Base description which applies to whole site
+

Artikel 99 Nominaal en Onvoorzien

Algemene beleidsdoelstelling

Niet van toepassing op dit artikel.

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit houdt in dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 99 worden gedaan. Het artikel dient hoofdzakelijk als tussenstation voor de overboeking van middelen naar de andere artikelen op de IenM begroting, zoals loon- en prijsbijstelling. Ook taakstellingen die nog niet direct kunnen worden doorgeboekt worden tijdelijk op dit artikel geadministreerd.

Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien (x € 1.000)
       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2012

2013

2014

2015

2015

2015

 

Verplichtingen

 

0

0

0

8.593

– 8.593

1)

Uitgaven

 

0

0

0

8.593

– 8.593

1)

99.01 Nominaal en Onvoorzien (ad 1)

Toelichting op de financiële instrumenten

Voor de digitale voorzieningen in het kader van de Generieke Digitale Infrastructuur heeft IenM bij 1e suppletoire € 5,6 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken vanuit het artikel 99 Nominaal en Onvoorzien. Bij Ontwerpbegroting 2016 heeft de verdere versleuteling binnen HXII plaatsgevonden, waarvan voor het jaar 2015 dit is verrekend met de begrote middelen op dit artikel.

Licence