Base description which applies to whole site

Artikel 11. Centraal apparaat

A Algemene doelstelling

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met uitzondering van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (zie artikel 2) en de agentschappen.

D Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2011

2012

2013

2014

Realisatie 2015

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015

Verschil 2015

Verplichtingen:

0

422.040

270.261

432.229

347.673

253.792

93.881

                 

Uitgaven:

0

411.850

272.083

427.268

343.635

252.326

91.309

                 

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

0

411.850

272.083

427.268

343.635

252.326

91.309

 

Personele uitgaven

0

221.888

150.878

152.086

153.539

135.145

18.394

 

waarvan: Eigen personeel

0

195.399

141.399

144.994

144.658

126.622

18.036

 

waarvan: Externe inhuur

0

20.299

4.396

3.449

6.043

5.633

410

 

waarvan: Overig personeel

0

0

0

3.643

2.838

2.890

– 52

 

Materiële uitgaven

0

189.960

121.205

275.182

190.096

117.181

72.915

 

Bijdrage SSO P-direkt

0

0

0

0

67.019

64.937

2.082

 

Bijdrage SSO`s

0

64.657

80.022

239.016

88.476

35.619

52.857

 

ICT

0

85.523

298

3.107

357

0

357

 

Overig materieel

0

0

0

33.059

34.244

16.625

17.619

                 

Ontvangsten:

0

138.353

91.404

92.442

95.921

6.054

89.867

E. Toelichting op de financiële instrumenten

11.1 Apparaat

De verschuivingen tussen de verschillende uitgavencategorieën, die zichtbaar zijn in de tabel, worden afzonderlijk per regel verklaard en nader uiteengezet per dienstonderdeel.

Personele uitgaven

Eigen personeel

De toename van de uitgaven aan eigen personeel is onder andere het gevolg van de dienstverleningsafspraken tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het Rijk. Daarnaast dragen andere departementen gedurende het jaar bij (overboeking) aan de kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de rijksbrede bedrijfsvoering. De budgettaire afspraken over deze bijdragen worden gemaakt in de ICBR (Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk). Dit geldt naast de personele ook voor de materiële uitgaven.

Het onderdeel Doc-Direkt levert naast diensten aan departementen ook diensten aan notarissen voor archiefbewerking, -beheer, opslag en digitale documenthuishouding. Deze ontvangsten worden jaarlijks ingezet ter dekking van de gemaakte kosten zoals eigen personeel en ICT.

Externe inhuur

De hogere uitgaven op de regel externe inhuur is de resultante van additionele incidentele inhuur van specifieke expertise, onder andere het gevolg van ziekte en mobiliteit, bij de uitvoering van projecten en beleidsactiviteiten. Budgettair is de overschrijding op externe inhuur in de uitvoering reeds gecompenseerd. Ondanks de toename ten opzichte van de oorspronkelijk vastgesteld begroting is de realisatiestand van het kerndepartement binnen de gestelde norm geëindigd.

Overig Personeel

De regel «Overig Personeel» wordt sinds 2014 separaat gepresenteerd. Voor 2013 is derhalve geen realisatiestand opgenomen. De realisatiestand 2015 is nagenoeg gelijk aan de stand van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De budgetten zijn daarmee conform de initiële begrotingsverwachting gerealiseerd.

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO P-Direkt

De regel «Bijdrage SSO P-Direkt» wordt sinds 2015 voor het eerst separaat gepresenteerd. Voor 2014 is derhalve geen realisatiestand opgenomen. De bijdrage aan P-direkt voor 2015 valt hoger uit, dan initieel in de begroting is vastgesteld. De toename is ondermeer het gevolg van het toekennen van de loon- en prijsbijstelling en de compensatie voor de afgesloten CAO. Daarnaast dragen de desalderingen die gedurende het jaar in het kader van de dienstverlening P-Direkt worden doorgevoerd bij aan de verhoging van de bijdrage aan P-Direkt.

