Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. OVERZICHT RIJKSUITGAVEN CARIBISCH NEDERLAND

Ministerie

Artikelonderdeel

Instrument

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

IV Koninkrijksrelaties

Artikel 1 Waarborgfunctie

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

       
 

Artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

 

72

322

2.292

 
   

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

     

4.008

   

Bijdrage aan medeoverheden

     

2.850

   

Subsidies

     

48

VI Veiligheid en Justitie

Artikel 31 Nationale Politie

Bijdrage aan medeoverheden

0

18.193

20.536

21.348

 

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties en medeoverheden

4.886

4.829

5.107

5.658

 

Artikel 34 Sanctietoepassing

Bijdrage aan agentschappen

10.506

9.790

8.444

12.023

   

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

533

803

940

1.035

 

Artikel 35 Jeugd

Bijdrage aan medeoverheden

718

685

880

1.348

VII Binnenlandse Zaken

Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

569

422

0

0

 

Artikel 6 Dienstverlenende overheid

Bijdrage aan agentschappen

1.254

1.180

1.430

1.148

 

Artikel 7 Arbeidszaken overheid

Inkomensoverdracht

810

810

810

896

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 1 Primair Onderwijs

Bekostiging

11.641

11.949

11.481

14.558

   

Subsidies

308

504

437

456

 

Artikel 3 Voortgezet onderwijs

Bekostiging

12.967

13.065

13.403

15.741

 

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Bekostiging

3.019

3.801

4.313

6.600

   

Subsidies

   

200

342

   

Opdrachten

   

3.545

12.354

   

Bijdragen aan medeoverheden

3.206

3.788

1.000

920

 

Artikel 9 Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid

Subsidies

2.280

2.268

2.353

2.308

 

Artikel 11 Studiefinanciering

Inkomensoverdracht

1.868

2.809

2.129

3.013

 

Artikel 14 Cultuur

Bijdragen aan (inteer)nationale organisaties

41

50

50

0

 

Artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Subsidies

2.500

2.500

2.500

0

   

Bekostiging

     

2.500

 

Artikel 25 Emancipatie

Subsidies

80

106

156

174

IX Financiën

Artikel 1 Belastingen

Apparaatsuitgaven

10.933

21.477

13.211

17.897

 

Artikel 2 Financiële markten

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

1.269

1.195

1.188

1.010

X Defensie

 

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

       

XII Infrastructuur en Milieu

Artikel 12 Ruimtelijke Ontwikkeling

Bijdragen aan medeoverheden

12.300

     
 

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

Opdrachten

       
   

Bijdragen aan medeoverheden

 

1.500

4.168

5.733

 

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Opdrachten

     

2.202

 

Artikel 17 Luchtvaart

 

515

2.388

   
   

Opdrachten

   

510

365

   

Bijdragen agentschappen

   

10.000

12.010

 

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Opdrachten

100

160

160

125

 

Artikel 21 Duurzaamheid

Opdrachten

   

3.697

417

 

Artikel 22 Externe Veiligheid en Risico's

Opdrachten

   

39

0

 

Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Bijdragen agentschappen

650

640

610

1.335

 

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Bijdragen agentschappen

885

770

795

770

 

Artikel 26 Bijdrage aan Investeringsfondsen

 

700

770

770

 
   

Bijdragen Infrastructuurfonds

       
   

Bijdragen Deltafonds

       
 

Artikel 97 Algemeen departement

 

100

50

   

XIII Economische Zaken

Artikel 11 Goed functionerende economie en markten

Opdrachten

58

42

0

125

   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

878

823

725

725

 

Artikel 12 Een sterk innovatievermogen

Bijdragen organisaties

60

     
 

Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat

Subsidies

0

44

81

69

 

Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Subsidies

1.300

3.160

6.807

17.108

 

Artikel 16 Concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketens

Opdrachten

40

     
 

Artikel 18 Natuur en regio

Opdrachten

505

1.113

980

686

   

Bijdragen aan medeoverheden

   

579

1.313

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale werkvoorziening

Inkomensoverdrachten

1.154

958

1.249

1.901

 

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Inkomensoverdrachten

562

592

616

711

 

Artikel 5 Werkloosheid

Inkomensoverdrachten

79

46

3

25

 

Artikel 6 Ziekte en Zwangerschap

Inkomensoverdrachten

1.685

2.471

2.530

3.252

 

Artikel 7 Kinderopvang

Opdrachten

     

1.000

 

Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Inkomensoverdrachten

15.480

15.537

15.254

18.503

 

Artikel 9 Nabestaanden

Inkomensoverdrachten

869

814

863

1.123

 

Artikel 98 Algemeen

Inkomensoverdrachten

2.490

2.626

2.675

3.295

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1 Volksgezondheid

Subsidies

166

397

1.240

1.124

 

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Bekostiging

89.218

92.580

87.618

106.717

 

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Personeel/materieel

   

8.858

10.518

XVIII Wonen en Rijksdienst

Artikel 2 Woonomgeving en Bouw

Subsidies

1.000

1.680

80

600

   

Opdrachten

     

124

Totaal

   

200.254

229.707

247.312

319.987

Licence