Base description which applies to whole site

5.1 Artikel 11. Centraal apparaat

A. Apparaatsuitgaven kerndepartement

Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de agentschappen gepresenteerd.

Tabel 21 Apparaatsuitgaven Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

Art.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

 

Verplichtingen

476.442

634.269

674.586

643.630

799.497

540.397

259.100

         
 

Uitgaven

467.234

599.980

648.056

624.469

772.421

541.071

231.350

         
 

Personele uitgaven

       
 

Eigen personeel

206.082

253.273

259.735

258.180

320.364

248.053

72.311

 

Inhuur externen

18.043

55.509

74.546

39.476

72.418

26.099

46.319

 

Overige personele uitgaven

3.627

2.852

2.740

2.932

4.772

4.404

368

 

Materiële uitgaven

       
 

Bijdrage SSO's

220.333

267.849

288.218

291.984

332.505

249.136

83.369

 

ICT

2.122

2.109

9.463

22.630

19.130

1.405

17.725

 

Overige materiële uitgaven

17.027

18.343

11.162

9.187

22.075

11.938

10.137

 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Diverse bijdragen

0

45

2.192

80

1.157

36

1.121

         
 

Ontvangsten

78.343

98.747

109.153

94.106

175.891

19.303

156.588

In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief het Huis voor klokkenluiders (Hvk) en Toelatingsorganisatie Kwalitietsborging Bouw (TloKB). De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Deze worden vanwege het specifieke karakter begroot en verantwoord op beleidsartikel 2.

Personele uitgaven

Eigen personeel

De uitgaven aan eigen personeel zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen. Dit heeft verband met de toevoeging van middelen bij de eerste suppletoire begroting. Het verschil ten opzichte van de tweede suppletoire begroting is bijna nihil.

Inhuur externen

De uitgaven aan inhuur van externen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen. Dit heeft verband met de toevoeging van middelen bij de eerste, Prinsjesdag en tweede suppletoire begroting.

De uitgaven aan inhuur externen zijn ten opzichte van de tweede suppletoire begroting lager uitgevallen. De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de externe inhuur uitgaven van Doc-Direkt die lager zijn uitgevallen, hier staan lagere ontvangsten tegenover.

Materiële uitgaven

Bijdrage aan SSO's

De gerealiseerde bijdrage aan SSO's is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen. Dit heeft verband met de toevoeging van middelen bij de eerste, Prinsjesdag en tweede suppletoire begroting.

De realisatie bijdrage aan SSO's toont een kleine stijging ten opzichte van stand tweede suppletoire begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) en Doc-Direkt, die uiteindelijk meer hebben moeten betalen aan de opdrachtnemers dan begroot.

ICT

De gerealiseerde uitgaven aan ICT is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen. Dit heeft verband met de toevoeging van middelen bij de eerste, Prinsjesdag en tweede suppletoire begroting.

Overige materiële uitgaven

De uitgaven aan overige materiële uitgaven zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen. Dit heeft verband met de toevoeging van middelen bij de eerste, Prinsjesdag en tweede suppletoire begroting.

De uitgaven aan overige materiele uitgaven toont een kleine daling ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder uitgaven van evenementen en congressen.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten vallen hoger uit dan oorspronkelijk begroot.

De geraamde ontvangsten zijn bij de eerste, Prinsjesdag en tweede suppletoire begroting naar boven bijgesteld.

De gerealiseerde ontvangsten tonen een kleine daling ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF), waar uiteindelijk minder middelen zijn ontvangen.

B. Totaal overzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO/RWT's

De apparaatskosten van het ministerie van BZK bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en de apparaatskosten voor acht baten-lastenagentschappen. In de onderstaande tabel staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD weergegeven. Daarnaast geeft de tabel ook een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen, de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO's) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT's).

Tabel 22 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

683.060

746.860

906.829

989.098

1.197.390

924.236

273.154

Kerndepartement

467.234

599.980

648.056

624.469

772.421

541.071

231.350

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

279.626

306.849

341.042

344.440

424.969

383.165

41.804

Totaal apparaatskosten agentschappen

1.314.739

1.392.566

1.506.442

1.621.912

1.844.457

1.770.943

73.514

Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)

129.206

129.206

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

106.660

104.702

128.811

142.730

153.084

138.149

14.935

Logius

207.100

228.336

241.491

243.636

325.669

348.626

‒ 22.957

Organisatie & Personeel Rijk (O&P Rijk)

89.583

97.837

101.085

104.183

247.249

112.939

134.310

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (RODI)

271.502

299.353

330.799

354.949

90.338

325.110

‒ 234.772

FMHaaglanden

128.643

122.122

127.254

143.064

165.773

157.816

7.957

SSC-ICT

216.197

233.145

248.162

273.377

321.367

292.440

28.927

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

285.477

295.666

311.127

339.027

387.700

377.733

9.967

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

9.577

11.405

17.713

20.946

24.071

18.130

5.941

Totaal apparaatskosten zbo's en rwt's1

192.441

202.334

201.340

219.385

225.513

218.497

7.016

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

1.341

1.334

1.340

1.385

1.513

1.497

16

Kadaster

191.100

201.000

200.000

218.000

224.000

217.000

7.000

1

BZK verstrekt bijdragen aan vijf begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), Huis voor Klokkenluiders (HVK) de Huurcommissie, het Kadaster en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De apparaatskosten van het HvK, de TloKB en de Huurcommissie zijn hier niet vermeld, omdat ze respectievelijk worden bekostigd vanuit de apparaatskosten van het kerndepartement (artikel 11) en de apparaatskosten van het agentschap Dienst van de Huurcommissie (DHC). Bij de SAIP worden de apparaatskosten niet alleen door BZK gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden.

Licence