Base description which applies to whole site

Baten-lastenagentschap FMHaaglanden (FMH)

Inleiding

FMHaaglanden (FMH) is één van de vier landelijke concerndienstverleners en verzorgt de facilitaire dienstverlening voor het Rijk in de regio Haaglanden.

FMH verzorgt in 2013 de facilitaire dienstverlening voor de departementen Buitenlandse Zaken (BZ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Infrastructuur en Milieu (IenM), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Veiligheid en Justitie (VenJ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarnaast faciliteert FMH rijksverzamelkantoren in de regio Haaglanden.

Visie en missie

FMH wil de professionele dienstverlener zijn in de regio Haaglanden die gefaciliteerde rijkswerkplekken levert zodat klanten comfortabel kunnen werken. De bouwstenen «klanten» en «medewerkers» vormen het belangrijkste kapitaal en zijn dan ook uitgangspunt van het denken en handelen.

De missie is dit zo goed te doen dat klanten en medewerkers ons desgevraagd aanbevelen bij anderen.

Producten en diensten

FMH levert producten en diensten op het gebied van gebouwbeheer, exploitatie, consumptieve diensten, risicobeheersing, schoonmaak, verhuizen, post en reprografie, verstrekken van inrichting, voorzieningen vervoer, facilitair advies en overige diensten.

Klanttevredenheid, kosten en kwaliteit van dienstverlening

FMH heeft in samenspraak met het afnemersberaad (vertegenwoordigers van demands) een plan van aanpak opgesteld met betrekking tot de onderwerpen kwaliteit, klanttevredenheid en besparingsmogelijkheden.

In 2013 is gewerkt aan een voorstel waarop de kwaliteit van de dienstverlening het best kan worden gemonitord. FMH heeft de analyses op de uitkomsten van de gehouden klanttevredenheidonderzoeken (iKTO’s) bij de departementen BZ, BZK, SZW en VWS afgerond. De resultaten van de departementen IenM en VenJ zijn in december ontvangen.

FMH heeft in samenwerking met de demands voor de producten en diensten: beveiliging, energie, extern vergaderen, post- en personenvervoer besparingsvoorstellen uitgewerkt. Bij de uitwerking van de voorstellen is gebleken dat er meer behoefte is om naar individuele besparingsmogelijkheden te kijken dan naar gezamenlijke besparingsmogelijkheden. De verwachting is namelijk dat op individueel niveau de besparingsmogelijkheden groter zijn. Er is voor het vervolgtraject gekozen voor een departementspecifieke aanpak.

Aansluitingen

In de eerste maanden van 2013 zijn volgens planning bijna 5.000 ambtenaren verhuisd naar de Turfmarkt 147. De taakorganisaties van VenJ zijn gehuisvest in de Turfmarkt. Hierdoor zijn ze aangesloten op de dienstverlening van het Dienstencentrum VenJ en de facilitaire dienstverlening van FMH. Met deze aansluiting zijn ook de medewerkers naar FMH over gekomen. De medewerkers zijn per 1 november 2013 formeel in dienst getreden.

In 2013 zijn de aansluitingen van Economische Zaken (EZ), Algemene Zaken (AZ) en Financiën (FIN) verder voorbereid. De dienst personenvervoer van FIN is per 1 oktober 2013 door FMH overgenomen.

De politieke besluitvorming rondom het onderwerp «Lage loonschalen» binnen de rijksoverheid heeft ertoe geleid dat de aansluiting van de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) op FMH, die 1 januari 2015 was voorzien, geen doorgang vindt. RBO zal over gaan naar VenJ als onderdeel van een landelijke aanpak. Er is wel gewerkt aan samenwerkingsafspraken tussen RBO en FMH.

Landelijk Facilitair Management Overleg (LFMO)

Het LFMO heeft het meerjarenplan geactualiseerd en een communicatieplan opgesteld.

Om de gezamenlijke producten van het LFMO te bespreken is tijdelijk een Facilitair Beraad ingesteld. Het Facilitair Beraad heeft voor de ontwikkeling van de rijksproducten- en dienstencatalogus in 2013 onder andere de volgende producten en diensten vastgesteld: catering, reststoffenmanagement, schoonmaak, verhuizen, ruimte en benodigdheden en telefoonservice.

