Base description which applies to whole site

5. Financieel beeld op hoofdlijnen

Voor het jaar 2013 is sprake van een forse onderschrijding van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) van € 1,1 miljard ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2013. Bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher is het BKZ herijkt. Op dat moment was reeds sprake van een onderschrijding op het kader van circa € 1,1 miljard. Bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher zijn de uitgavenkaders herijkt. Voor het BKZ betekende dit een neerwaartse aanpassing met € 953 miljoen. Zonder deze herijking zou de onderschrijding van het BKZ € 2,1 miljard bedragen.

De forse onderschrijding kan met name worden verklaard door een meevallend beeld bij de Zvw (€ 1,5 miljard). In de langdurige zorg is sprake van een beperkte tegenvaller van per saldo circa € 0,2 miljard. Deze mutatie wordt grotendeels verklaard tegenvallers bij de zorg in natura. De daling van de Zvw-uitgaven wordt grotendeels verklaard door de lager dan geraamde uitgaven voor de geneesmiddelen (€ 1,1 miljard). Per saldo is in het jaarverslag 2012 en 2013 een totale bijstelling van de geneesmiddelen verwerkt van € 1,8 miljard. Deze mutaties tonen aan dat het beleid op het terrein van farmacie in de afgelopen jaren zeer succesvol is en in belangrijke mate bijdraagt aan beheerste zorguitgaven. Een overzicht van alle mutaties is opgenomen in het Financieel Beeld Zorg (FBZ).

Tabel Realisatie beleidsdoorlichtingen

Realisatie beleidsdoorlichtingen

Artikel

Realisatie

Toelichting

 

2011

2012

2013

 
         

1 Volksgezondheid

       

Letselpreventie

   

TK 32 772, nr. 2

Screeningsbeleid

     

Uitgesteld, ondergebracht in beleidsdoorlichting Ziektepreventie. Start 2014, afronding 2015.

Euthanasiewet

 

 

TK 31 036, nr. 6

Wet medisch -wetenschappelijk onderzoek

 

 

TK 30 486, nr. 5

         

2 Curatieve zorg

       

IBO Universitair Medische Centra

 

 

TK 33 278, nr. 1

Taskforce beheersing zorguitgaven

 

 

TK 29 689, nr. 395

         

3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg

       

Indicatiestelling

   

TK 30 597, nr. 186

Subsidiesystematiek PGO-organisaties

   

TK 29 214, nr. 59

Stagefonds

   

TK 29 282, nr. 111

IBO gehandicaptenzorg

     

Dit IBO is door het kabinet gestaakt vanwege een substantiële samenhang met voorgenomen maatregelen uit het regeerakkoord.

         

4 Zorgbreed beleid

       
         

5 Jeugd

       
         

6 Sport en bewegen

       

Uitvoering Sportbeleid

   

TK 32 772, nr. 1

         

7 Oorlogsgetroffenen en Herinneringen WO II

       
         

8 Tegemoetkoming specifieke kosten

       
Tabel Garantie en achterborgstellingen

Artikel

Omschrijving

uitstaand 2012

verleend

vervallen

uitstaand 2013

plafond 2013

totaal plafond

2

Voorzieningen t.b.v. De Hoogstraat

13.114

   

13.114

 

13.114

2

Voorzieningen t.b.v. ziekenhuizen

969.230

13.567

45.997

936.800

 

936.800

3

Voorzieningen t.b.v. verpleeghuizen

69.359

480

6.117

63.721

 

63.721

3

Voorzieningen t.b.v. psychiatrische instellingen

78.874

 

78.874

 

78.874

3

Voorzieningen t.b.v. zwakzinnigeninrichtingen

67.943

 

2.579

65.364

 

65.364

3

Voorzieningen t.b.v. overige instellingen

3.979

   

3.979

 

3.979

3

Voorzieningen t.b.v. instellingen gehandicapten

60.776

853

1.515

60.114

 

60.114

3

Voorzieningen t.b.v. zwakzinnigeninrichtingen

23.248

 

990

22.258

 

22.258

3

Voorzieningen t.b.v. instellingen gehandicapten

273.406

1.701

21.088

254.019

 

254.019

2

Voorzieningen t.b.v. ziekenhuizen

727

   

727

 

727

3

Niet sedentaire personen

3.396

   

3.396

 

3.396

 

TOTAAL

1.564.052

16.601

78.285

1.502.367

0

1.502.367

De «Rijksgarantieregeling» is de verzamelnaam voor drie aparte regelingen: de «garantieregeling inrichtingen voor gezondheidszorg 1958», de «Rijksregeling Dagverblijven voor gehandicapten inzake erkenning, subsidiering, verlening van garanties en toezicht» uit 1971 en de «Rijksregeling Gezinsvervangende Tehuizen voor gehandicapten» ook uit 1971. Deze Rijksgarantieregeling is gesloten voor nieuwe gevallen, de laatste rijksgegarandeerde lening loopt evenwel pas af in 2043. Het monitoren van de instellingen aan wie een rijksgarantie verstrekt is, alsmede van de leningen (bijv. renteherziening), is door VWS via een contract van 17 december 2003 overgedragen aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Op basis van dat contract brengt het WFZ jaarlijks een door de accountant goedgekeurde verantwoordingsrapportage uit aan VWS.

De betreffende regelingen dateren uit een tijd dat de overheid een expliciete (plannings) verantwoordelijkheid had voor bouw en spreiding van intramurale zorgvoorzieningen. De financiering via institutionele beleggers, en in latere jaren door banken, van investeringen in vastgoed werd vanzelfsprekend vergemakkelijkt door de afgegeven garanties.

Reguliere en vervroegde aflossing zorgen voor een jaarlijkse vermindering van de uitstaande garanties. Tegelijkertijd is er ook sprake van herfinanciering van lopende garanties (opgenomen onder verleend). Het oorspronkelijke met de leningen gemoeide garantiebedrag is eind 2013 € 1.502,4 miljoen. Het feitelijke risico van de uitstaande garanties is gedaald tot € 672,2 miljoen, dat is een afname van € 77,4 miljoen ten opzichte van 2012 (zie ook de toelichting op de garantieverplichtingen in het onderdeel Saldibalans van dit jaarverslag). Gegevens over resterende garantie en nog resterende looptijd zijn op individueel instellingsniveau beschikbaar en zijn aan de Tweede Kamer beschikbaar gesteld in het kader van de beantwoording van schriftelijke vragen bij de tweede suppletoire wet 2013 (TK 33 805 XVI, nr. 3 en bijlage bij TK 33 805 XVI, nr. 3).

overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (x € 1.000)

Artikel

omschrijving

uitgaven 2012

ontvangsten 2012

saldo 2012

uitgaven 2013

ontvangsten 2013

saldo 2013

3

Voorzieningen t.b.v. instellingen gehandicapten

1.723

10.998

 

TOTAAL

1.723

10.998

overzicht achterborgstellingen (x € 1.000)

omschrijving

saldo 2012

saldo 2013

achterborginstellingen

8.915

8.947

bufferkapitaal

   

obligo

512,7

529,4

Licence