Base description which applies to whole site

91. Apparaat kerndepartement

Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie € 12.718 miljoen Niet-beleidsartikelen (91, 92, 93) 3,6%

Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie € 12.718 miljoen Niet-beleidsartikelen (91, 92, 93) 3,6%
Tabel 91.1 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2013

2014

2015

2015

 

Verplichtingen

522.949

470.159

440.667

387.481

53.186

           

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

         

Personeel

249.780

261.951

268.198

236.640

31.558

waarvan eigen personeel

213.215

223.912

233.150

199.151

33.999

waarvan externe inhuur

35.407

35.968

33.490

35.031

– 1.541

waarvan overige personele uitgaven

1.158

2.071

1.558

2.458

– 900

Materieel

220.965

203.630

183.249

166.398

16.851

waarvan ICT

23.968

15.926

21.803

10.364

11.439

waarvan SSO's

159.040

153.408

133.064

107.944

25.120

waarvan overige materiele uitgaven

37.957

34.296

28.382

48.090

– 19.708

           

Ontvangsten

17.223

23.765

77.180

706

76.474

Toelichting uitgaven en verplichtingen

Ten opzichte van de begroting is in 2015 € 48,4 mln. meer uitgegeven. Het budgettaire kader van artikel 91 «Apparaat kerndepartement» is bij eerste en tweede suppletoire begrotingswet 2015 verhoogd met € 52 mln.

Eigen personeel

De belangrijkste oorzaken van de hogere uitgaven aan personeel zijn:

 • JustID (Justitiële Informatiedienst) heeft opdrachten uitgevoerd voor derden. De kosten en opbrengsten van deze opdrachten waren niet begroot en zijn in 2015 aan het budgettair kader toegevoegd (€ 16,2 mln.).

 • De overige € 17,7 mln. bestaat uit vele kleinere mutaties die kleiner zijn dan € 5mln.

ICT

Het saldo wordt verklaard door diverse mutaties (kleiner dan € 5 mln.) zoals extra kosten die gemaakt zijn bij het invoeren van digitaal werken bij Dienst terugkeer & Vertrek, een hogere betaling voor Microsoft licenties, het I-plan en opdrachten uitgevoerd door JustID.

Shared Service Organisaties (SSO’s)

De kosten voor gebruikersvergoedingen (huisvesting) en generieke dienstverlening (Facilitair en ICT) zijn hoger uitgevallen dan geraamd (ruim € 15,8 mln.). Ook extra eisen aan beveiliging speelt daarbij een rol. Daarnaast is sprake van een tendens dat uitbestedingen vaker via een SSO worden gedaan. Verder zijn er een groot aantal mutaties geboekt die kleiner zijn dan € 5mln., waaronder een budgetverhoging in verband met centralisatie van betalingen aan EC&OP (Expertisecentrum organisatie en personeel voor rijksoverheid).

Overige materiële uitgaven

De budgetverlaging bestaat uit vele mutaties kleiner dan € 5 mln.

Ontvangsten

In 2015 is € 76,5 mln. meer aan ontvangsten geboekt dan oorspronkelijk begroot. Het budgettaire kader van artikel 91 «Apparaat kerndepartement» is bij eerste en tweede suppletoire begrotingswet 2015 verhoogd met € 76,3 mln.

De belangrijkste oorzaken zijn:

 • Ontvangsten JustID voor uitgevoerde opdrachten voor derden. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Tegenover de (extra) ontvangsten staan ook (extra) uitgaven van € 16,2 mln. De vergoedingen hiervoor zijn bij de tweede suppletoire begroting door middel van een desaldering aan het budgettaire kader toegevoegd

 • Tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Er is gebleken dat er ruimte is binnen de tarieven die de RVB in rekening brengt. Naar aanleiding hiervan zijn de huren geanalyseerd. Het resultaat is dat de tarieven structureel verlaagd worden, ook onder andere vanwege het verlengen van de afschrijvingstermijnen en de lagere rente. In 2015 hebben departementen in plaats van een huurverlaging een teruggave vanuit de RVB ontvangen. Voor VenJ betreft het € 52,3 mln. aan extra ontvangsten die bij de eerste suppletoire begroting 2015 zijn verwerkt.

