Base description which applies to whole site

Artikel 98 Apparaat Kerndepartement

Algemene doelstelling

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van IenM met uitzondering van de Staf Deltacommissaris en de agentschappen ILT, KNMI, NEa en RWS. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en materieel voor het kerndepartement.

Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement (x € 1.000)
         

Realisatie

Begroting

Verschil

 
   

2012

2013

2014

2015

2015

2015

 

Verplichtingen

327.162

336.847

292.085

325.007

296.110

28.897

(1)

Uitgaven

372.668

336.238

303.576

326.186

300.273

25.913

 

98.01

Personele uitgaven

238.046

221.509

207.098

218.813

207.452

11.361

 
 

– waarvan eigen personeel

224.133

206.492

186.627

197.627

184.953

12.674

(2)

 

– waarvan externe inhuur

13.913

15.017

9.699

12.071

11.317

754

 
 

– waarvan overige personele uitgaven

   

10.772

9.115

11.182

– 2.067

(3)

98.02

Materiele uitgaven

134.622

114.729

96.478

107.373

92.821

14.552

 
 

– waarvan ICT

53.908

48.548

43.910

25.542

32.065

– 6.523

(5)

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

54.509

46.859

37.950

60.839

30.495

30.344

(6)

 

– waarvan overige materiële uitgaven

   

14.618

20.992

30.261

– 9.269

(4)

 

Ontvangsten

9.732

13.138

14.203

37.258

2.434

34.824

(7)

Toelichting:

Ad 1) De hogere verplichtingenrealisaties zijn voornamelijk het gevolg van de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Daarnaast is de verhoging het gevolg van de inzet van extra capaciteit voor de ontwikkeling van de Omgevingswet, kosten ten behoeve van het treinbeveiligingssysteem ERTMS, het afgesloten CAO-loonakkoord en centraal betaalde uitgaven voor ICT- en facilitaire dienstverlening aan agentschappen waarvan de verrekening niet in 2015 heeft plaatsgevonden.

Ad 2) De hogere realisatie op personeel wordt voor het belangrijkste deel veroorzaakt door de instelling van de ANVS per 1-1-2015. Daarnaast was sprake van noodzakelijke extra capaciteit ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet, kosten ten behoeve van het treinbeveiligingssysteem ERTMS en hogere kosten als gevolg van het afgesloten CAO-loonakkoord.

Ad 3) De totale uitgekeerde bedragen voor Sociale Zekerheid waren lager dan de prognose van de Verzekeringsmaatschappijen.

Ad 4) De lagere uitgaven op reguliere materiële budgetten zijn voornamelijk het gevolg van de versnelde invulling van de taakstelling. Tevens was sprake van spreiding van de bijdrage ten behoeve van de transitiekosten naar de Rijksschoonmaakdienst, het afboeken van een structurele ontvangstenreeks, een bijdrage aan de problematiek van Eenvoudig Beter en een bijdrage ten behoeve van het Categorie-management.

Ad 5) De uitgaven ICT zijn lager dan begroot. Dit wordt voor het grootse deel veroorzaakt door de overboeking van de budgetten ten behoeve van SSC-ICT naar Bijdrage aan SSO’s (zie ook ad 6). Daartegenover staan extra uitgaven met betrekking tot de instelling van de ANVS, de doorontwikkeling van SGA en uitgaven voor ICT- dienstverlening aan Baten-Lastendiensten van IenM waarvan de verrekening niet in 2015 heeft plaatsgevonden.

Ad 6) De hogere Bijdrage aan SSO’s is overwegend het gevolg van de overboeking van budgetten vanuit ICT van de bijdragen aan SSO SSC-ITC (zie ook ad 5). Daarnaast waren er hogere uitgaven met betrekking tot de instelling van de ANVS, bijdrage voor de transitiepool ten behoeve van het EC O&P. Tot slot werden uitgaven voor ICT- en facilitaire dienstverlening aan Baten-Lastendiensten van IenM gedaan waarvan de verrekening niet meer in 2015 heeft plaatsgevonden.

Ad 7) Hogere ontvangsten als gevolg van de teruggave van het voordeel van de tariefsverlaging en betaling van een openstaande vordering uit 2010 door het Rijksvastgoedbedrijf, centraal betaalde dienstverlening ten behoeve van agentschappen, ontvangsten bij ANVS in het kader van de Kernenergiewet (de budgetverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het Ministerie van Economische Zaken en de ontvangsten zijn derhalve verrekend)

Apparaatskosten agentschappen en ZBO’s en RWT’s

Extracomptabele verwijzingen

IenM is verantwoordelijk voor vier agentschappen: de Inspectie Leefomgeving en Transport, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Nederlandse Emissieautoriteit en Rijkswaterstaat. De apparaatskosten en ontvangsten worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagrafen.

IenM verstrekt bijdragen aan drie begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: Prorail, Kadaster en StAB. Zie voor meer informatie over de ZBO’s en RWT’s van IenM de bijlage ZBO’s en RWT’s van dit Jaarverslag (Bijlage 1).

De apparaatskosten van de Staf van de Deltacommissaris worden in lijn met de Waterwet op het Deltafonds begroot en verantwoord (zie artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven van het Jaarverslag van het Deltafonds).

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's (x € 1.000)
           

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

   

372.668

336.238

303.576

326.186

300.273

25.913

Kerndepartement

   

372.668

336.238

303.576

326.186

300.273

25.913

Totaal apparaatskosten batenlastendiensten

1.238.510

1.181.907

1.248.880

1.043.312

1.243.847

1.200.851

1.153.369

47.482

ILT

96.215

85.797

136.672

140.220

147.032

141.572

138.008

3.564

KNMI

56.001

57.522

58.487

53.890

44.598

50.376

43.308

7.068

NEa

6.264

6.650

6.485

6.351

5.675

7.085

6.575

510

RWS

1.080.030

1.031.938

1.047.236

842.851

1.046.542

1.001.818

965.478

36.340

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's

443.000

423.000

590.300

593.400

585.805

652.991

623.377

29.614

ProRail

443.000

423.000

415.000

422.000

412.000

483.000

458.000

25.000

Kadaster

   

170.000

166.000

169.000

165.000

160.000

5.000

StAB

   

5.300

5.400

4.805

4.991

5.377

– 386

De oorspronkelijk vastgestelde begrotingsbedragen zijn in deze tabel voor het KNMI, ILT en RWS aangesloten op de agentschapsparagraaf.

Licence