principes die passen bij deze tijd, zoals zelfverantwoordelijkheid, vertrouwen en zelfbediening.

P-Direkt wil een kenmerk zijn van hoe de «nieuwe Rijksdienst» zich wil profileren: compact, betrouwbaar, efficiënt en innovatief.

P-Direkt Dienstverlening

De dienstverlening van P-Direkt is een gevarieerd pakket van HRM-services die vooral via het P-Direktportaal geleverd worden, het contactcenter ondersteunt de gebruikers daarbij, en de salarisbetaling en informatievoorziening zijn daarbij belangrijke eindproducten. P-Direkt verzorgt de totale personeels- en salarisadministratie voor alle rijksambtenaren (met uitzondering van Defensie), in totaal zo'n 123.000 medewerkers.

Ontwikkelingen 2013

Voor 2013 lag het accent op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het optimaliseren van de P-Direktketen waarbij borging van stabiliteit, betrouwbaarheid, en continuïteit van de afgesproken dienstverlening centraal stonden evenals gebruikerstevredenheid en doelmatigheid.

Hierbij zijn een aantal verbeterprojecten opgestart om een gebruikerstevredenheiddoelstelling van 7, te bereiken. Eind 2013 heeft dit geresulteerd in een gebruikerstevredenheid van 6,7.

Efficiencyverbetering

P-Direkt heeft voor 2013 en verder een aantal bezuinigingstaakstellingen verwerkt. Het betreft de efficiency verbetering die al eerder is afgesproken met de eigenaar en de bezuinigingsmaatregelen van het Kabinet.

De eigen efficiency doelstelling

De eigenaar heeft met P-Direkt tot en met 2014 een jaarlijkse efficiencytaakstelling afgesproken. Voor 2013 bedraagt die 3% hetgeen resulteert in een korting op het jaar-tarief van € 17,40.

Bezuinigingstaakstelling Rutte I

De bezuinigingstaakstelling is door BZK doorvertaald naar P-Direkt voor een bedrag van € 1,088 mln. in 2013 jaarlijks oplopend naar € 2,071 mln. structureel in 2016. Deze bezuiniging wordt ingeboekt bij de departementen ten laste van de dienstverleningsbudgetten P-Direkt.

P-Direkt heeft haar tarieven hiermee naar beneden bijgesteld. In het gesprek dat P-Direkt met de departementen heeft gevoerd over het niveau van de dienstverlening is het volgende afgesproken. P-Direkt continueert tot en met 2016 de afgesproken dienstverlening en lost de financiële problematiek zelf op door efficiëntere inzet van ambtelijk personeel in plaats van externe inhuur. Het jaar 2013 was daarop een uitzondering. Het budgettaire gat bij P-Direkt is in dat jaar mede gedicht door doorbelasting van het meerwerk en een additionele tariefopslag.

Bedrijfsvoering

Wat heeft P-Direkt bereikt in 2013.

2013 was voor P-Direkt het eerste jaar dat de volledige dienstverlening geleverd is aan alle ministeries, met uitzondering van het Ministerie van Defensie, en daarmee aan ruim 125.000 eindgebruikers. Jaarlijks maakt P-Direkt met de opdrachtgevers afspraken over de dienstverlening. Deze afspraken wordt vastgelegd in het zogenoemde Jaarplan en de daaraan gekoppelde producten- en dienstengids. De in het jaarplan vastgestelde servicelevels, zijn grotendeels behaald.

Daarnaast vormden de actielijnen uit het Jaarplan de basis waarlangs de geschetste doelstellingen voor 2013 zijn opgepakt. Hieronder worden deze en de resultaten kort toegelicht.

