Base description which applies to whole site

Bijlage 1. Artikel 13 Spoorwegen

In deze bijlage worden aanvullende gegevens opgenomen die betrekking hebben op de betaling van subsidies aan ProRail en de besteding ervan door ProRail. Deze spoorbijlage is onderdeel van de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 16) waarin een pakket maatregelen is genoemd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken. Specifiek voor de verantwoording voor artikel 13 Spoorwegen gaat het om de volgende aanvullende gegevens:

  • A. Een overzichtstabel waarin per begrotingsnota de mutaties tussen ontwerpbegroting en de realisatie worden gespecificeerd en toegelicht (kabinetsreactie op aanbeveling 15, laatste bullet).

  • B. Aansluiting tussen de uitgaven op artikel 13 van het Infrastructuurfonds (de betalingen door IenM aan ProRail) en de totale ontvangsten en bestedingen van ProRail (kabinetsreactie op aanbeveling 14, zevende bullet).

  • C. Een specificatie van de financiële gegevens inzake de bestedingen door ProRail (kabinetsreactie op aanbeveling 14, zesde bullet).

  • D. Daarnaast wordt onderdeel D, apparaat ProRail, toegevoegd ter invulling van het monitoren van de apparaattaakstelling uit het Regeerakkoord.

Onderdeel A – overzichtstabel mutaties artikel 13 Spoorwegen

Overzicht mutaties per begrotingsnota

13.02

13.03

13.04

13.07

13.08

13.09

Totaal

Ontwerpbegroting 2015

1.240.257

952.335

147.026

48.397

– 134

– 232.720

2.155.161

               

Overheveling van/naar begroting HXII

– 6.609

– 29.607

22.506

     

– 13.710

Overheveling van/naar andere artikelen IF

           

0

Overheveling binnen artikel

           

0

Desalderingen binnen artikel

 

5.540

   

28.006

– 33.546

0

Kasschuif met eerdere jaren

30.152

81.616

14.591

1

7.770

– 2.624

131.506

Mutaties voorjaarsnota 2015

23.543

57.549

37.097

1

35.776

– 36.170

117.796

               

Stand eerste suppletoire wet 2015

1.263.800

1.009.884

184.123

48.398

35.642

– 268.890

2.272.957

               

Overheveling van/naar begroting HXII

       

8.653

 

8.653

Overheveling van/naar andere artikelen IF

273

– 14.269

– 2.500

– 83

 

– 16.579

Overheveling binnen artikel

– 17.768

31.552

 

509

– 14.293

 

0

Desalderingen binnen artikel

       

466

– 466

0

Kasschuif met latere jaren

– 18.100

– 233.335

– 13.500

– 8.109

65.478

– 207.566

Mutaties miljoenennota 2016

– 35.595

– 216.052

– 16.000

509

– 13.366

65.012

– 215.492

               

Overheveling van/naar begroting HXII

90

– 2.881

       

– 2.791

Overheveling van/naar andere artikelen IF

454

666

       

1.120

Overheveling binnen artikel

 

3.633

   

– 3.633

 

0

Desalderingen binnen artikel

 

1.867

   

35.090

– 36.957

0

Kasschuif met latere jaren

– 4.353

– 170.511

– 11.936

– 53.733

– 1.045

– 241.578

Mutaties najaarsnota 2015

– 3.809

– 167.226

– 11.936

0

– 22.276

– 38.002

– 243.249

               

Stand tweede suppletoire wet 2015

1.224.396

626.606

156.187

48.907

0

– 241.880

1.814.216

               

Overheveling van/naar begroting HXII

936

198

       

1.134

Overheveling van/naar andere artikelen IF

           

0

Overheveling binnen artikel

– 900

– 151

   

1.051

 

0

Desalderingen binnen artikel

 

22

   

– 22

0

Kasschuif met latere jaren

1.090

– 1.638

– 23.902

– 31.766

– 1.051

1.050

– 56.217

Slotwetmutaties 2015

1.126

– 1.569

– 23.902

– 31.766

0

1.028

– 55.083

               

