Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6: RAPPORTAGE BURGERBRIEVEN 2015

Aanvragen

Aantal verslagjaar1

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

3.287

3.282

99%

2

(€ 1.520)

1

Aanvragen veiligheidsonderzoeken met betrekking tot sollicitanten en toegangsverleningen zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze onderzoeken grotendeels betrekking hebben op de relatie werkgever-werknemer en bovendien door onderdelen van Defensie worden aangevraagd. De aanvragen van KMar Schiphol zijn eveneens buiten beschouwing gelaten.

Bezwaarschriften1

Aantal verslagjaar2

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebrekestellingen

Aantal betaalde dwangsommen

1.641

787

48

211

(€ 56.680)

1

Dit is inclusief de reguliere bezwaarschriften van JDV met betrekking tot rechtspositie.

2

De bezwaarschriften met betrekking tot veiligheidsonderzoeken zijn buiten beschouwing gelaten (zie voetnoot 1)

Klaagschriften

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

   

905

852

94%

   
KOG

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

   

6

5

83%

   

Andere brieven. Hierover kan niet in aantallen worden gerapporteerd.1

Wob-verzoeken

Aantal verslagjaar1

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebrekestellingen

Aantal betaalde dwangsommen

207

198

95

9

(€ 6.270)

1

Het gaat hier om – Wob-verzoeken inzake verkeersovertredingen en – overige Wob-verzoeken.

Postbus 51 – e-mailberichten en telefonie

Aantal ontvangen in Postbus 51 in verslagjaar

Aantal doorgestuurd naar Defensie

Percentage doorgestuurd naar Defensie

   

14.499

1.560

2,8% per telefoon

8,0% per email

   

Toelichting:

Het aantal aanvragen (en ook bezwaarschriften) is aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2014. Dit is te verklaren door de herhaalde aanvragen en verzoeken van beveiligingsbedrijven op Schiphol en verzoeken om politietoestemming in het kader van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn dit jaar de reguliere bezwaren van het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening in de rapportage opgenomen. Door dit grote aantal (1.632) komt het totaal aantal bezwaren aanmerkelijk hoger uit dan voorgaande jaren.

Van de 905 klachten zijn er 866 afkomstig van de Koninklijke Marechaussee. Deze klachten zijn vrijwel allemaal binnen de termijnen afgehandeld. Vanuit de rest van de defensieorganisatie worden slechts 39 klachten gemeld.

Het aantal Wob-verzoeken is nagenoeg gelijk gebleven als voorafgaande jaren.

Belangrijk is verder om op te merken dat met ingang van 2016 de registratie van klachten in de managementrapportage is opgenomen. Naar verwachting zal hierdoor de registratie en rapportage van klachten in de toekomst vergemakkelijkt worden. Daarnaast zal in de eerste helft van 2016 de nieuwe Klachtenregeling Defensie in werking treden waardoor de afhandeling van klachten meer binnen de termijnen en conform regelgeving zal gaan gebeuren.

1

De categorie «andere brieven» heeft betrekking op o.m. steunbetuigingen, condoleances, uitnodigingen, informatieverzoeken en sollicitaties. Deze categorie kan niet als zodanig in een informatiesysteem worden herkend, waardoor het niet mogelijk is om hierover jaarlijks te rapporteren.

Licence