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap P-Direkt

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap P-Direkt (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

Baten

       

Omzet moederdepartement

6.084

5.126

– 958

7.035

Omzet overige departementen

67.141

66.846

– 295

67.766

Omzet derden

12

Rentebaten

20

20

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

73.225

71.992

– 1.233

74.813

         

Lasten

       

Apparaatskosten

57.692

56.524

– 1.168

55.169

– personele kosten

34.332

33.796

– 536

33.839

waarvan eigen personeel

24.226

26.565

2.339

 

waarvan externe inhuur

10.106

7.231

– 2.875

 

– materiële kosten

23.359

22.728

– 631

21.330

waarvan apparaat ICT

12.562

12.665

103

 

waarvan bijdrage aan SSO's

8.430

7.777

– 653

 

Afschrijvingskosten

11.850

11.813

– 37

11.833

– immaterieel

11.764

11.749

– 15

11.745

– materieel

86

64

– 22

88

Overige lasten

3.100

3.173

73

3.422

– dotaties voorzieningen

– rentelasten

3.100

3.173

73

3.422

– bijzondere lasten

Totaal lasten

72.642

71.510

– 1.132

70.424

         

Saldo van baten en lasten

583

482

– 101

4.389

De doorberekening van de reguliere dienstverlening is conform de vastgestelde Jaarplantarieven en het aantal individuele arbeidsrelaties per ministerie. Het saldo van baten en lasten is conform begroting. Meerjarig is sprake van een teruglopende doorbelasting als gevolg van lagere tariefstelling en iar-aantallen (medewerkers bij de ministeries).

De omzet moederdepartement is lager dan begroot. Dit komt door een departementale herindeling waarbij een aantal organisatieonderdelen van BZK is overgegaan naar andere departementen.

Zowel de baten als de lasten zijn circa € 1 mln. lager uitgevallen.

De doorbelasting van de basis dienstverlening is lager dan begroot door minder projectmatige opdrachten dan begroot.

De jaarlijkse projectinspanningen zijn nooit helemaal van te voren uitputtend vast te stellen doordat projecten (veelal) geen specifieke jaarcyclus kennen maar onder andere ook gedurende een boekjaar kunnen worden geïnitieerd. P-Direkt hanteert op basis van historische cijfers een jaarlijkse projectomzet van € 2 mln.

P-Direkt heeft op ontwikkeling en beheer van de ICT-systemen door meer inzet van ambtelijk personeel kunnen besparen op de inhuur van externen. Dit was mogelijk door kennisopbouw bij het ambtelijk apparaat en verambtelijking van externen.

De materiële kosten zijn lager uitgevallen door een lagere doorbelasting van de kosten van kantoorautomatisering door BZK. Deze korting is een tijdelijke en betreft alleen 2013.

Balans per 31 december 2013

Balans per 31 december 2013 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2013

Balans 2012

Activa

   

Immateriële vaste activa

67.436

77.8581

Materiële vaste activa

34

112

– grond en gebouwen

– installaties en inventarissen

11

112

– overige materiële vaste activa

23

Voorraden

Debiteuren

2.567

696

Nog te ontvangen

1.973

3.697

Liquide middelen

20.017

21.927

Totaal activa

92.027

104.290

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

7.464

6.982

– exploitatiereserve

6.982

2.593

– onverdeeld resultaat

482

4.389

Voorzieningen

314

349

Leningen bij het MvF

54.174

67.251

Crediteuren

220

601

Nog te betalen

29.855

29.107

Totaal passiva

92.027

104.290

1

optelling immateriële activa en immateriële activa in aanbouw/ontwikkeling

Activa

De immateriële activa betreffen het P-Direktportaal, het personeelsinformatiesysteem SAP HR, het salarisverwerkingssysteem SAP Payroll, het Centraal Elektronische Personeelsarchief (cRMA), het HRM-portaal en Fase ll (Contactcenter). Deze investeringen zijn bijna volledig gefinancierd door middel van de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën.

De immateriële activa in ontwikkeling / aanbouw betreffen de geactiveerde ambtelijke inzet en externe inhuur ten behoeve van het Project Optimaal verbinden.

Debiteuren en Nog te ontvangen

De post debiteuren betreft de gefactureerde, nog te ontvangen bedragen voor verrichte diensten en leveringen. De totale vordering wordt als inbaar aangemerkt; derhalve is er geen voorziening voor oninbaarheid in aftrek gebracht. De post Nog te ontvangen bestaat uit nog te factureren bedragen betrekking hebbend op 2010/2011 en vooruitbetaalde kosten betrekking hebbend op 2014. De post Nog te ontvangen is per 31-12-2013 lager dan per 31-12-2012. Dit wordt veroorzaakt doordat van de post nog te ontvangen Meerwerkkosten 2010/2011 de afbetalingstranches 2012 t/m 2014 zijn voldaan.

