Base description which applies to whole site

Artikel 11. Centraal apparaat

11.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de AIVD (zie artikel 2) en de baten-lasten agentschappen gepresenteerd. Aanvullend wordt de taakstelling op de apparaatsbudgetten nader onderverdeeld naar het kerndepartement, de batenlasten-agentschappen en de Zelfstandige Bestuursorganen.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 11 Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen:

270.261

271.207

253.792

241.221

226.989

220.640

218.401

                 

Uitgaven:

272.083

270.553

252.326

241.221

226.989

220.640

218.401

                 

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

272.083

270.553

252.326

241.221

226.989

220.640

218.401

 

Personele uitgaven

150.878

155.431

135.145

127.857

118.122

114.397

108.190

 

Eigen personeel

141.399

144.354

126.622

120.219

111.658

108.483

102.099

 

Externe inhuur

4.396

6.968

5.633

4.996

4.099

3.597

3.774

 

Overig personeel

0

4.109

2.890

2.642

2.365

2.317

2.317

 

Materiële uitgaven

121.205

115.122

117.181

113.364

108.867

106.243

110.211

 

Bijdrage SSO P-direkt

0

0

64.937

63.342

62.007

60.480

59.229

 

Bijdrage SSO`s

80.022

79.024

35.619

33.973

32.026

31.305

31.317

 

ICT

298

2.900

0

0

0

0

0

 

Overig materieel

0

33.198

16.625

16.049

14.834

14.458

19.665

                 

Ontvangsten:

91.404

85.452

6.054

6.024

5.996

5.955

5.921

In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief de Kiesraad. De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de AIVD. Deze zijn vanwege het specifieke karakter begroot op het beleidsartikel 2. Op de apparaatsuitgaven is als gevolg van de verwerking van de taakstellingen vanaf 2015 een sterke daling te zien. Deze neerwaartse beweging weerspiegelt de voortgaande afslanking van het kerndepartement.

De uitgaven voor materieel dalen net als de uitgaven voor personeel als gevolg van taakstellingen.

In het kader van het programma Herinrichting Governance Bedrijfsvoering worden voorstellen uitgewerkt voor een effectieve aansturing van de SSO’s. Een van de voorstellen is om vanaf 2015 de dienstverlening door P-Direkt centraal te bekostigen. Het centrale opdrachtgeverschap, inclusief budget, wordt belegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

11.2 Totaal overzicht Apparaatsuitgaven en -kosten BZK

De apparaatskosten van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en negen baten- en lasten agentschappen. In tabel 11.2 staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD aangegeven.

Tabel 11.2 Totaal apparaatsuitgaven ministerie

(x € 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal apparaatsuitgaven ministerie BZK

457.841

459.101

455.970

432.278

407.259

401.284

399.045

Kerndepartement

272.083

270.553

252.326

241.221

226.989

220.640

218.401

AIVD

185.758

188.548

203.644

191.057

180.270

180.644

180.644

Tabel 11.3 geeft een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lasten agentschappen, de Zelfstandige BestuursOrganen (ZBO’s) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).

Tabel 11.3 Totaal apparaatskosten agentschappen en ZBO’s/RWT’s

(x € 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal apparaatskosten BLA's

658.198

722.947

724.322

720.483

709.681

697.049

660.653

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

93.226

98.951

97.448

107.138

106.201

94.871

62.477

Logius

96.650

92.864

101.057

98.076

95.339

96.656

99.755

P-Direkt

56.524

58.145

58.088

56.626

55.434

54.053

52.960

UBR (voorheen De Werkmaatschappij)

106.761

106.805

107.626

107.810

107.997

108.437

108.474

FMHaaglanden

111.887

104.343

108.135

108.186

106.337

106.388

106.438

SSC-ICT 1

90.668

157.788

149.000

143.000

143.000

143.000

143.000

Rijksgebouwendienst

68.531

70.916

70.981

70.389

68.104

67.215

61.119

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

20.852

21.949

21.663

20.621

19.337

18.878

18.878

Dienst van de Huurcommissie

13.099

11.186

10.324

8.637

7.932

7.551

7.552

               

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's 2

694

771

         

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 3

694

771

         
1

GDI is per 1 januari overgekomen en geïntegreerd bij de stand van SSC-ICT.