De uitgangspunten van het kostprijsmodel zijn beschreven en het format voor het kostprijsmodel is gerealiseerd.

Daarnaast heeft het LFMO vanuit een adviesrol richting de Interdepartementale Commissie Faciliteiten en Huisvesting (ICFH) verschillende uitvoeringstoetsen aangeleverd, onder andere over het nieuwe Rijkskantoor, de standaardisatie van de Rijksbrede Bedrijfshulpverlening (BHV) en de concept-brief Lage Loonschalen.

Verder is er een werkgroep klantprocessen, serviceportaal, personeel en intake/transitie.

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap FMH

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap FMH (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

Baten

       

Omzet moederdepartement

12.567

30.645

18.078

32.067

Omzet overige departementen

82.724

86.008

3.284

72.331

Omzet derden

181

181

512

Rentebaten

10

10

Vrijval voorzieningen

23

23

18

Bijzondere baten

37

Totaal baten

95.291

116.867

21.576

104.965

         

Lasten

       

Apparaatskosten

88.365

111.887

23.522

96.737

– personele kosten

23.523

29.598

6.075

25.663

waarvan eigen personeel

21.171

23.958

2.787

waarvan externe inhuur

2.352

5.640

3.288

– materiële kosten

64.842

82.289

17.447

71.074

waarvan apparaat ICT

2.523

1.285

– 1.238

waarvan bijdrage aan SSO's

6.115

19.888

13.773

Afschrijvingskosten

6.028

5.728

– 300

4.777

– immaterieel

200

– 200

– materieel

5.828

5.728

– 100

4.777

Overige lasten

898

472

– 426

300

– dotaties voorzieningen

– rentelasten

898

472

– 426

264

– bijzondere lasten

37

Totaal lasten

95.291

118.087

22.796

101.814

         

Saldo van baten en lasten

– 1.220

– 1.220

3.151

De baten kunnen als volgt worden gespecificeerd (bedragen x 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Productgroepen

     

Basis

74.870

81.711

6.841

Basis+

7.138

5.577

– 1.561

Maatwerk

5.157

18.675

13.518

Werkelijk

7.335

9.178

1.843

Overige opbrengsten

791

1.693

902

Totaal

95.291

116.834

21.543

       

Vrijval voorzieningen

0

23

23

       

Rentebaten

0

10

10

       

Bijzondere baten

0

0

0

       

Totaal baten

95.291

116.867

21.576

Basis

De productgroep Basis is een afgesproken pakket producten en diensten dat wordt afgenomen waarvoor een vaste prijs per vaste verrekeneenheid wordt betaald. De prijs (p) en hoeveelheid (q) staan in principe gedurende het jaar vast. Bij substantiële wijzigingen in de dienstverlening zijn aanpassingen gedurende het jaar mogelijk.

De hogere omzet voor de basisdienstverlening komt enerzijds doordat FMH de dienst beveiliging heeft overgenomen van BZ. Anderzijds heeft FMH voor BZK en VenJ voor een beperkte periode te maken gehad met dubbele lasten, namelijk de kosten voor de dienstverlening in de Turfmarkt en de af te stoten panden (onder andere Schedeldoekshaven 100–200, Rijnstraat 8).

In de omzet van de basisdienstverlening is de tariefverlaging aan de opdrachtgevers van € 3,9 mln. verwerkt. Dit betreft het surplus van het eigen vermogen over 2012.

Basis+

De productgroep Basis+ heeft betrekking op producten en diensten waarvoor de opdrachtgever afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid een prijs per product/dienst betaalt. De prijs (p) staat gedurende het jaar vast, de hoeveelheid (q) is afhankelijk van de afname.

De lagere omzet voor Basis+ doet zich met name voor bij de producten verhuizingen standaard, catering en vervoer personen.

De lagere omzet op standaard verhuizingen komt doordat in 2013 met name complexe verhuizingen zijn uitgevoerd. Deze dienstverlening is onderdeel van maatwerk.