Realisatie 2015

1.225.522

625.037

132.285

17.141

0

– 240.852

1.759.133

(1) Overhevelingen van/naar begroting HXII

Per saldo is er € 7 miljoen uit IF artikel 13 overgeheveld naar begroting HXII. Het betreft hier enerzijds de compensatie door Financiën van de belastingaanpassingen beschikbaarheids-vergoeding HSL-Zuid (+ € 23 miljoen) en de prijscompensatie (+ € 9 miljoen) en anderzijds de overhevelingen naar de BDU (– € 25 miljoen), naar de pilot ERTMS (– € 11 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (– € 3 miljoen).

(2) Overheveling naar andere artikelen IF

Per saldo is er € 15 miljoen uit IF artikel 13 overgeheveld naar andere artikelen op het IF. Deze overhevelingen hebben voornamelijk betrekking op de geluidsmaatregelen HSL-Zuid (– € 17 miljoen).

(3) Overhevelingen binnen artikel 13

In totaal is er € 35 miljoen overgeheveld naar aanlegprojecten vanuit de investeringsruimte en beheer, onderhoud en vervanging. Het betreft hier met name NSP-Utrecht (€ 21 miljoen), NaNov (€ 6 miljoen), ATB-Vv (€ 6 miljoen) en NSP-Breda (€ 5 miljoen).

(4) Desalderingen binnen artikel 13

In totaal is er € 71 miljoen gedesaldeerd in de uitgaven en ontvangsten opgenomen. Dit betreft voornamelijk de terugbetaling door ProRail op de vaststelling van de subsidie voor onderhoud en kapitaallasten over 2013 en 2014 (€ 57 miljoen), afrekeningen met ProRail inzake aanlegprojecten (€ 6 miljoen) en de prestatieboetes over 2013 en 2014 (€ 6 miljoen).

(5) Kasschuiven met andere jaren

Per saldo is er € 374 miljoen uit 2015 geschoven met eerdere en latere jaren:

  • * Aanlegprojecten: € 324 miljoen (zie projectoverzichten)

  • * Investeringsruimte: € 55 miljoen (afrekeningen BOV subsidie 2013 en 2014)

  • * Beschikbaarheidsverg. HSL-Zuid: € 35 miljoen (rente- en belastingaanpassingen naar 2016)

  • * Rente en aflossing: € 32 miljoen (compensatie schuldreductie naar 2016)

  • * Beheer, onderhoud en vervanging: – € 9 miljoen (saldo actieplan groei op het spoor 2014)

  • * Ontvangsten: – € 63 miljoen (betaaldatum HSL-heffing naar 1 feb. 2016)

Voor uitgebreide toelichtingen op de individuele mutaties wordt verwezen naar de desbetreffende begrotingsnota’s en projectoverzichten.

Onderdeel B – aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail

Onderdeel C – specificatie bestedingen ProRail

Onderstaand zijn de specificaties opgenomen van de bestedingen door ProRail zoals opgenomen in het overzicht bij onderdeel B. Deze gegevens zijn ontleend aan de voorlopige jaarcijfers ten behoeve van de concept jaarrekening 2015 van ProRail. De concept jaarrekening is nog niet vastgesteld door de RvC en de aandeelhouder. De vastgestelde jaarrekening van ProRail wordt nagezonden aan de Tweede Kamer.

