Base description which applies to whole site
+

3. OVERZICHT NIET-FINANCIËLE INFORMATIE OVER INKOOP VAN ADVISEURS EN TIJDELIJK PERSONEEL (EXTERNE INHUUR)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (IV, VII en XVIII)

Programma- en apparaatskosten

Bedrag

(x € 1.000)

1. Interim-management

7.746

2. Organisatie- en formatieadvies

9.943

3. Beleidsadvies

1.651

4. Communicatieadvisering

1.755

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

21.094

5. Juridisch Advies

4.041

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

86.717

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

4.189

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

94.947

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

48.493

Ondersteuning bedrijfsvoering

48.493

Totaal uitgaven inhuur externen 2015

164.534

Algemene toelichting op de tabel

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de uitgaven voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel conform de rijksbrede definitie in de Rijksbegrotingvoorschriften 2016. De agentschappen die zijn opgenomen in dit overzicht betreffen RvIG, DHC, RVB, UBR, FMHaaglanden, P-Direkt, SSC-ICT en Logius. De agentschappen verantwoorden de externe inhuur op basis van kosten. De inhuur voor beleidsgevoelige diensten bedraagt 12,8%. Het merendeel wordt ingehuurd voor (beleids)ondersteuning (57,7%) en ondersteuning bedrijfsvoering (29,5%).

Toelichting op het inhuurpercentage 2015

In de brief van 29 juni 2015 (Kamerstukken II 2014–2015 34 000 VII, nr. 51) heeft de Minister van BZK de Tweede Kamer geïnformeerd dat BZK op basis van de verwachtingen uit zou komen op een geraamd sturingspercentage externe inhuur 2015 van 25,4% voor heel BZK.

Het gerealiseerde percentage externe inhuur van het kerndepartement en de agentschappen RvIG en DHC bedraagt 7,8%. De agentschappen met een rijksbrede dienstverlening komen in 2015 uit op een percentage inhuur van 31,0%. Het gerealiseerde percentage inhuur externen voor BZK als totaal komt in 2015 uit op 24,7%.

Sturingspercentage 2015 (in € x 1.000)

Heel BZK

Kern+RvIG+DHC

Overige BLA's

Uitgaven ambtelijk personeel

502.708

168.369

334.339

Uitgaven externe inhuur

164.534

14.251

150.283

Totaal personele uitgaven

667.242

182.620

484.622

Percentage externe inhuur 2015

24,7%

7,8%

31,0%

Toelichting op de uitgaven / kosten

Bij BZK realiseert het kerndepartement (inclusief DHC en RvIG) ruim onder de 10%-norm «comply-or-explain» voor inhuur van externen. Dit is echter niet het geval bij de rijksbreed opererende agentschappen van BZK (SSO’s). Bij deze agentschappen vindt inhuur veelal plaats ten behoeve van en in opdracht van andere departementen. Voor dergelijke externe opdrachten geldt dat uit doelmatigheidsoverwegingen gebruik gemaakt wordt van inhuur van externen vanwege het tijdelijke karakter van de opdrachten en/of de gevraagde specifieke kennis en expertise. Het betreft de volgende agentschappen van BZK.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het RVB is een uitvoeringsdienst van het Rijk, ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten per 1 januari 2016: de Dienst Vastgoed Defensie (DVD), de Rijksgebouwendienst (Rgd), het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en de directie Rijksvastgoed. Het RVB is een vraaggestuurde dienst, waarbij veelal specifieke en specialistische kennis nodig is. Het gaat om kennis op het terrein van vastgoed, bouw- c.q. installatietechniek en verschillende vormen van veiligheid voor met name kantoren, musea, paleizen en gevangenissen. De vraag naar huisvesting en huisvestingsadviezen fluctueert, zowel in aard van de benodigde specialistische kennis als in omvang. Derhalve bestaat de inhuur van externen voor het grootste deel uit inhuur ten behoeve van het primair proces (bv. projectmanagers van bouwprojecten) met het oog op de eerder genoemde specialistische kennis. In het verleden is besloten dat de voormalige Rijksgebouwendienst op bepaalde terreinen geen of onvoldoende eigen capaciteit meer heeft en dat dit per project wordt ingehuurd.

