Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Rechtmatigheid

Tussen het Ministerie van Algemene Zaken en het Kabinet van de Koning zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening van het ministerie en de van toepassing zijnde planning & controlcyclus. Omtrent de rechtmatigheid zijn de afgesproken toleranties niet overschreden.

Totstandkoming beleidsinformatie

Niet van toepassing.

Financieel en materieel beheer

Aan de beheersing van de bedrijfsvoeringsprocessen bij het Kabinet van de Koning, in het bijzonder het financieel en materieel beheer, ligt een uitgebreid stelsel van maatregelen en administratieve organisatie ten grondslag.

De financiële administratie van het Kabinet van de Koning wordt uitgevoerd door het Ministerie van Algemene Zaken. Afspraken zijn vastgelegd voor de invulling van de verantwoordelijkheid van het Kabinet van de Koning voor een goede verwerking van de facturen en financiële gegevens.

Misbruik en oneigenlijk gebruik/ frauderisico’s

De begroting van het Kabinet van de Koning bevat geen subsidies of uitkeringen. Frauderisico’s en risico’s bij misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen hebben zich niet geoperationaliseerd bij het Kabinet van de Koning.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Grote ICT-projecten

Het Kabinet van de Koning heeft geen grote ICT-projecten uitgevoerd in 2015.

Audit Committee

Het Kabinet van de Koning is in 2015 agendalid geworden van het Audit Committee van Algemene Zaken.

Licence