Bestedingen ProRail (excl. BTW)

2015

2014

mutatie

Uitbesteed werk nieuwbouwprojecten

694

832

– 138

Uitbesteed werk beheer, onderhoud en vervangingen

893

972

– 79

Apparaatskosten

399

412

– 13

Financiële baten en lasten

12

11

1

Bestedingen door ProRail

1.998

2.227

– 229

Nog te besteden c.q. te verrekenen

76

4

72

Ontvangen door ProRail

2.074

2.231

– 157

Uitbesteed werk nieuwbouwprojecten

2015

2014

mutatie

MIRT-projecten

482

627

– 145

Omgevingswerken en FENS

304

292

12

Doorbelaste apparaatskosten

– 92

– 87

– 5

Totaal

694

832

– 138

Uitbesteed werk beheer, onderhoud en vervangingen

2015

2014

mutatie

Grootschalig onderhoud

137

116

21

Kleinschalig onderhoud

265

281

– 16

Onderhoud transfer

69

64

5

Onderhoud Betuweroute

19

35

– 16

Beheer en calamiteiten

152

161

– 9

Verkenning en innovatie

9

2

7

Beheer en onderhoud

651

659

– 8

       

Bovenbouwvernieuwingen

112

118

– 6

Vervanging overige systemen

165

230

– 65

Doorbelaste apparaatskosten

– 35

– 35

0

Vervangingen

242

313

– 71

       

Totaal

893

972

– 79

Apparaatskosten

2015

2014

mutatie

Lonen, sociale lasten en overige personeelskosten

304

301

3

Externe dienstverlening (incl. inhuur)

43

43

0

Huisvestingskosten

52

68

– 16

Totaal

399

412

– 13

Financiële baten en lasten

2015

2014

mutatie

Rentebaten- en lasten

12

11

1

Aflossing leningen

0

0

0

Totaal

12

11

1

Nog te besteden, te verrekenen en te egaliseren

2015

2014

mutatie

Vooruitontvangen bijdragen rijksoverheid

116

154

– 38

Vooruitontvangen bijdragen omgevingswerken

177

175

2

Nog af te rekenen bijdragen rijksoverheid

144

49

95

Nog te egaliseren bedragen

220

191

29

Voorzieningen en reserves

27

34

– 7

Werkkapitaal (saldo schulden/vorderingen)

5

10

– 5

Liquide middelen

689

613

76

Onderdeel D – apparaat ProRail

In het Regeerakkoord (Rutte I en II) is een taakstelling op de apparaatskosten afgesproken. Voor ProRail gaat het om € 57,975 miljoen structureel vanaf 2018. ProRail vult deze taakstelling in door te besparen op huisvestingskosten en een FTE-reductie van ca. 600 FTE in de periode 2013–2018.

FTE's ProRail ultimo jaar

2014

2015

2016

2017

2018

FTE's ProRail per ultimo 2011

4.421

4.421

4.421

4.421

4.421

Overdracht reisinformatie NS

– 236

– 236

– 236

– 236

– 236

Insourcing en uitbreiding *)

93

273

273

273

273

Baseline-formatie

4.278

4.458

4.458

4.458

4.458

Invulling taakstelling

– 225

– 339

– 507

– 553

– 563

Doelstelling

4.053

4.119

3.951

3.905

3.895

           

Bezetting

3.983

4.025

     

Vacatures

52

134

     

Formatie

4.035

4.159

     
           

Afwijking van doelstelling

– 18

40

     

Per eind 2015 is er sprake van 40 «boventalligen». De verwachting is dat dit aantal in 2016 wordt teruggedrongen tot ca. 10.

*) Insourcing personeel Keyrail (Betuweroute), insourcing personeel Nedtrain (niet centraal bediende gebieden), insourcing personeel NS (lokaal plan), Programma ERTMS, verkeersleiding Tweede Maasvlakte, verkeersleiding derde spoor en grensdisponent, cameratoezicht en meldkamer politie, uitwerking besparingsmaatregelen BOV.

Apparaatskosten ProRail 2015 (x € mln):

Realisatie

Begroting

Apparaatskosten jaarrekening ProRail 2015

399

399

Doorbelast aan investeringen en financiering vanuit derden

– 127

– 120

Gefinancierd vanuit BOV-subsidie, excl. BTW

272

279

Compensatie BTW

57

59

Gefinancierd vanuit BOV-subsidie, incl. BTW

329

338

Licence