Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.2.2 Activa

6.2.2.1 Begrotingsuitgaven € 1.165.466

Grondslag

De begrotingsuitgaven van het Deltafonds sluiten aan op de Rekening. Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening van het ministerie welke Rekening als verantwoordingsstaat bij de financiële verantwoording behoort.

6.2.2.2 Extra-comptabele vorderingen € 1.549

De cijfers

Tabel 1 geeft een nadere detaillering in aantallen en openstaande bedragen per 31 december 2015 verdeeld naar ouderdom. Daarnaast is een meerjarig historisch perspectief gegeven door de jaren 2013 en 2014 te vermelden.

Tabel 1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x € 1.000)

Openstaand

2015

2014

2013

 

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

posten ≤ 1 jaar

5

1.549

2

66

10

4.525

posten > 1 jaar

0

0

1

12

0

0

Totaal

5

1.549

3

78

10

4.525

Toelichting

De extra-comptabele vorderingen zijn deels direct opeisbaar. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen of op termijn opeisbare vorderingen, is dat expliciet vermeld.

6.2.2.3 Voorschotten € 610.241

Grondslag

De voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan en gaat voornamelijk om subsidies en bijdragen.

De cijfers

Tabel 2 geeft een nadere detaillering in aantallen en openstaande bedragen per 31 december 2015 verdeeld naar ouderdom. Daarnaast is een meerjarig historisch perspectief gegeven door de jaren 2013 en 2014 te vermelden.

Tabel 2: Voorschotten (bedragen x € 1.000)

Openstaand

2015

2014

2013

 

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

posten ≤ 1 jaar

90

488.326

65

513.593

35

285.879

posten > 1 jaar

50

121.915

20

107.342

30

109.232

Totaal

140

610.241

85

620.935

65

395.111

Tabel 3 verstrekt informatie over de in 2015 afgerekende voorschotten.

Tabel 3: Afgerekende voorschotten (x € 1.000)

Stand per 1 januari 2015

 

620.935

In 2015 vastgelegde voorschotten

 

628.656

   

1.249.591

In 2015 afgerekende voorschotten

 

– 639.350

Verdeeld naar ontstaansjaar:

   

• 2013 en eerder

– 93.801

 

• 2014

– 374.210

 

• 2015

– 171.339

 
     

Openstaand per 31 december 2015

 

610.241

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Toelichting

Om te voldoen aan de wettelijke normen van de primaire waterkeringen in beheer bij de waterschappen en het Rijk en om een bijdrage te leveren aan het beheer van de rijkswateren zijn vanuit onder andere het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het het programma Ruimte voor de Rivier staan voor ruim € 606 miljoen aan voorschotten open. Zo ontvingen onder andere het waterschap Hollandse Delta ruim € 131 miljoen, het waterschap Rivierenland ruim € 100 miljoen, het waterschap Vallei en Veluwe ruim € 88 miljoen, de gemeente Nijmegen (project Lent) ruim € 62 miljoen, het Wetterskip Fryslan circa € 34 miljoen, het Hoogheemraadschap (HHR) Hollands Noorderkwartier circa € 30 miljoen, het waterschap Groot Salland circa € 26 miljoen, het HHR van Schieland en de Krimpenerwaard circa € 26 miljoen, het waterschap Brabantse Delta circa € 25 miljoen, het waterschap Scheldestroom ruim € 22 miljoen, het HHR van Rijnland ruim € 14 miljoen, de Stichting Groenfonds ruim € 14 miljoen, het waterschap Roer en Overmaas ruim € 6 miljoen en HHR van Delfland ruim € 5 miljoen.

Afwikkeling zal vermoedelijk in de jaren 2016/2021 plaatsvinden.

6.2.2.4 Tegenrekeningen € 866.068

Grondslag

Voor de extra-comptabele rekening Openstaande verplichtingen aan de passiva-zijde worden uit het oogpunt van het evenwichtsverband een tegenrekening gebruikt. Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.

6.2.2.5 Sluitrekening IenM (XII) € 59.384

Grondslag

Deze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII), omdat géén gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.

Licence