Maatwerk

Bij de productgroep maatwerk is zowel de prijs (p) als de hoeveelheid (q) afhankelijk van de afname/vraag.

In 2013 zijn omvangrijke projecten uitgevoerd. Dit betreft met name het afstoten van panden (o.a. BZK en VenJ), het nieuwe werken bij IenM en BZ maar ook de verhuizing van VWS naar de Hoftoren. De omvang van deze projecten was bij het opstellen van de ontwerpbegroting nog niet in te schatten en was fors hoger dan begroot.

Daarnaast is het aantal maatwerkaanvragen ten opzichte van 2012 toegenomen.

Werkelijke kosten

De werkelijke kosten hebben betrekking op de nutsvoorzieningen en de belastingen en heffingen.

De hogere omzet voor de werkelijke kosten komt door de ingebruikname van de Turfmarkt. FMH heeft, met de ingebruikname van het pand, de dienstverlening voor de nutsvoorzieningen van BZK en VenJ overgenomen.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten hebben betrekking op de specifieke DVA afspraken met de departementen, de werkzaamheden ten behoeve van aansluitingen en verkoop van auto’s.

Personele kosten

De toename van de personele kosten is een direct gevolg van de toename in vraag naar de facilitaire dienstverlening.

De toename van het eigen personeel is onder andere het gevolg van de aansluiting van de taakorganisaties van VenJ en de aansluiting van FIN voor het vervoer. Hiermee zijn ook de medewerkers overgekomen naar FMH.

De hogere externe inhuur komt met name door extra inzet die benodigd was om uitvoering te kunnen geven aan de omvangrijke maatwerkprojecten in 2013. Ook was er extra capaciteit benodigd zowel de Turfmarkt als de af te stoten panden van BZK en VenJ te faciliteren. Tevens is gebleken dat de ingebruikname van een nieuw pand in beginsel meer capaciteit vergt dan bestaande panden.

Materiële kosten

De materiële kosten omvatten de uitgaven voor huisvesting, communicatie, automatisering, kantoorkosten, adviesopdrachten en overige kosten ten behoeve van het apparaat. Daarnaast zijn de directe inkoopkosten voor de dienstverlening opgenomen onder de materiële kosten.

Bij de ontwerpbegroting is voor de bijdrage aan de SSO’s alleen rekening gehouden met de bijdrage ten behoeve van het apparaat van FMH. Echter de SSO’s zijn ook leveranciers voor de dienstverlening van FMH aan de departementen, zoals RBO voor de beveiliging en IPKD voor de koeriersdiensten (beiden bedrijfseenheden binnen De Werkmaatschappij). Deze kosten zijn wel meegenomen in de realisatiecijfers.

Het aandeel van de inkoopkosten in de materiële kosten bedraagt 88%.

Rentelasten en afschrijvingskosten

De rentelasten en afschrijvingslasten zijn lager dan begroot omdat de investeringen lager zijn dan gepland. Daarnaast is het rentepercentage lager dan begroot.

Resultaat

Het negatieve resultaat van € 1,2 mln. is het gevolg van de tariefverlaging van de basisdienstverlening met € 3,9 mln. om het surplus van het eigen vermogen ultimo 2013 op te heffen. Om het eigen vermogen op het maximum van 5% uit te laten komen moest FMH dus een negatief resultaat behalen van € 3,9 mln.

Het resultaat over 2013 (– € 1,2 mln.) is dus positiever dan verwacht (– € 3,9 mln.). Dit wordt met name veroorzaakt doordat FMH de toename in vraag naar facilitaire dienstverlening met beperkte extra middelen heeft kunnen uitvoeren. De indirecte kosten stijgen niet evenredig mee met de directe kosten voor de dienstverlening.

