Base description which applies to whole site

2.2 Budgettaire gevolgen

Functionele uitgaven van de Koning (bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Verplichtingen

26.735

27.041

27.025

26.833

27.554

26.826

728

Uitgaven

26.735

27.041

27.025

26.833

27.554

26.826

728

Ontvangsten

824

301

293

65

0

0

0

Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting is er een verschil bij de uitgaven. De hogere uitgaven zijn het saldo van de loon- en prijsbijstelling, de eindafrekening over 2014, de overheveling naar Defensie van het budget voor de Groene Draeck en de budgettaire compensatie voor de uitvoering van de loonruimteovereenkomst publieke sector. In de eerste en tweede suppletoire begroting van de Koning 2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 210 I, nr. 1 en 2 en Kamerstukken II, 2015–2016, 34 350 I, nr. 1 en 2) zijn deze mutaties uitgebreid toegelicht.

Onderstaande tabel maakt het verloop van de verschillende onderdelen binnen dit begrotingsartikel inzichtelijk. De realisatie betreft de gegevens zoals deze door de Dienst van het Koninklijk Huis zijn verantwoord in de eindafrekening over 2015. Om een volledig inzicht te geven in de uitputting worden deze gegevens afgezet tegen het geautoriseerde budget inclusief de suppletoire begrotingsmutaties. Zoals in de leeswijzer is gemeld, betreffen deze bedragen niet de begrotingsbelasting van de begroting van de Koning in 2015.

Functionele uitgaven van de Koning 2015 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

(1)

Geautoriseerde budget

(2)

Verschil

(1)–(2)

Personeel Dienst van het Koninklijk Huis

16.318

17.278

– 960

Materieel Dienst van het Koninklijk Huis

9.689

9.013

676

Materiële uitgaven faunabeheer

285

290

– 5

Uitgaven voor luchtvaartuigen

632

893

– 261

Bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk

106

80

26

Subtotaal

27.030

27.554

– 524

Budgettaire verwerking eindafrekening 2014

   

500

Totaal

   

– 24

Indien rekening wordt gehouden met de budgettaire verwerking van de reeds in het jaarverslag van de Koning 2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 200 I, nr. 1) vermelde eindafrekening van de Dienst van het Koninklijk Huis over 2014, later de functionele uitgaven over 2015 per saldo een onderuitputting zien van € 24.000. De budgettaire compensatie van € 500.000 voor de eindafrekening 2014 heeft plaatsgevonden bij tweede suppletoire begroting van de Koning 2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 350 I, nr. 1 en 2). Deze uitgaven werden reeds in 2014 gerealiseerd. De eindafrekening over 2015 zal leiden tot een ontvangst van € 24.000 op de begroting van de Koning in 2016, die bij de eerste suppletoire begroting zal worden verwerkt.

Per onderdeel van de functionele uitgaven wordt een nadere toelichting gegeven.

Personeel Dienst van het Koninklijk Huis

Deze personeelsuitgaven hebben betrekking op 246 fte; dit is exclusief 15 post-actieven. Tevens is dit exclusief de personeelsleden die worden betaald uit de B-component. De uitgaven voor actief personeel betreffen de personeelsinzet ten behoeve van o.a. het departement van de hofmaarschalk, het Koninklijk Huisarchief, het Koninklijk Staldepartement (chauffeurs/monteurs, koetsiers en onderhoudspersoneel) en de personeelsinzet voor de facilitaire functies voor de in de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis aangewezen paleizen (paleis Huis ten Bosch, paleis Noordeinde en het Koninklijk Paleis te Amsterdam). De lagere personele uitgaven zijn het gevolg van een lagere personeelsbezetting door het aanhouden van vacatures. Dit is onder meer opgevangen door inhuur en uitbesteding.

Materieel Dienst van het Koninklijk Huis

De materiële uitgaven hebben betrekking op de instandhouding van het rijtuigenpark (auto’s, paarden en rijtuigen) en de gebruikskosten voor de eerder genoemde paleizen (inclusief de verwarming en verlichting voor de drie hiervoor genoemde locaties). Daarnaast bevatten zij de uitgaven voor telecommunicatie, advisering en de accountantscontrole, alsmede de uitgaven van facilitaire aard zoals voor bureauvoorzieningen. Ten slotte worden binnen de materiële uitgaven ook de uitgaven verantwoord die betrekking hebben op het departement Faunabeheer. Dit bevat een tegemoetkoming in de infrastructuurkosten van Kroondomein Het Loo. De hogere materiële uitgaven zijn het gevolg van de eerder gemelde inhuur en uitbesteding voor het opvangen van de onderbezetting op personeelsgebied.

Uitgaven voor luchtvaartuigen

De uitgaven voor luchtvaartuigen (met uitzondering van staatsbezoeken en werkbezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk) betreffen de uitgaven voor vliegkosten van het Koninklijk Huis. Het betreft zowel de uitgaven voor de inzet van het regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen in het beheer bij het Rijk alsmede civiele inhuur. Op grond van het Besluit van de Minister-President, de Minister van Algemene Zaken, de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Defensie, van 20 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/304193, tot wijziging van het Besluit gebruik van het regeringsvliegtuig en luchtvaartuigen van de krijgsmacht in verband met de troonswisseling en de aanpassing van de franchise voor het Koninklijk Huis (Staatscourant 2014, nr. 188), kunnen de zogenaamde uitkeringsgerechtigde leden van het Koninklijk Huis gebruikmaken van het regeringsvliegtuig.1 Indien het regeringsvliegtuig niet beschikbaar is of niet aan de gebruikseisen voldoet, kan een beroep worden gedaan op luchtvaartuigen in beheer van het Ministerie van Defensie. Indien zowel het regeringsvliegtuig als de luchtvaartuigen van Defensie niet beschikbaar zijn, draagt de vluchtcoördinator zorg voor civiele inhuur.2 Het budget voor privévluchten is met ingang van 2014 komen te vervallen.

Uitgaven voor luchtvaartuigen 2015 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie (1)

Vastgestelde begroting (2)

Verschil (1)-(2)

Inzet regeringsvliegtuig (PH-KBX)

369

424

– 55

Helikopterinzet (Alouette)

18

134

– 116

Inhuur civiele luchtvaartuigen

245

335

– 90

Totaal

632

893

– 261

Bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk

De uitgaven die samenhangen met bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk in de vorm van reis- en verblijfkosten (inclusief de vliegkosten) vormen ook een deel van de uitgaven die binnen dit begrotingsartikel worden verantwoord. In 2015 heeft een bezoek plaatsgevonden aan Curaçao, Bonaire en Aruba.

1

Indien een lid van het Koninklijk Huis namens de Koning een (representatieve) verplichting uitvoert waartoe vervoerskosten moeten worden gemaakt, worden de kosten van dat vervoer gedragen door de Staat respectievelijk wordt door de Staat voor vervoer gezorgd.

2

Dit betreft de inhuur van commerciële luchtvaartuigen.

Licence