Base description which applies to whole site

I Rechtmatigheid

Vanuit de mij bekende informatie zijn er geen fouten en geen onzekerheden met betrekking tot de comptabele rechtmatigheid of getrouwheid geconstateerd die de tolerantiegrenzen op het niveau van het begrotingsartikel, van het totaal van de saldibalans, van het totaal van de agentschappen gezamenlijk of van de gehele departementale verantwoordingsstaat overschrijden.

Bij DICTU, AgNL, DR en NVWA zijn fouten gemaakt op het gebied van (Europese) aanbesteding. Het management heeft hierover in de eigen bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag van het agentschap gerapporteerd.

Licence