Balans per 31 december 2013

Balans per 31 december 2013 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2013

Balans 2012

Activa

   

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

24.828

24.033

– grond en gebouwen

– installaties en inventarissen

24.058

23.338

– overige materiële vaste activa

770

695

Voorraden

Debiteuren

3.520

3.014

Nog te ontvangen

7.052

3.417

Liquide middelen

7.391

22.853

Totaal activa

42.791

53.317

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

7.603

8.823

– exploitatiereserve

8.823

5.672

– onverdeeld resultaat

– 1.220

3.151

Voorzieningen

46

69

Leningen bij het MvF

15.540

19.458

Crediteuren

4.582

8.253

Nog te betalen

15.020

16.715

Totaal passiva

42.791

53.317

Materiële activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs, verminderd met afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening houdend met eventuele restwaarde. Deze afschrijving vindt lineair plaats.

De post debiteuren is als volgt te specificeren (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2013

31-12-2012

Debiteuren moederdepartement

1.615

1.971

Debiteuren overige departementen

1.895

848

Debiteuren overigen

10

195

 

3.520

3.014

Het saldo debiteuren betreft met name vorderingen op de departementen voor de geleverde dienstverlening. De toename bij overige departementen heeft met name betrekking op VenJ en betreft vooral facturen met een ouderdom van meer dan 90 dagen.

De post nog te ontvangen is als volgt samengesteld (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2013

31-12-2012

Vooruitbetaalde en vooruitontvangen facturen

851

176

Nog te factureren bedragen

5.453

1.499

Onderhanden werk

748

1.742

 

7.052

3.417

De toename in vooruitbetaalde en vooruitontvangen facturen heeft voornamelijk betrekking op een vordering op één leverancier. Dit bedrag zal in december 2014 voldaan worden. Daarnaast heeft FMH voor het pand Rijnstraat 8 de servicekosten voor het gehele jaar 2013 betaald. Dit pand is echter medio 2013 gesloten waardoor FMH nog een vordering heeft op de RVB i.o.

Het saldo nog te ontvangen van € 7,052 mln. bestaat uit € 2,032 mln. voor het moederdepartement, € 4,219 mln. voor overige departementen en € 0,801 mln. voor overigen.

De nog te factureren bedragen ultimo 2013 kunnen naar de volgende productgroepen worden gesplitst:

Productgroep

Nog te factureren

Basis

663

Basis+

1.443

Maatwerk

2.051

Werkelijk

1.182

Overige opbrengsten

114

Totaal

5.453

De toename ten opzichte van 2012 doet zich in elke productgroep voor.

Bij de basis+ dienstverlening betreft dit voornamelijk de dienst vervoer. De werkelijke kosten hebben betrekking op de periode oktober tot en met december. De toename bij maatwerk is met name het gevolg van een hogere omzet voor maatwerkopdrachten (€ 19 mln. in 2013 t.o.v. € 11 mln. in 2012).

Daarnaast is het onderhanden werk ten opzichte van 2012 afgenomen doordat er aan het einde van het jaar meer projecten zijn afgerond.

Liquide middelen

De rekening courant bij het Ministerie van Financiën per 31 december 2013 bedraagt € 7,4 mln. De daling van de liquide middelen is onder andere het gevolg van een toename in overlopende activa en afname in overlopende passiva.

Eigen vermogen

De Regeling Agentschappen stelt dat het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap gebonden is aan een maximum omvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar.

Het eigen vermogen komt uit op circa € 7,6 mln. en is € 2,4 mln. hoger dan de maximumomvang. FMH zal het surplus teruggeven aan de opdrachtgevers door middel van een tariefverlaging op de basisdienstverlening 2014.

Leningen bij het MvF

De leningen hebben betrekking op de overname van activa van de aansluitende departementen en de investeringen ten behoeve van het pand Turfmarkt.

De post crediteuren is als volgt samengesteld (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2013

31-12-2012

Crediteuren moederdepartement

1.002

1.227

Crediteuren overige departementen

276

760

Crediteuren overigen

3.304

6.266

 

4.582

8.253

Onder de crediteuren overig zijn de van de leveranciers ontvangen inkoopfacturen verantwoord.

De afname van het saldo crediteuren is het gevolg van een verbeterd betaalgedrag van FMH.

Nog te betalen (bedragen x 1.000)
 

31-12-2013

31-12-2012

Nog te ontvangen facturen

9.546

10.025

Aflossing Lening MvF komend boekjaar

3.919

5.201

Personele verplichtingen (vakantiegeld,-dagen, 13e maand e.d.)

