Base description which applies to whole site

6.2.2 Activa

6.2.2.1 Begrotingsuitgaven € 5.718.449

Grondslag

De begrotingsuitgaven van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de Rekening. Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening van het fonds welke Rekening als verantwoordingsstaat bij de financiële verantwoording behoort.

6.2.2.2 Extra-comptabele vorderingen € 302.887

De cijfers

Tabel 1 geeft een nadere detaillering in aantallen en openstaande bedragen per 31 december 2015 verdeeld naar ouderdom. Daarnaast is een meerjarig historisch perspectief gegeven door de jaren 2013 en 2014 te vermelden.

Tabel 1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x € 1.000)

Openstaand

2015

2014

2013

 

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

posten ≤ 1 jaar

25

20.163

30

356.058

20

74.175

posten > 1 jaar

10

282.724

15

150.662

15

191.336

Totaal

35

302.887

45

506.720

35

265.511

Toelichting

De extra-comptabele vorderingen zijn deels direct opeisbaar. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen of op termijn opeisbare vorderingen, is dat expliciet vermeld.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op het ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam staat een vordering open van ruim € 5 miljoen met betrekking tot de ontsluitingsweg Science Park naar de op- en afrit S113. Ook op de gemeente Zoeterwoude staat een vordering open van ruim € 5 miljoen betreffende de aanleg en inpassing A4. Naar verwachting worden beide bedragen in 2016 ontvangen.

Artikel 13 Spoorwegen

Op 1 juli 2009 is de Vervoerconcessie voor het hogesnelheidsnet ingegaan en vanaf 1 januari 2015 is het vervoer over het hogesnelheidsnet geïntegreerd in de Vervoerconcessie voor het hoofdrailnet.

In het Memorandum van Overeenstemming (2008), het Onderhandelakkoord (2012) en de Uitvoeringsovereenkomst bij de Vervoerconcessie 2015–2025 (2014) tussen de Staat, HSA Beheer en NS is vastgelegd dat HSA Beheer van de concessievergoeding HSL-Zuid over de periode 1 juli 2009 tot en met 31 december 2014 € 120 miljoen (prijspeil 2010) betaalt in de jaren tot en met 2014 en dat NS garant staat voor de betaling van de uitgestelde concessievergoeding vanaf 2015. De uitgestelde concessievergoeding HSL-Zuid wordt in gelijke termijnen betaald in de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2024, waarbij over het uitgestelde deel van de betalingen 3,027% rente wordt vergoed.

Op 31 december 2014 bedroeg de vordering van de Staat op HSA Beheer € 341,2 miljoen, waarbij nog geen rekening was gehouden met de afrekeningen over de jaren 2013 en 2014 voor niet-verschuldigde treinpaden. In 2015 is het bedrag voor niet verschuldigde treinpaden voor de jaren 2013 en 2014 vastgesteld op € 29,8 miljoen waardoor de uitgestelde concessievergoeding tot en met 2014 uitkomt op € 311,4 miljoen.

HSA is begin 2015 ontbonden. NS garandeert jegens de Staat de volledige nakoming van alle betalingsverplichtingen van HSA jegens de Staat en jegens ProRail uit hoofde van de afgesproken betalingsregelingen.

NS heeft van deze vordering in 2015 1/9,5-deel betaald aan de Staat (€ 32,8 miljoen) plus 3,027% rente over 2015 (€ 8,6 miljoen). De openstaande vordering op NS bedraagt ultimo 2015 derhalve € 278,6 miljoen.

6.2.2.3 Deelnemingen € 1.714.477

Grondslag

De verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke ondernemingen en nationale instellingen zijn, conform de RDB, tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd.

De cijfers

Tabel 2 geeft de deelnemingen weer per privaatrechtelijke onderneming of nationale instelling.

Tabel 2: Deelnemingen (x € 1.000)

Naam

Bedrag

Railinfratrust B.V.

1.714.477

Totaal

1.714.477

Toelichting

In 2015 is het aandelenbezit in Railinfratrust B.V. ongewijzigd gebleven en bestaat uit 44 aandelen met een nominale waarde van elk € 450,00.

6.2.2.4 Voorschotten € 1.645.493

Grondslag

De voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan en gaat voornamelijk om subsidies en bijdragen.

De cijfers

Tabel 3 geeft een nadere detaillering in aantallen en openstaande bedragen per 31 december 2015 verdeeld naar ouderdom. Daarnaast is een meerjarig historisch perspectief gegeven door de jaren 2013 en 2014 te vermelden.

Tabel 3: Voorschotten (bedragen x € 1.000)

Openstaand

2015

2014

2013

 

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

posten ≤ 1 jaar

115

866.032

100

1.000.806

190

895.071

posten > 1 jaar

130

779.461

190

811.207

495

1.151.897

Totaal

245

1.645.493

290

1.812.013

685

2.046.968

Tabel 4 verstrekt informatie over de in 2015 afgerekende voorschotten.