 • De overige € 8 mln. bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO’s en RWT’s

Tabel 91.2 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO’s/RWT’s (x € 1.000)
 

Realisatie

Realisatie

Realisatie

begroting

Verschil

(x EUR 1.000)

20131

20141

20151 2

2015

 

Kerndepartement

470.745

465.581

451.447

403.038

48.409

           

Grote uitvoeringsorganisaties

         

Openbaar Ministerie

578.035

482.476

484.210

454.807

29.403

Raad voor de rechtspraak

973.412

864.050

881.167

899.831

– 18.664

Raad voor de Kinderbescherming

179.073

169.180

178.753

166.921

11.832

Hoge Raad

25.447

24.939

27.275

24.968

2.307

           

Agentschappen

         

Dienst Justitiële Inrichtingen

1.149.013

1.113.585

1.090.085

1.125.075

– 34.990

Immigratie en Naturalisatiedienst

307.434

309.437

332.534

265.870

66.664

Centraal Justitieel Incasso Bureau

90.490

97.620

105.466

100.043

5.423

Nederlands Forensisch Instituut

71.656

46.544

50.358

44.353

6.005

Dienst Justis

32.151

36.435

34.727

29.544

5.183

           

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

         

Nationale Politie

4.976.547

4.971.272

n.n.b.

4.877.789

– 93.483

Politieacademie (PA)

132.323

124.524

n.n.b.

112.012

– 12.512

Raad voor rechtsbijstand (RvR)

54.089

52.270

47.251

51.809

4.558

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

6.250

6.250

6.316

2.408

– 3.908

Autoriteit persoonsgegevens (AP)

7.827

8.211

8.358

8.191

– 167

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

6.113

5.835

6.247

6.016

– 231

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

549

685

n.n.b.

686

1

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

1.701

1.532

1.765

1.723

– 42

Raad voor de rechtshandhaving

363

363

377

350

– 27

Reclasseringsorganisaties (cluster):

         

– Stichting Reclassering Nederland (SRN)

135.235

139.350

n.n.b.

125.362

– 13.988

– Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering

20.836

21.039

n.n.b.

21.025

– 14

– Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster)

71.631

65.515

n.n.b.

62.885

– 2.630

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

18.536

6.332

n.n.b.

5.321

– 1.011

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

25.293

27.634

n.n.b.

34.043

6.409

Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster)

209.917

0

0

0

0

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

4.066

4.732

n.n.b.

2.772

– 1.960

Stichting HALT

13.542

11.954

n.n.b.

11.723

– 231

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)

78.051

66.353

63.392

71.532

8.140

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

36.565

30.978

30.635

30.807

172

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

11.223

11.140

14.248

11.152

– 3.096

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

92.171

118.535

n.n.b.

178.000

59.465

Stichting Nidos

25.501

24.738

n.n.b.

23.273

– 1.465

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen (cluster)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (Ksa)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Het Keurmerkinstituut BV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1

Het COA is het enige ZBO waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in programma- en apparaatskosten. De resterende ZBO's en RWT's hebben géén programmakosten alleen apparaatskosten. De apparaatskosten betreffen dan de totale kosten.

2

De realisatiegegevens voor 2015 zijn nog niet voor alle ZBO's en RWT's beschikbaar (zie n.n.b.) en die wel beschikbaar zijn betreffen voorlopige cijfers.

Extracomptabele tabel invulling taakstelling Regeerakkoord Rutte/Asscher

De Rijksdienst is vanaf 2016 een efficiencytaakstelling opgelegd die oploopt tot in totaal € 1,1 mld. Het aandeel van VenJ in deze taakstelling bedraagt circa € 341 mln. structureel vanaf 2018. Het betreft een taakstelling van 8,9% op de apparaatsuitgaven. De apparaatsuitgaven op het terrein van immigratie en asiel zijn voor 13,3% aangeslagen. De Nationale Politie heeft geen efficiencytaakstelling. De Politieacademie maakt wel onderdeel uit van de grondslag zoals gehanteerd voor het Regeerakkoord.

In onderstaande tabel is het VenJ-aandeel in de efficiencytaakstelling en de doorverdeling daarvan naar de grootste VenJ-onderdelen weergegeven.