Liquide middelen

Alle tegoeden van P-Direkt worden aangehouden bij de Rijkshoofdboekhouding (RHB).

Eigen Vermogen

De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan om reserves tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaren aan te houden.

Met het resultaat van 2012 werd de maximaal toegestane reserve met ruim € 3 mln. overschreden. Met de opdrachtgevers en de eigenaar is gesproken over de bestemming van deze gelden om ultimo 2013 op het toegestane niveau uit te komen. In 2013 is uitvoering gegeven aan de voorgestelde bestemming maar ook bleek dat P-Direkt door betere en bredere inzet van eigen personeel minder externen nodig had om haar doelstellingen te realiseren. In overleg met de eigenaar en de opdrachtgevers is besloten deze structurele efficiëntieverbetering terug te laten vloeien naar de gebruikers door een verlaging van het tarief vanaf 2014.

Voorzieningen

In 2011 heeft P-Direkt een eenmalige dotatie gedaan aan een voorziening. De voorziening is getroffen voor verplichtingen aan medewerkers in het kader van de uitvoering van personele regelingen. De aard van de voorziening is langlopend. In 2013 is € 35.000 ten laste gebracht van de voorziening.

Leningen, Crediteuren en Nog te betalen

De post leningen bestaat uit de leningen ter financiering van de licenties, de dienstverleningssystemen en de softwareontwikkeling van het contactcenter.

De aflossingsverplichtingen van de leningen voor het jaar 2014 van € 11,243 mln. zijn op de balans onder de kortlopende schulden opgenomen.

De facturen die zijn opgenomen onder de post crediteuren per ultimo 2013 zijn nagenoeg allemaal in de eerste weken van 2014 betaald. Onder de post Nog te betalen zijn opgenomen de vooruit ontvangen bedragen 2013, de nog te betalen kosten 2013 en de verplichting uit hoofde van vakantiegeld personeel.

Uitsplitsing balansposten

realisatie

realisatie

Bedragen x € 1.000

31-12-2013

31-12-2012

debiteuren moederdepartement

262

652

debiteuren overige departementen

2.293

29

debiteuren overigen

12

15

 

2.567

696

nog te ontvangen moederdepartement

– 12

170

nog te ontvangen overige departementen

888

2.507

nog te ontvangen overigen

1.097

1.020

 

1.973

3.697

crediteuren moederdepartement

71

448

crediteuren overige departementen

0

25

crediteuren overigen

149

128

 

220

601

nog te betalen moederdepartement

3.909

3.098

nog te betalen overige departementen

22.845

22.972

nog te betalen overigen

3.101

3.037

29.855

29.107

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over 2013 (bedragen x € 1.000)
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013 + stand depositorekeningen

4.992

21.927

16.935

2.

Totaal operationele kasstroom

9.736

12.417

2.681

 

Totaal investeringen (-/-)

– 15.000

– 1.261

13.739

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringskasstroom

– 15.000

– 1.261

13.739

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 11.800

– 22.566

– 10.766

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

15.000

9.500

– 5.500

4.

Totaal financieringskasstroom

3.200

– 13.066

– 16.266

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 + stand depositorekeningen (1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen €)

2.928

20.017

17.089

De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn lager dan begroot. Het programma Tijdschrijven en Roosterplanning is uitgesteld en zal voor 2015 worden heroverwogen. Er is wel een leenaanvraag gedaan voor 2013 voor investering in het programma optimaal verbinden. De ontwikkeling in dit programma loopt door tot en met 2015.

De aflossing op leningen is hoger dan begroot. De liquiditeit- en solvabiliteitspositie aan het eind van 2013 liet toe om een extra aflossing van € 11,3 mln. op de leningen te doen.

De stand van de Rekening-courant RHB is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door facturering van de dienstverlening van P-Direkt ten behoeve van 1e kwartaal 2014. Deze facturering is afgestemd op de liquiditeitsbehoefte die P-Direkt in de eerste maanden van 2014 heeft. In de meerjarenbegroting 2014 is hier structureel rekening mee gehouden.

