Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

15. EXTERNE INHUUR

Tabel 15.1 Ministerie van Veiligheid en Justitie verslagjaar 2015 x € 1.000

Beleidsgevoelig

15.079

 

1. Interim management

1.816

 

2. Organisatie- en formatieadvies

9.744

 

3. Beleidsadvies

2.625

 

4. Communicatieadvisering

894

     

(Beleids)ondersteunend

87.773

 

5. Juridisch advies

3.560

 

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

81.394

 

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

2.819

     

Ondersteuning bedrijfsvoering

115.239

 

8. Uitzendkrachten

115.239

     

Totaal externe inhuur

218.091

Het overzicht betreft de inkoop van tijdelijk personeel bij het bestuursdepartement, de taakorganisaties OM, Raad voor de Kinderbescherming en Hoge Raad (uitgaven), alsmede de agentschappen (kosten) van dit ministerie

Het ministerie gaf in het jaar 2015 € 218,1 mln. uit aan externe inhuur. De uitgaven voor ambtelijk personeel inclusief externe inhuur bedroegen € 2.112.575 mln. Het inhuurpercentage over het jaar 2015 bedraagt dus 10,32%. Hiermee is de norm van 10% licht overschreden. Significante overschrijdingen van de norm hebben zich voorgedaan bij CJIB, IND en RvK. De externe inhuur bij het CJIB bedroeg 29,91% (€ 23,3 mln.) en houdt met name verband met een hogere dan geraamde inhuur t.b.v. de ICT -portfolio. De stijging van externe inhuur tot 21,15% (€ 52,8 mln.) bij de IND heeft voornamelijk betrekking op de inhuur van uitzendkrachten. Deze uitzendkrachten zijn ingezet in het primaire proces ter ondersteuning van de toenemende werkzaamheden als gevolg van de verhoogde asiel-instroom in 2015. Verder is er sprake van een overschrijding 10,87% (€ 15,5 mln. bij de Raad van de Kinderbescherming. Deze hangt samen met ICT-projecten en verbeteringen bij financieel, materieel en personeel beheer waarbij gebruik is gemaakt van externe inhuur.

Tabel 15.2 Inhuur externen buiten mantelcontracten 2015

Aantal overschrijdingen maximumtarief

16

Het aantal overschrijdingen binnen VenJ van het maximumuurtarief bedroeg in 2015 zestien:

  • 1. In één geval is vanwege diens ervaring en het spoedeisende karakter een beroep gedaan op een eerder ingehuurde advocaat ter ondersteuning in een personele aangelegenheid bij de Dienst Terugkeer en Vertrek.

  • 2. Bij het Bestuursdepartement is één opdracht afgerond die al in 2014 was verstrekt in het kader van een arbeidszaak. De betrokkene vertegenwoordigde de medewerker. In 2015 is met de crediteur in contact getreden over de hoogte van het uurtarief. Deze heeft hierop de tarieven aangepast.

  • 3. Het CJIB heeft voor juridische ondersteuning de afloop van een doorlopend contract uit het voorgaande jaar gemeld in 2015. Het contract is inmiddels beëindigd. Onder dit contract hebben zes personen werkzaamheden verricht.

  • 4. In 2015 heeft de Staat in twee zaken een advocatenkantoor op Bonaire ingeschakeld om als zijn procesvertegenwoordiger op te treden. De ene zaak betrof een vordering inzake het onverbindend verklaren van regelgeving, de andere zaak betrof een geschil over de toevoeging in strafzaken.

  • 5. Het Bestuursdepartement heeft eenmalig juridische ondersteuning ingehuurd van een expert die zowel betrokken is geweest bij het opstellen van de ARBIT als bij de commissie Elias. De opdracht betrof het beoordelen van aanbevelingen van Elias tot aanpassing van de ARBIT.

  • 6. Vanwege de specifieke kennis is een beroep gedaan op een adviesbureau bij het OM ter ondersteuning in een personele aangelegenheid. Het betrof hier een eenmalige interventie waarbij snel, in een korte tijd, direct resultaat werd verwacht.

  • 7. Er zijn vier opdrachten verstrekt voor juridische bijstand, drie door de Raad van de Kinderbescherming en één door het OM. In alle gevallen was de advocaat conform vaststellingsovereenkomsten door de ex-medewerker uitgekozen.

Door de ondernemingsraden van respectievelijk DJI, NFI en het bestuursdepartement is een aantal keer juridische ondersteuning ingehuurd boven het maximumtarief. Deze zijn op basis van bestaande jurisprudentie niet meegeteld bij het aantal overschrijdingen. De uitgaven door de ondernemingsraad komen ten laste van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Licence