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

UBR ondersteunt het Rijk met adviezen op het gebied van P&O,  ICT, facilitair/huisvesting en inkopen. UBR heeft een flexibele schil nodig om te voldoen aan de vraag van departementen; de externe inhuur is daarom hoofdzakelijk vraaggestuurd. In 2015 heeft UBR voor het merendeel ingehuurd voor Organisatie- en formatie advies. UBR heeft een hogere omzet dan gepland en dat vindt zijn weerslag in de hogere externe inhuur. UBR heeft bij een aantal diensten bewust gekozen voor een businessmodel met vraaggestuurde externe inhuur (onder andere van ZZP-ers) in plaats van uitbreiding van de formatie. Reden hiervoor is dat sprake is van een te grote fluctuatie in de verwachte vraag om de bestaande capaciteit structureel uit te breiden.

FMHaaglanden

FMH is de professionele dienstverlener voor rijksorganisaties in de regio Haaglanden. FMH levert werkplekken met faciliteiten die het mogelijk maken dat mensen comfortabel kunnen werken. De externe inhuur bij FMHaaglanden was met name noodzakelijk voor omvangrijke maatwerkprojecten (o.a. het afstoten en in gebruik nemen van panden). Ook vragen diverse ontwikkelingen waaronder vereenvoudigen van de governance en centrale bekostiging extra capaciteit. Dit kon niet binnen de formatie worden uitgevoerd.

P-Direkt

P-Direkt levert moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke bedrijfsvoeringservices met een focus op personeel, voor en door de rijksambtenaar. Voor het beheer en onderhoud van het systeem worden, naast ambtelijk personeel, externen ingezet. P-Direkt stuurt bij naar de target van maximaal 10% inhuur op beheertaken. P-Direkt heeft voor zijn contactcenter een flexibele schil voor het opvangen van seizoenspieken.

Shared Service Center-ICT (SSC-ICT)

SSC-ICT is de ICT-dienstverlener van acht Ministeries. SSC-ICT verzorgt de gemeenschappelijke dienstverlening voor ICT-werkplekdiensten en verricht de daarbij horende ondersteunende werkzaamheden voor de verschillende Ministeries.

Externe inhuur is noodzakelijk i.v.m. onvoldoende interne medewerkers beschikbaar om aan de capaciteitsvraag te voldoen. De inhuur was voornamelijk voor maatwerkopdrachten en transformatie (overname van ICT dienstverlening van Ministeries), deels ook voor innovatie.

Logius

Logius biedt publieke dienstverleners een samenhangende digitale infrastructuur die hen in staat stelt met burgers en bedrijven en onderling, 7x24, betrouwbaar, snel, groen en gemakkelijk elektronisch zaken te doen. Naast eigen personeel heeft Logius een flexibele schil waarvoor extern wordt ingehuurd. Deze flexibele schil wordt aangehouden om op incidentele werkzaamheden geen eigen personeel, maar externe inhuur in te zetten.

De forse stijging van de orderportefeuille in 2015 leidt ook tot een forse stijging van de personele kosten, met name de externe inhuur. De extra orders die Logius gedurende het jaar ontvangt van de beleidsopdrachtgevers, zijn niet gepland en bestaan voor een groot deel uit capaciteitskosten. Dit leidt tot meer externe inhuur.

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur buiten mantelcontracten

In onderstaande tabel wordt weergegeven en toegelicht in hoeveel gevallen in 2015 door BZK buiten de mantelcontracten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het Rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).

Inhuur externen buiten mantelcontracten 

2015

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

1

Toelichting: er is binnen het RVB één externe adviseur ingehuurd boven het maximumtarief. Deze inhuur was noodzakelijk vanwege een beroepszaak van het RVB, waarbij een op WOZ-gebied gespecialiseerd fiscaal jurist nodig was.

Licence