Tabel 4: Afgerekende voorschotten (x € 1.000)

Stand per 1 januari 2015

 

1.812.013

In 2015 vastgelegde voorschotten

 

1.031.015

   

2.843.028

     

In 2015 afgerekende voorschotten

 

– 1.197.535

     

Verdeeld naar ontstaansjaar:

   

• 2013 en eerder

– 122.201

 

• 2014

– 911.854

 

• 2015

– 163.480

 

Openstaand per 31 december 2015

 

1.645.493

Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op het gebied van de droge infrastructuur zijn voorschotten verstrekt aan ProRail waarvan circa € 30 miljoen openstaat voor de spoortraverse Nijverdal. Ook staat bij de provincie Zuid-Holland, voor de ongelijksvloerse kruisingen N57–N218 te Brielle, € 9 miljoen aan voorschotten open welke vermoedelijk in 2016 worden afgewikkeld.

Artikel 13 Spoorwegen

Van de aan ProRail betaalde vergoedingen staat eind 2015 nog voor ruim € 289 miljoen aan voorschotten open ten behoeve van het onderhoud van het landelijke spoorwegennet op basis van afspraken opgenomen in het Beheerplan van ProRail. De openstaande voorschotten worden na ontvangst van de controleverklaring vastgesteld en afgerekend.

Bij ProRail en een aantal gemeenten zijn diverse aanlegprojecten voor personen- en goederenvervoer, zoals opgenomen in het MIRT-projectenboek, gefinancierd. In dit kader staat eind 2015 nog voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 744 miljoen aan voorschotten open waarvan de afwikkeling in de jaren 2016/2022 plaatsvindt.

Aan ProRail zijn diverse voorschotten verstrekt waarvan eind 2015 nog voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 31 miljoen openstaat voor onder andere planstudies ten behoeve aanlegprojecten voor de personen- en goedereninfrastructuur. De verwachting is dat de voorschotten in de jaren 2016/2021 worden afgerekend.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

In het kader van onder andere het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) is een pakket van maatregelen getroffen welke zijn gericht op de verbetering van de bereikbaarheid in het algemeen en de Randstad in het bijzonder. Daartoe zijn aan kaderwetgebieden subsidies verstrekt. Eind 2015 staat nog voor een gezamenlijk bedrag van circa € 90 miljoen aan voorschotten open. Dit betreft onder andere diverse provincies (ruim € 21 miljoen), Stadsgewest Haaglanden (ruim € 53 miljoen), het Bestuur regio Utrecht (ruim € 6 miljoen) en de Stadsregio Rotterdam (circa € 5 miljoen).

Deze subsidies worden aan verkeer- en vervoerprojecten besteed en moeten voldoen aan de door de regionale partijen vastgestelde criteria die worden gebruikt bij de prioriteitenstelling. Afwikkeling wordt verwacht in 2016/2021.

Aan ProRail zijn voor diverse planstudies van het Programma Noord Nederland, waaronder het aanlegproject Leeuwarden Werpsterhoek, voorschotten verstrekt waarvan eind 2015 nog circa € 8 miljoen openstaat. Afwikkeling wordt verwacht in 2016/2017.

Voor het uitvoeren van decentrale projecten voor regiospecifieke oplossingen ter verbetering van de bereikbaarheid conform het RSP-convenant Rijk-Regio zijn aan het samenwerkingsverband Noord Nederland gelden verstrekt, waarvan eind 2015 circa € 333 miljoen aan voorschotten openstaat. De afwikkeling wordt verwacht in 2021.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Bij lagere overheden staan voorschotten open van ruim € 5 miljoen voor de verbetering van de bereikbaarheid binnenhavens ten behoeve van de binnenvaart waarvan de afwikkeling in 2016/2017 zal plaatsvinden.

Een verstrekt voorschot aan de provincie Noord Holland van ruim € 10 miljoen staat open voor het project «Vaart in de Zaan» betreffende de verbreding van de Wilhelminasluis, de Wilhelminabrug, de Beatrixbrug en de Zaanbrug voor het beter bevaarbaar maken van de Zaan. Afwikkeling wordt verwacht in 2016.

De provincie Friesland heeft een subsidie ontvangen voor het project realisatie brug Burgum/bochtafsnijding PMK. Ultimo 2015 staat nog € 26 miljoen open. De afwikkeling zal in 2016 plaatsvinden. Op de provincie Groningen staat circa € 39 miljoen aan voorschotten open voor de vervanging van de Noordzeebrug, een nieuwe hoge wegbrug bij Zuidhorn en brug Dorkwerd. Afwikkeling wordt verwacht in 2016.

Artikel 17 Mega projecten Infrastructuur en Milieu

In het kader het project Mainportontwikkeling Rotterdam staan voorschotten open van circa € 14 miljoen. Zo zijn ten behoeve van de stimuleringsregeling Voordelta aan de provincies Zeeland en Zuid-Holland voorschotten verstrekt van € 12 miljoen ter stimulering en versterking van de sector recreatie en toerisme. Deze worden in 2016/2018 afgewikkeld.

Aan ProRail zijn voor het verrichten van planstudies European Rail Traffic Management System (ERTMS) voorschotten verstrekt waarvan circa € 16 miljoen openstaat. Afwikkeling wordt verwacht in 2017.

6.2.2.5 Tegenrekeningen € 15.871.419

Grondslag

Voor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt. Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.

6.2.2.6 Sluitrekening IenM (XII) € 207.606

Grondslag

Deze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Hoofdstuk XII), omdat géén gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.

Licence