Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

AFKORTINGENLIJST

A

 

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ABS

Aanslag- en BelastingenSysteem

AC

Audit Committee

ACP

Africa, Caribbean and Pacific

ADR

AuditDienst Rijk

ADSB

Atradius Dutch State Business

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AIG

Authentiek InkomensGegeven

AIIB

Asian Infrastructure Investment Bank

ANFA

Agreement on Net Financial Assets

AO

Administratieve Organisatie

ARAR

Algemeen RijksAmbtenarenReglement

ARK

Algemene RekenKamer

AW

AanbestedingsWet

Awb

Algemene wet bestuursrecht

   

B

 

BCF

Btw-CompensatieFonds

BEPS

Base Erosion and Profit Shifting

BERB

BedrijfsEconomische ResultaatBepaling

BGL

Beschikking Geen Loonheffingen

BIR

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

BIV

Besluit Inbeslaggenomen Voorwerpen

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BNP

Bruto Nationaal Product

BRRD

Bank Recovery and Resolution Directive

Btw

Belastingtoegevoegde waarde

   

C

 

CBPP

Covered Bond Purchase Programme

CDFD

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

CE

Centrale Examenbank

CEA

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

CIO

Chief Information Officer

CJO

Centraal Joods Overleg

COO

Chief Operations Officer

COVRA

Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval

COS

Controle- en Overige Standaarden

CPB

Centraal PlanBureau

CRS

Common Reporting Standard

   

D

 

DBA

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

DBFM(O)

Design, Build, Finance and Maintain (and Operate)

DDA

Dutch Direct Auction

DG

Directoraat-Generaal

DGS

DepositoGarantieStelsel

DNB

De Nederlandsche Bank

DRZ

Domeinen Roerende Zaken

DSL

Dutch State Loan

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

   

E

 

EBA

European Banking Authority

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

EBV

Elektronisch BerichtenVerkeer

EBV

Evenredige BijdrageVerdeling

ECB

Europese Centrale Bank

EcoFin

Economic and Financial Affairs Council

EDF

European Development Fund

EFC

Economic and Financial

Committee

EFSF

European Financial Stability Facility

EFSM

European Financial Stabilisation Mechanism

EIB

Europese InvesteringsBank

EKV

ExportKredietVerzekering

EMU

Europese en Monetaire Unie

ERM

European Exchange Rate Mechanism

ESM

European Stability Mechanism

ESR

Europees Stelsel van Rekeningen

EU

Europese Unie

   

F

 

FIOD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

FJR

Financieel Jaarverslag van het Rijk

FMO

Nederlandse FinancieringsMaatschappij voor Ontwikkelingslanden

   

G

 

GLF

Greek Loan Facility

   

H

 

HIPC

Heavily Indebted Poor Countries

HT

Horizontaal Toezicht

HUBA

HUlp Bij Aangifte

   

I

 

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

IB

InkomstenBelasting

IBO

Interdepartementaal BeleidsOnderzoek

ICV

InControlVerklaring

IDA

International Development Association

IFI

Internationale Financiële Instelling

IH

InkomensHeffing

IMF

Internationaal Monetair Fonds

ITI

Intensivering Toezicht en Invordering

   

K

 

KNM

Koninklijke Nederlandse Munt

   

L

 

LB

LoonBelasting

LGO

Landen en Gebieden Overzee

LH

LoonHeffing

LIV

Lage InkomensVoordeel

LKV

LoonKostenVoordeel

LOR

Letter Of Representation

   

M

 

MDR

Moeder-DochterRichtlijn

M en O

Misbruik en Oneigenlijk gebruik

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency

MijnBD

Mijn Belastingdienst.nl

MKB

Midden- en KleinBedrijf

MOV

Maintenance Of Value

   

N

 

NBM

Nederlands Bureau der Motorrijtuigenverzekeraars

NHT

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden

NLFI

NL Financial Investments (Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen)

NS

Nederlandse Spoorwegen

NWB

Nederlandse WaterschapsBank

   

O

 

OB

OmzetBelasting

OCT

Overseas Countries and Territories

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OM

Openbaar Ministerie

OMO

Open Market Operation

   

P

 

PE

Permanente Educatie

   

R

 

RAR

Reserverekening Algemene Risico’s

RIV

Regeling InvesteringsVerzekeringen

RMB

Regeling Materieel Beheer

RPE

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

   

S

 

SAMO

Stichting Afwikkeling Marorgelden Overheid

SBR

Standard Business Reporting

SDR

Special Drawing Rights

Seno-Gom

Stichting economische samenwerking Nederland Oost-europa en Garantiefaciliteit opkomende markten

SENS

Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij

SEPA

Single Euro Payments Area

SGO

Secretarissen-GeneraalOverleg

SMP

Securities Market Programme

SREP

Supervisory Review and Evaluation Process

SRB

Single Resolution Board

SRH

SNS REAAL Holding

SSC-ICT

Shared ServiceCenter ICT

SSM

Single Supervisory Mechanism

SSO

Shared ServicesOrganisatie

STAK

Stichting AdministratieKantoor

   

T

 

TMG

TopManagementGroep

   

U

 

UBO

Ultimate Beneficial Owner

UWV

Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen

   

V

 

VAR

Verklaring ArbeidsRelatie

VAT

Value Added Tax

VIA

VoorIngevulde Aangifte

VGEM

Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu

Vpb

Vennootschapssbelasting

   

W

 

WAKO

Wet Aansprakelijkheid KernOngevallen

Wam

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Wft

Wet op het financieel toezicht

WNT

Wet Normering Topinkomens

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

   

Z

 

ZBO

Zelfstandig BestuursOrgaan

Licence