Bijdrage SSO’s

De realisatie op de regeling bijdrage SSO’s laat een substantiële toename zien ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Dit wordt veroorzaakt door de verrekeningen van de dienstverleningsafspraken tussen de baten-lastenagentschappen onderling die via het departement lopen.

ICT

Naast inkoop van ICT-dienstverlening bij SSC-ICT, maakt Doc-Direkt ook zelf ICT-kosten. Hiervoor ontvangt Doc-Direkt middelen ter dekking.

Overig materieel

De regeling «Overig Materieel» wordt sinds 2014 separaat gepresenteerd. Voor 2013 is derhalve geen realisatiestand opgenomen. In vergelijking met de oorspronkelijk vastgestelde begroting laat de realisatiestand van de overig materiële budgetten een substantiële toename zien. Met name de desalderingen die in het kader van de dienstverleningsafspraken gedurende het jaar worden doorgevoerd zorgen voor de substantiële verhoging van het materiële budget.

Ontvangsten

De realisatie van ontvangsten laat een substantiële toename zien ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Hiervoor zijn een aantal oorzaken:

  • de ontvangsten Doc-Direkt ter dekking kosten voor de dienstverlening;

  • de verrekeningen van de dienstverleningsafspraken tussen de baten-lastenagentschappen onderling die via het departement lopen.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak (Bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

 

600.152

457.841

610.906

540.429

455.970

84.459

Kerndepartement

 

411.850

272.083

427.268

343.635

252.326

91.309

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

 

188.302

185.758

183.638

196.794

203.644

– 6.850

               

Totaal apparaatskosten agentschappen

 

605.997

800.595

853.645

950.624

808.576

142.048

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

 

97.425

93.226

109.604

121.637

97.448

24.189

Logius

 

74.943

96.650

115.654

143.099

101.057

42.042

P-Direkt

 

55.169

56.524

58.703

63.187

58.087

5.100

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

 

113.859

106.761

126.364

133.926

107.626

26.300

FMHaaglanden

 

96.737

111.887

109.392

110.509

108.135

2.374

SSC-ICT Haaglanden

   

148.084

155.041

197.552

149.000

48.552

Rijksgebouwendienst

 

83.385

81.919

78.946

87.583

82.408

5.175

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

   

20.852

20.623

22.212

33.230

– 11.018

Dienst Vastgoed Defensie

 

71.696

71.593

67.000

58.657

61.243

– 2.586

Dienst van de Huurcommissie

 

12.783

13.099

12.318

12.262

10.342

1.920

               

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's

 

1.576

1.357

1.235

     

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

 

1.576

1.357

1.235

     
Extracomptabele tabel invulling taakstelling (Bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (Totaal)

23.582

53.110

64.563

64.563

         

Kerndepartement1

17.634

39.556

47.037

47.037

         

Baten-lastenagentschappen

       

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen AGNL) (opdrachtgever BZK)

   

1.000

1.000

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (voorheen Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten)

984

2.235

2.727

2.727

Dienst van de Huurcommissie

427

970

1.183

1.183

FMHaaglanden

333

759

926

926

Logius

1.456

3.305

4.033

4.033

P-Direkt

67

153

186

186

SSC-ICT Haaglanden

427

973

1.187

1.187

Rijksgebouwendienst

688

1.604

1.950

1.950

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

980

2.223

2.710

2.710

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (voorheen De Werkmaatschappij)

586

1.332

1.624

1.624

Totaal Agentschappen

5.948

13.554

17.526

17.526

         

ZBO’s2

       

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

0

0

0

0

Totaal ZBO's

0

0

0

0

1

De taakstelling ZBO Kiesraad is opgenomen bij het kerndepartement, omdat de kiesraad wordt bekostigd vanuit het secretariaat van de Kiesraad (artikel 1). Daarnaast maakt ook de generieke taakstelling AIVD onderdeel uit van de taakstelling kerndepartement.

2

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen is overgekomen naar het kerndepartement. Dit resulteert in een neerwaartse bijstelling van de ZBO bijdrage en een verhoging van de departementale taakstelling.

In de tabel staat de taakstelling op de opdrachtgevende budgetten binnen het departement aangegeven.

Licence