Tabel 91.3 Departementale taakstelling cf. Regeerakkoord Rutte/Asscher (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (totaal)

– 124.206

– 277.459

– 340.563

– 340.563

         

Kerndepartement

– 13.096

– 24.699

– 32.797

– 32.797

           

Grote uitvoeringsorganisaties

– 57.967

– 129.880

– 158.364

– 158.364

 

OM

– 19.539

– 42.268

– 51.538

– 51.538

 

Raad voor de Kinderbescherming

– 5.268

– 12.012

– 14.646

– 14.646

 

Rechtspraak (inclusief Hoge Raad)

– 33.160

– 75.600

– 92.180

– 92.180

           

Agentschappen

– 45.074

– 104.605

– 127.093

– 127.093

 

DJI

– 32.000

– 74.000

– 90.000

– 90.000

 

IND

– 10.063

– 23.742

– 28.724

– 28.724

 

NFI

– 2.044

– 4.660

– 5.682

– 5.682

 

Dienst Justis

– 405

– 924

– 1.127

– 1.127

 

CJIB

– 562

– 1.279

– 1.560

– 1.560

           

ZBO’s

– 8.069

– 18.275

– 22.309

– 22.309

 

COA

– 2.600

– 5.800

– 7.100

– 7.100

 

AP

– 234

– 534

– 651

– 651

 

Bureau Financieel Toezicht

– 78

– 177

– 216

– 216

 

College voor de rechten van de mens

– 208

– 474

– 578

– 578

 

Politieacademie

– 3.440

– 7.848

– 9.568

– 9.568

 

IFV

– 808

– 1.843

– 2.247

– 2.247

 

Raad voor Rechtsbijstand

– 701

– 1.599

– 1.949

– 1.949

In bovenstaande tabel is de verdeling van de efficiencytaakstelling uit het Regeerakkoord opgenomen over de dienstonderdelen van VenJ conform het oorspronkelijke ritme. Deze taakstelling is als volgt verdeeld en ingevuld:

 • € 90 mln. slaat neer bij DJI. De invulling van deze taakstelling maakt onderdeel uit van het masterplan DJI108.

 • € 92,2 mln. slaat neer bij de Rechtspraak. De invulling van de taakstelling maakt onderdeel uit van de prijsafspraken die met de rechtspraak gemaakt zijn. Ter invulling van de taakstelling is het zogenoemde KEI-programma opgestart door VenJ en de Rechtspraak. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd109.

 • € 51,5 mln. is het aandeel van het OM. Het Openbaar Ministerie is geïnformeerd over de budgettaire omvang van deze taakstelling en neemt passende maatregen in de bedrijfsvoering om deze taakstelling in te vullen110.

 • Het aandeel van taakstelling voor de uitvoeringsorganisaties in de vreemdelingenketen is € 42 mln. (IND € 29 mln., COA € 7 mln. en DT&V € 6 mln.). Deze efficiencytaakstelling wordt ingevuld door intensievere samenwerking tussen de drie organisaties. Hierover is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd als reactie op motie Van Hijum111.

 • De taakstelling slaat voor € 32,8 mln. neer op het bestuursdepartement. € 6 mln. betreft het aandeel voor DT&V. Zoals hierboven aangegeven, wordt dit ingevuld met intensievere samenwerking tussen deze dienst en de overige organisaties in de vreemdelingenketen. Het overige deel binnen het bestuursdepartement is toebedeeld aan de personele en materiële budgetten van het bestuursdepartement. Door ontdubbeling, versobering en centralisering van bedrijfsvoeringstaken zal deze taakstelling worden ingevuld. Te denken valt aan maatregelen als het samenvoegen van secretariaten, het heroverwegen van vacatures, bundelen van expertisetaken, versobering van dienstvervoer en beperken van externe inhuur.

 • Naast de taakstelling van 14,7 mln. bij de raad voor de kinderbescherming, slaat het resterende deel van de taakstelling neer voor € 8,4 mln. bij diverse kleinere taakorganisaties van VenJ (zoals het NFI en het CJIB) en voor € 15,2 mln. bij de overige ZBO’s.

108

Tweede Kamer, 24 587, nr. 535.

109

Tweede Kamer, 29 279, nr. 164.

110

Tweede Kamer, 33 400, nr. 109.

111

Tweede Kamer, 19 637, nr. 1707.

Licence