2

De apparaatskosten van de ZBO’s Kiesraad en Huurcommissie zijn niet opgenomen, omdat ze worden bekostigd vanuit het secreatriaat van de Kiesraad (artikel 1) en baten-lastendienst Dienst van de Huurcommissie.

3

De apparaatskosten zijn alleen voor 2013 en 2014 opgenomen omdat over verdere jaren de informatie ontbreekt.

Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in tabel 11.4 weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tabel 11.4 Apparaatsuitgaven per beleidsonderdeel (x 1 000 euro)

Directoraat-Generaal

2015

Beleidsartikelen

Totaal apparaat

252.326

 

Kiesraad

1.477

1

Bestuur en Koninkrijksrelaties

29.303

1, 6 en 7

Dienst concernstaf en bedrijfsvoering

82.388

Niet-beleidsartikel 11

     

Wonen en Bouwen

23.683

1, 2 (H18)

Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

88.957

3 (H18)

Bureau Algemene Bestuursdienst (inclusief Top Management Groep (TMG) van het Rijk

25.839

3 (H18)

Rijksvastgoedbedrijf

729

6 (H18)

11.3 Invulling departementale taakstelling

De totale opgave voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (begrotingshoofdstukken IV, VII en XVIII) loopt op tot ruim € 64 mln. structureel vanaf 2018. De taakstelling is als volgt verdeeld.

Tabel 11.5 Totaal overzicht taakstelling BZK (HIV, HVII en HXVIII)

(x € 1.000)

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (Totaal)

23.582

53.110

64.563

64.563

         

Kerndepartement 1

17.634

39.556

47.037

47.037

         

Baten-lastenagentschappen

       

AGNL (opdrachtgever BZK)

   

1.000

1.000

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

984

2.235

2.727

2.727

Dienst van de Huurcommissie

427

970

1.183

1.183

FMHaaglanden

333

759

926

926

Logius

1.456

3.305

4.033

4.033

P-Direkt

67

153

186

186

SSC-ICT

427

973

1.187

1.187

Rijksgebouwendienst

688

1.604

1.950

1.950

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

980

2.223

2.710

2.710

UBR (voorheen De Werkmaatschappij)

586

1.332

1.624

1.624

Totaal Agentschappen

5.948

13.554

17.526

17.526

         

ZBO's 2

       

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

0

0

0

0

Totaal ZBO's

0

0

0

0

1

De taakstelling ZBO Kiesraad is opgenomen bij het kerndepartement, omdat de kiesraad wordt bekostigd vanuit het secretariaat van de Kiesraad (artikel 1). Daarnaast maakt ook de generieke taakstelling AIVD onderdeel uit van de taakstelling kerndepartement.

2

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen is overgekomen naar het kerndepartement. Dit resulteert in een neerwaartse bijstelling van de ZBO bijdrage en een verhoging van de departementale taakstelling.

Een deel van de taakstelling op het kerndepartement betreft Koninkrijksrelaties (€ 1,2 mln.) en de invulling van dit deel van de taakstelling is in begrotingshoofdstuk IV opgenomen.

De invulling van de taakstelling wordt op het ogenblik uitgewerkt langs de lijnen zoals verwoord in de begroting van 2014.

  • De taakstelling op het kerndepartement wordt naast continuering van de efficiencykorting van 1,5% per jaar in de jaren 2016,2017 en 2018 ingevuld met onder andere de resultaten van het programma’s Complacte Rijksdienst en Governance en sourcing van de bedrijfsvoering en door verlaging van de loonkosten en kosten voor externe inhuur en inbesteding.

  • De taakstelling van de baten-lastenagenstchappen is ingeboekt op de budgetten van de opdrachtgevers (bij het betreffende DG). De invulling vindt plaast in de driehoek van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.

  • De taakstelling op de huisvesting is ingeboekt bij de budgetten van de opdrachtgevers en is onderdeel van de Rijksbrede taakstelling op huisvesting. Onder regie van de Rgd wordt in overleg met alle departementen, deze taakstelling ingevuld.

Licence