1.528

1.456

Overige schulden

27

33

 

15.020

16.715

Het saldo nog te betalen van € 15,020 mln. bestaat uit € 11,099 mln. voor het moederdepartement, € 0,981 mln. voor overige departementen en € 2,94 mln. voor overigen.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over 2013 (bedragen x € 1.000)
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013 + stand depositorekeningen

11.235

22.853

11.618

2.

Totaal operationele kasstroom

6.028

– 3.738

– 9.766

 

Totaal investeringen (-/-)

– 6.510

– 7.626

– 1.116

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

1.103

1.103

3.

Totaal investeringskasstroom

– 6.510

– 6.523

– 13

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 6.028

– 5.201

827

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

6.510

– 6.510

4.

Totaal financieringskasstroom

482

– 5.201

– 5.683

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 + stand depositorekeningen (1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen €)

11.235

7.391

– 3.844

De investeringen in installaties en inventaris hebben vooral betrekking op de aanschaf van meubilair en audiovisuele middelen voor de Turfmarkt. Daarnaast heeft FMH in 2013 ook geïnvesteerd in meubilair en audiovisuele middelen voor de Koningskade en de Plesmanweg.

De investeringen in overige materiële vaste activa betreft voornamelijk de overname van dienstauto's van het Ministerie van Financiën en de aanschaf van nieuwe dienstauto's.

Doelmatigheidsindicatoren

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

realisatie1 2010

realisatie 2011

realisatie 2012

begroting 2013

realisatie 2013

Verloop tarieven basisdienstverlening

 

100

95,7

108

92,2

(norm 2011)

         

Omzet per produktgroep (pxq)

         

* Basis

34.918

68.076

78.943

74.870

81.711

* Basis+

2.255

7.262

6.428

7.138

5.577

* Maatwerk

1.086

6.224

11.100

5.157

18.675

* Werkelijk

6.392

8.031

7.584

7.335

9.178

* Overig

1.338

902

791

1.693

           

Saldo van baten en lasten (%)

4,0%

3,0%

3,0%

0,0%

– 1,0%

           

Personele kosten als % van de totale kosten

21,1%

23,6%

25,1%

 

25,0%

Materiële kosten als % van de totale kosten

68,1%

71,0%

69,8%

 

70,0%

           

Apparaatskosten (in €)

12.634

27.902

34.207

 

39.547

           

Kostenbesparing aanbestedingen (5%)

461

1.075

nvt

nvt

4FM (per 1 april 2012)

         
           

Klanttevredenheid

   

Tevreden

Tevreden

 

Medewerkerstevredenheid

   

Tevreden

Tevreden

 
           

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

284

351

380

361

1

Betreft alleen 4FM.

Algemeen

De realisatie 2010 en de begroting 2011 hebben betrekking op voormalig 4FM, waarvan 2010 voor een periode van 9 maanden.

Taakstellingen

Evenals de andere departementen en uitvoeringsorganisaties van het Rijk levert FMH een bijdrage aan de taakstelling van de departementen uit het regeerakkoord. Deze bestaat uit een generieke taakstelling van 6% op het eigen apparaat (2012 – 2015). Deze taakstelling is door FMH over 2013 ruimschoots gerealiseerd (norm: 1,5% op eigen apparaat). FMH heeft ten opzichte van 2012 een daling van de tarieven voor de basisdienstverlening gerealiseerd van 3,6%. Dit is inclusief de herijking en de tariefverlaging in 2013. De totale tariefdaling ten opzichte van 2011 voor de basisdienstverlening bedraagt 7,8%. Dit percentage is inclusief de besparingen op aanbestedingen.

De additionele taakstelling uit het regeerakkoord ligt bij de departementen en wordt ingevuld met een vermindering van taken dan wel versoberingen. FMH bekijkt samen met de opdrachtgevers wat de mogelijkheden zijn voor een versobering van het dienstverleningspakket. Dit wordt ook meegenomen bij nieuwe aanbestedingen.

Licence