Base description which applies to whole site
+

Artikel 97 Algemeen departement

Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de IenM brede programma uitgaven verantwoord.

Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 97 Algemeen departement (x € 1.000)
         

Realisatie

Begroting

Verschil

 
   

2012

2013

2014

2015

2015

2015

 

Verplichtingen

27.276

42.119

63.614

50.181

45.168

5.013

1)

Uitgaven

23.222

25.740

55.677

50.901

45.445

5.456

 

97.01

IenM-brede programmamiddelen

23.222

25.740

55.677

50.901

45.445

5.456

 

97.01.01

Opdrachten

14.906

18.057

30.159

30.907

23.213

7.694

 
 

– Onderzoeken ANVS

 

0

0

3.217

0

3.217

2)

 

– Regeringsvliegtuig

7.405

6.190

10.044

8.692

6.664

2.028

3)

 

– Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

2.608

3.704

4.264

4.844

2.879

1.965

4)

 

– Overige opdrachten

4.893

8.163

15.851

14.154

13.670

484

 

97.01.02

Subsidies

1.800

1.700

1.119

2.167

250

1.917

 
 

– Subsidies ANVS

 

0

0

1.167

0

1.167

5)

 

– Overige subsidies

1.800

0

0

1.000

250

750

5)

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

615

606

19.022

12.600

16.605

– 4.005

 
 

– waarvan bijdrage aan KNMI

 

606

2.400

0

0

0

 
 

– waarvan bijdrage aan ILT

   

16.000

11.986

16.000

– 4.014

6)

 

– waarvan bijdrage aan RWS

615

 

622

614

605

9

 

97.01.04

Bijdragen aan internationale organisaties

         

 
 

en medeoverheden

500

0

0

0

0

0

 

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

5.400

5.377

5.377

5.227

5.377

– 150

 
 

– StAB

5.400

5.377

5.377

5.227

5.377

– 150

 
 

Ontvangsten

2.580

4.271

18.503

3.646

3.373

273

7)

Verplichtingen (ad1)

Toelichting op de financiële instrumenten

De hogere verplichtingen hebben met name te maken met de Kernenergiewet, waarbij de verantwoordelijkheid voor de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming van EZ naar IenM is overgedragen en de ANVS hiervoor is opgericht. Verder betreft het uitgaven bij het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing en de aangegane verplichting voor de subsidieregeling aan NWO voor het programma SURF.

97.01 IenM-brede programmamiddelen
97.01.01 Opdrachten (ad 2, 3 en 4)

Onderzoeken ANVS

In verband met de Kernenergiewet is met ingang van 1 mei 2015 de verantwoordelijkheid voor de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming overgedragen van EZ naar IenM (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000 XII, nr. 67). Hiervoor zijn verschillende diensten op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming van EZ en IenM samengevoegd tot de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Regeringsvliegtuig

Door verdere afname van de vlootomvang type vliegtuig Fokker 70 bij contractpartij KLM Cityhopper nemen de schaalvoordelen af en zijn de kosten voor bemanning, onderhoud, onderdelen fors toegenomen. Verder is het aantal vlieguren met ongeveer 10% gestegen en zijn er kosten voor de marktverkenning voor de vervanging van het regeringsvliegtuig gemaakt.

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) heeft te maken gehad met extra uitgaven voor de Eenheid Planning en Advies nucleair (EPAn) in de ICAWEB (Integrale Crisis Advies Website). Daarnaast zijn er extra uitgaven geweest voor adaptief onderhoud waar ANVS, ILT en VWS een bijdrage voor hebben geleverd.

97.01.02 Subsidies (ad 5)

De hogere uitgaven op het subsidiebudget betreft het subsidiebudget van ANVS. Bij Slotwet zijn er middelen overgeboekt vanuit het opdrachtenbudget van ANVS naar het subsidiebudget van ANVS voor een correcte verantwoording van het juiste financieel instrument. Verder betreft het de subsidie aan het Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het programma SURF (Smart Urban Regions in the Future).

97.01.03 Bijdrage aan agentschappen (ad 6)

Bijdrage aan ILT

De bijdrage aan ILT is bestemd voor de kosten van vergunningverlening die niet geheel gedekt worden door de inkomsten die de ILT verkrijgt vanuit de tariefheffing. Deze kosten worden separaat verantwoord op artikel 97. Daarnaast is de bijdrage aan ILT aangepast als gevolg van de overdracht van de Kernfysische dienst van ILT naar de ANVS.

Ontvangsten (ad 7)

De hogere ontvangsten betreffen het surplus van het eigen vermogen van de agentschappen die aan de begroting van IenM is toegevoegd op Hoofdstuk XII conform de Regeling agentschappen artikel 27, lid 4, waarbij het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap gebonden is aan een maximumomvang van 5% van de gemiddeldejaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Daarnaast zijn er ontvangsten binnengekomen van ILT, ANVS en VWS voor het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing.

Licence