Base description which applies to whole site

Artikel 12. Algemeen

A Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de centrale onderzoeksbudgetten, de werkzaamheden van internationale zaken en de verzameluitkeringen begroot en verantwoord.

D Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2011

2012

2013

2014

Realisatie 2015

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015

Verschil 2015

Verplichtingen:

0

2.466

331

461

952

1.304

– 352

                 

Uitgaven:

0

14.704

2.870

686

824

3.689

– 2.865

                 

12.1

Algemeen

0

692

627

686

824

1.510

– 686

 

Subsidies

0

181

334

584

539

373

166

 

Diverse subsidies

0

0

155

408

366

200

166

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

0

181

179

176

173

173

0

 

Opdrachten

0

511

293

102

285

1.137

– 852

 

Internationale Samenwerking

0

3

0

0

222

374

– 152

 

Opdrachten

0

508

293

102

63

763

– 700

                 

12.2

Verzameluitkeringen

0

14.012

2.243

0

0

2.179

– 2.179

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

2.243

0

0

0

0

 

IPSV en impulsbudget

0

0

2.243

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

14.012

0

0

0

2.179

– 2.179

 

IPSV en impulsbudget

0

13.923

0

0

0

2.179

– 2.179

 

Oude regelingen wonen

0

89

0

0

0

0

0

E. Toelichting op de financiële instrumenten

12.1 Algemeen

Omdat het verstrekken van subsidies vanaf centraal apparaat niet mogelijk is, worden subsidies die zijn verstrekt door stafonderdelen verantwoord op het artikel Algemeen.

Subsidies

Diverse subsidies

Dit betreft budget onder andere voor de Nederlandse School voor Openbare Bestuur en voor het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis.

Koninklijk Paleis Amsterdam

Dit betreft de jaarlijkse subsidie ten behoeve van het openstellen van het Koninklijk Paleis als museum.

Opdrachten

Internationale samenwerking

In 2015 is minder uitgegeven dan voorzien.

Opdrachten

Dit betreft een herverdeling van de middelen ten behoeve van de bedrijfsvorming. Daarnaast is er minder uitgegeven dan voorzien.

12.2 Verzameluitkeringen

Bijdragen aan medeoverheden

Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) en impulsbudget

Bij Voorjaarsnota is de raming van de verzameluitkering Stedelijke Vernieuwing structureel verlaagd (circa € 1,9 mln.). Daarnaast is vanuit de verzameluitkering een bijdrage gedaan (circa € 0,6 mln.) voor GDI. De IPSV-gelden werden tot nog toe via de Verzameluitkering verstrekt. De Verzameluitkeringen zijn, conform interdepartementale afspraak, omgezet in een decentralisatie-uitkering. Dit heeft plaatsgevonden in 2015.

Licence