Doelmatigheid

In 2013 is op basis van een vernieuwde set servicelevels gerapporteerd. De servicelevels gelden over het hele jaar en zijn voor alle opdrachtgevers hetzelfde. Dit is inherent aan het shared service karakter van de dienstverlening.

De servicelevels zijn geen doel op zich, maar als minimaal te realiseren normen. De opdrachtgevers mogen er op vertrouwen dat P-Direkt in de dienstverlening streeft naar een zo hoog mogelijke score. De opdrachtgevers worden maandelijks geïnformeerd over de gerealiseerde servicelevels. Samen met hen stelt P-Direkt vast of eventuele tekortkomingen hierin hebben geleid tot onoverkomelijke problemen. Op basis hiervan maakt P-Direkt afspraken voor de servicelevels in de volgende maand(en). Indien nodig zal P-Direkt werkzaamheden (her)prioriteren en aanvullende verbetermaatregelen nemen.

De invulling van de taakstellingen hebben geen invloed gehad op het niveau van de servicelevels.

De score op de servicelevels wordt uitgedrukt in percentages of de score op een schaal van 1 – 10.

Doelmatigheidsindicatoren

P-Direkt realiseert in 2013 door de bredere inzet van eigen personeel een structureel lagere inzet van externen en dat vertaalt zich door in een extra tariefdaling van 3% voor 2014 en verder.

Meerjarig realiseert P-Direkt bij afnemende iar-aantallen een tariefdaling van het basispakket dienstverlening en daarmee per saldo een jaarlijks afnemende doorbelasting aan de ministeries.

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

realisatie 2010

realisatie 2011

realisatie 2012

begroting 2013

realisatie 2013

Verloop kostprijzen

576

575

584,6

579,9

580

Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100)

nvt

100

102

101

102

Aantal individuele arbeidsrelaties (IAR)

129.504

125.000

125.959

   

Totale omzet basisdienstverlening (x 1.000)

63.913

72.057

70.318

69.795

68.384

Totale omzet overige + projecten (x 1.000)

 

7.143

4.495

3.448

3.588

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

377

432

425

414

421

Saldo van baten en lasten (%)

0,06%

0,10%

5,95%

0,08%

0,67%

Medewerkertevredenheid

nvt

7

7

7

nvt

Omschrijving Specifiek Deel

         

ICT Diensten realisatie servicelevel

         

Tijdige afhandeling verwerkingsopdrachten:

         

* nabewerking (CRM)1

97,0%

98,6%

100,0%

90,0%

 

* centraal proces (CRM) 1

95,0%

96,8%

99,5%

90,0%

 

* opdracht verwerkt voor afgesproken salarisbetaling

nvt

nvt

nvt

nvt

99,7%

Contactcenter vraagafhandeling

78,4%

87,0%

90,0%

94,2%

Klachtbehandeling

 

83,3%

90,7%

90,0%

100,0%

Contactcenter responstijden

nvt

97,4 sec

35,5 sec

30 sec

42 sec

Portal beschikbaarheid

99,0%

98,1%

99,4%

98,0%

99,6%

Rijksweb tijdige plaatsing wet- en regelgeving

100,0%

100,0%

98,0%

100,0%

Contactcenter gebruikerstevredenheid

6

6

7

6,7

1

samengevoegd tot opdracht verwerkt voor afgesproken salarisbetaling.

Beschikbaarheid systeem

De P-Direktsystemen (P-Direktportaal, Rijksportaal Personeel en het P-Dossier) zijn 7x24 uur beschikbaar. Het service-window voor de systemen is van 8.30 uur – 17.00 uur, gedurende deze tijden is de beschikbaarheidsnorm van toepassing.

Wet- en regelgeving up-to-date

Wijzigingen m.b.t. de wet- en regelgeving zijn binnen 2 weken na publicatie in de Staatscourant op het Rijksportaal Personeel raadpleegbaar.

Gebruikerstevredenheid

P-Direkt houdt maandelijks een enquête onder medewerkers (gebruikers) op de ministeries. Willekeurige gebruikers ontvangen een e-mail met een uitnodiging om vragen over de dienstverlening van P-Direkt te beantwoorden. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de tevredenheid over het P-Direktportaal, het Contactcenter, het Rijksportaal Personeel en de salarisverwerking.

Licence