Base description which applies to whole site

3. DELTAFONDSVERSLAG 2015

In het Deltafonds worden projecten verantwoord die bijdragen aan waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit. In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2015 zijn opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2015 is gestart.

Voor het Deltafonds geldt dat er een aantal uitvoeringsprogramma’s afloopt en daarnaast het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma is opgestart. De lopende uitvoeringsprogramma’s Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2), Maaswerken en Ruimte voor de Rivier zijn goed op stoom. De meeste projecten binnen deze programma’s bevinden zich in de realisatiefase of zijn afgerond. Voor een nadere toelichting over de uitvoeringsprogramma’s wordt verwezen naar artikel 1.01 en voor de Grote Projecten de voortgangsrapportages.

Beheer, onderhoud en vervanging

Voor het beheer en onderhoud tot en met 2016 zijn prestatieafspraken gemaakt voor het watermanagement en beheer en onderhoud waterveiligheid, waaronder kustlijnhandhaving met zandsuppleties, stormvloedkeringen en rijkswaterkeringen zoals dijken, dammen en duinen. Deze prestatieafspraken zijn nader toegelicht in artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging van de Deltafondsbegroting. Hiervoor zijn nieuwe indicatoren opgesteld die beter aansluiten bij de doelstelling van het op orde krijgen en houden van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, waardoor Nederland droge voeten houdt.

In 2015 heeft IenM onder meer de volgende activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitgevoerd:

Hoofdwatersystemen

– Zandsuppleties basiskustlijn

– Aanbesteding van de Renovatie stuwen Nederrijn / Lek

– Programma stroomlijn ten behoeve van de beheersing van de hoogwaterveiligheid in het rivierengebied

– Conservering Maeslantkering en Oosterscheldekering

Aanleg

In 2015 is voortvarend gewerkt aan het verbeteren van de waterveiligheid, onder andere aan de programma's HWBP-2, HWBP, Maaswerken en Ruimte voor de Rivier. Hieronder volgen de mijlpalen die IenM in 2015 heeft behaald:

Programma's Waterveiligheid

Programma

Mijlpaal1

Project

HWBP-2

Start realisatie

– Ipenslotersluis en Diemerdammersluis

– Waddenzeedijk Friese kust

Oplevering

– Zettingsvloeiing Spui

– Koegraszeedijk

– Kustversterking Katwijk

– Bergambacht / Ammerstol / Schoonhoven Merwededijk te Werkendam

– Zwakke Schakels Noord Holland

HWBP

Start realisatie

– Diefdijk

– Emanuelpolder

– Capelle Moordrecht

– Koppelstuk Eemdijk/Spakenburg

– Zandasfalt Noorderhavendam Harlingen

– Koppelstuk Lemsterhoek

Oplevering

– Dalfsen (deel I)

– Oevererosie Klaphek

– Koppelstuk Koegraszeedijk

– Kunstwerken Vollenhove

– Gemaal de Schans

– Jannezand (als koppelstuk RvdR project Steurgat)

– Alexanderhaven Roermond (deel 23AB)

Maaswerken

Start realisatie

n.v.t.

Oplevering

– Zandmaas: Retentiebekken Lateraal kanaal West, zuidelijk deel «plus»

– Zandmaas: Zomerbedverdieping Sambeek

– Zandmaas: Hoogwatergeul Lomm

– Zandmaas: Well-Aijen Zuid

– Maasroute: Verruimen Bocht Steijl

– Maasroute: Bediencentrale Maasbracht

Ruimte voor de Rivier

Start realisatie

– Dijkverbetering Lek / Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

– Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, gedeelte Zomerbedverlaging en gedeelte Reevediep

Oplevering

– Dijkteruglegging Lent

 

– Kribverlaging Waal Fort St. Andries

 

– Kribverlaging Beneden-Waal

 

– Uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden en dijkverlegging Munnikenland

 

– Ontpoldering Noordwaard

 

– Ontpoldering Overdiepse Polder

 

– Dijkverbetering Steurgat / Land van Altena

 

– Dijkverbetering Bergsche Maas / Land van Altena

 

– Dijkverbetering Oude Maas / Hoeksche Waard

 

– Dijkverbetering Oude Maas / Voorne Putten

 

– Berging op het Volkerak-Zoommeer

 

– Uiterwaardvergraving Honswijkerwaarden, stuweiland Hagestein, Hagesteinse uiterwaard en Heerenwaard

 

– Dijkverbetering Lek / Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

 

– Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard

 

– Dijkverlegging Voorsterklei

1

Dezelfde terminologie als in de begroting 2015 is gebruikt.

Overige projecten

Mijlpaal

Project

Start realisatie

– Marker Wadden fase 1

– Luwtemaatregelen Hoornse Hop (onderdeel van TBES)

– Aanpassing primaire waterkering op Terschelling

– Aanpassing primaire waterkering op Vlieland

Oplevering

– Herstel steenbekledingen Oosterschelde en Westerschelde

– Natuurcompensatie Perkpolder

– Eerste tranche 2009–2015 van de Kaderrichtlijn Water (KRW)

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken voor de lopende programma’s wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen, de voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer, het Deltaprogramma 2015 en het MIRT Projectenboek 2016.

Licence